Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

ÚvodO projektuVýstupy

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace
Číslo projektu: DG20P02OVV015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Název programu: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Řešitelské konsorcium projektu:
Příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno
Hlavní řešitel: Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Řešitelský tým: Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D.
Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce
Řešitelský tým: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D., Mgr. Petr Karásek, doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.,
Ing. Petr Fučík, Ph.D., Ing. Michal Pochop
Příjemce: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Řešitelský tým: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Mgr. Jaromír Florian
Zahájení projektu: 1. 3. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Charakteristika projektu

Anotace:

Projekt je zaměřen na problematiku industriálního dědictví, konkrétně na jeden ze sektorů vodního hospodářství – závlahy, a na něj navázaný průmysl. Cílem projektu je přispět k systematizaci dokumentace závlahového dědictví, zpracování do mapových, fotografických a databázových výstupů a jejich zpřístupnění, což může přispět k zachování anebo znovuobnovenému využívání závlah u nás.

V širším kontextu aktuálního boje s dopady sucha by měl projekt přispět ke zvýšení povědomí o historii plánování, budování a údržby závlah v českých zemích a přenosu tohoto dědictví do současnosti, včetně lokální úrovně. Hlavním cílem řešení projektu je podrobně a souhrnně zdokumentovat a popularizovat historii závlah a části průmyslu spojeného s jejich realizací a produkcí zařízení k zavlažování půdy jako specifických sektorů vodního hospodářství a průmyslového dědictví. V novodobé historii, prakticky od 19. století, prošly závlahy v českých zemích velkým rozvojem. V 90. letech 20. století však zaznamenaly značný útlum. Problematika závlah se v posledních několika letech opět stává předmětem zájmu v souvislosti s častějším výskytem sucha.

Publicita, prezentace a zpřístupnění komplexních informací o řešené problematice vodního hospodářství bude zajištěna formou elektronických, široce dostupných, výukových materiálů a uskutečněním výstavy doplněné recenzovaným kritickým katalogem. Trvalé zpřístupnění shromážděných a zpracovaných materiálů o problematice závlah bude mimo výukové materiály a mapové výsledky zajištěno také prostřednictvím specializované databáze napojené na mapový server zaměřený na problematiku meliorací (tzv. ISMS), provozovaný na webových stránkách VÚMOP.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 28.6.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos.rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů