Ochrana kritické infrastruktury - vodní zdroj Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešiteleVýstupy

Partneři

VÚV TGM, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
koordinátor projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (VÚV TGM, v.v.i.) je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Ústav se podílí na řešení řady výzkumných projektů z různých agentur a dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni. v současnosti řeší nebo již úspěšně ukončil projekty pro zadavatele veřejných zakázek a projektů, jako jsou GA ČR, TA ČR, resortní programy výzkumu v působnosti MZe ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MZ ČR nebo MK ČR.

VÚV TGM, v.v.i., se dále podílí na činnostech v rámci mezinárodních skupin - GWP (Global Water Partnership), IWA (International Water Association) a NORMAN (Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances) a dále spolupracuje s celou řadou výzkumných institucí a průmyslových podniků doma i v zahraničí.

V rámci řešení projektu VÚV TGM, v.v.i., jako příjemce-koordinátor projektu, odpovídá za koordinaci veškerých odborných aktivit projektu a logickou návaznost jednotlivých dílčích bloků během celé doby řešení projektu. Dále odpovídá po odborné stránce za provedení průzkumného i specifického monitoringu pesticidů a vybraných látek ze skupiny PPCP v povodí vodárenského zdroje Želivka, za vyhodnocení průběžných výsledků a vytipování vhodných pilotních povodí a zdrojů pro podrobné sezónní sledování vlivu zdrojů vybraných látek. Řešitelé VÚV TGM, v.v.i., zodpovídají za sledování a vyhodnocení dat i v samotné vodárenské nádrži s výjimkou odběru surové vody. VÚV TGM, v.v.i., je také hlavním vývojovým pracovištěm simulačního modelu, který umožní hodnotit šíření a transformaci vybraných rizikových látek v povodí a nádrži vodárenského zdroje Želivka a také Odpovídá za vývoj, zpracování a certifikaci metodiky.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
další účastník projektu

PVK a.s. je provozní společnost z oboru provozování vodovodů a kanalizací, která se výzkumných projektů účastní jako spoluřešitel a nové poznatky z oblasti vědy a výzkumu aplikuje při své provozní praxi.

Společnost má široké zkušenosti s řešením projektů na národní úrovni v oblasti vodohospodářství, resp. technologií k čištění vod. Nové technologie a technologické postupy vyvíjí v rámci vlastních kapacit již desítky let. Vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti PVK spolupracuje s řadou firem při výzkumu a vývoji nových technologií. Výsledné technologie pak jsou integrovány do spravované vodohospodářské infrastruktury.

Laboratoř společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. je akreditována dle ISO/IEC 17025:2005 (viz příloha plné žádosti). Rozsah udělené akreditace je následující: fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů a vody ke koupání, včetně samostatného vzorkování a rozbory provozních chemikálií. Tato certifikace zaručuje odbornost a důraz společnosti PVK na kvalitu výzkumu v oblasti vodohospodářství.

Dlouhodobé inovační aktivity společnosti a rozšíření sledovaných parametrů umožní další rozvoj poznatků a případné doplnění technologií. Do technologických procesů budou moci být na základě získaných výsledků navrženy nové moderní technologie, čímž dojde k udržení a rozšíření inovačního procesu společnosti.

V rámci řešení projektu má PVK, a.s., na starosti laboratorní analýzy surové a upravené vody z ÚV Želivka a dále se také podílí na vytipování a průběžném doplňování rozsahu sledovaných látek. Výsledky laboratorních analýz surové, upravené vody a výsledky analýz z modelových testovacích kolon s náplní GAU budou dále využívány ke zhodnocení výstupů projektu.

Želivská provozní a.s.

Želivská provozní a.s.
další účastník projektu

Úpravna vody Želivka, a.s. (ÚVŽ) a její dceřiná společnost Želivská provozní a.s. (ŽePro) jsou vodárenské společnosti, které se podílejí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy. Želivská provozní a.s. zajišťuje správu a provozování vodohospodářského majetku. Současně zajišťuje Želivská provozní a.s. pro mateřskou společnost administrativní, servisní a investiční činnost.

Želivská provozní a.s. provádí výzkumné aktivity v provozu úpravny vody Želivka s testováním modelových kolon s náplněmi granulovaného aktivního uhlí a na vyhodnocování výsledků spolupracuje s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. a Povodím Vltavy, státní podnik. Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody do Prahy je zajištěna přivaděčem o délce téměř 52 km. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 %. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a také kraje Vysočina.

V rámci řešení projektu je Želivská provozní, a s., odpovědná za vývoj a provozování poloprovozních pokusů na filtrech s granulovaným aktivním uhlím a bude se podílet na testování toxicitních a bioindikačních testů v úpravně vody Želivka.

Povodí Vltavy, s.p.

Povodí Vltavy, státní podnik
dodavatel služeb

Základní činností státního podniku je výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit a výkon dalších práv, povinností a svěřených činností, mimo jiné i zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod.

Povodí Vltavy, státní podnik, je garantem monitoringu povrchových vod v povodí vodárenské nádrže a současně již řadu let systematicky sleduje některé rizikové látky ze skupiny pesticidů a PPCP v povodí a v blízkosti některých zdrojů.

V rámci řešení projektu bude akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy, která disponuje metodami pro stanovení nejširšího možného spektra analytů, v zájmovém povodí provádět a formou služeb dodávat všechny nezbytné analýzy vzorků.

Datum poslední aktualizace stránky: 20.3.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Manažer projektu

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz
+420 220 197 223

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů