Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

Partneři

VÚV TGM, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (VÚV TGM, v.v.i.) je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Ústav se podílí na řešení řady výzkumných projektů z různých agentur a dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni. v současnosti řeší nebo již úspěšně ukončil projekty pro zadavatele veřejných zakázek a projektů, jako jsou GA ČR, TA ČR, resortní programy výzkumu v působnosti MZe ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MZ ČR nebo MK ČR.


ERGOWORK s.r.o.

ERGOWORK s.r.o.

Společnost ERGOWORK s.r.o. je česká odborná firma specializující se na oblast ergonomie, prevence rizik, BOZP, nebezpečné chemické látky, nanobezpečnost, požární ochranu a prevenci mimořádných provozních událostí.

Činnost společnosti vychází z bohatých, dlouholetých zkušeností získaných jak v akademické sféře (např. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Výzkumný ústav jaderných elektráren, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, České vysoké učení technické ad.), tak i ve firmách z výrobní či nevýrobní sféry nebo z institucí veřejné správy.


Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú .

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. je institucí ustavenou za účelem provozování společensky a hospodářsky užitečných činností s využitím své personální, duchovní a majetkové složky ve smyslu § 402 zákona č. 89/2012 Sb.

Účelem ústavu je provádění vysoce specializované a odborné činnosti se zaměřením na znaleckou, vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, hygieny práce včetně radiační, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu v souladu s potřebami orgánů veřejné moci nebo ostatních subjektů. Pro naplňování tohoto účelu ústav rozvíjí aktivní spolupráci s dalšími odbornými organizacemi a s uznávanými autoritami působícími ve výše uvedených oblastech.

Datum poslední aktualizace stránky: 22.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů