Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

Úvod

Vítejte na stránkách projektu “Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“, které shrnují základní informace a poznatky o vzorkování vod a s tím související bezpečnost práce a ochrana zdraví.

Na těchto webových stránkách naleznete výsledky řešení v podobě certifikované metodiky, která doporučuje kvalifikační standardy pro novou profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“, předkládá edukační materiály a zvláštní dokumenty zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vzorkaře.

Aktuality

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2019

V roce 2019 došlo k těmto změnám v předpisech se vztahem k vzorkování vod:

  • Zákon č. 113/2018 Sb. novelizoval s účinností od 1. ledna 2019 vodní zákon. Změnila se definice odpadních vod, což má dopad na povinnosti sledovat množství a míru znečištění odpadních vypouštěných z jednotné kanalizace přes odlehčovací komory do toků. Nově jsou definovány mj. poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a je nově upravena činnost oprávněných i kontrolních laboratoří.
  • V návaznosti na novelizaci vodního zákona bylo zrušeno nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a vyhláška č. 123/2012 Sb. Postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových nově upravuje vyhláška č. 328/2018 Sb.
  • Nově byla vydána norma ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2018

V roce 2018 došlo k těmto změnám v předpisech se vztahem k vzorkování vod:

  • S účinností od 1. ledna 2018 byla novelizována vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Změnily se požadavky na vzorkování pitných i odpadních vod.
  • Od 27. dubna 2018 byla novelizována rovněž vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tím došlo ke sjednocení požadavků na sledování pitných vod podle obou předpisů.
  • Pro zkušební laboratoře platí nová norma upravující jejich způsobilost – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Účinná je od 1. května 2018. Všechny zkušební laboratoře postupně přejdou z vydání normy z roku 2005 na aktuální vydání.
Nově byly vydány tyto normy řady ČSN (EN) ISO 5667:
  • ČSN ISO 5667-4 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží
  • ČSN ISO 5667-12 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek
  • ČSN ISO 5667-20 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace
  • ČSN ISO 5667-24 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 24: Návod pro auditování vzorkování

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu  a experimentálního vývoje Omega.

Datum poslední aktualizace stránky: 28.7.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jana Čejková
jana.cejkova@vuv.cz
+420 220 197 300

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů