Výzkum a ochrana hydrosféry

Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů

ÚvodO projektuPopis projektuČlenění projektuKe stažení

Členění projektu

Z důvodu účinného řízení a koordinace byl výzkumný záměr strukturován do několika tematických oddílů a dále do tzv. subprojektů, které byly základní strukturní jednotkou v odborné i řídicí rovině. Jejich počet i odborná náplň byly každoročně revidovány v závislosti na dosaženém poznání, celospolečenské potřebě a požadavcích gesčního Ministerstva životního prostředí. Počet subprojektů se pohyboval v jednotlivých letech v rozmezí 24 až 27.

Členění výzkumného záměru do tematických oddílů

Charakteristika tematických oddílů

A – Hydrologie

V rámci tematického oddílu byla sledována a zkoumána variabilita hydrologických procesů s důrazem na dopady změn klimatu na vodní zdroje a hydrologický režim. Pozornost byla věnována i extrémním jevům – povodním a případům hydrologického sucha. Řešitelský tým byl aktivně zapojen do několika mezinárodních projektů v této oblasti (NeWater, Watch, Friend).

B – Společenstva a organismy

Výzkum v této části byl směrován na společenstva organismů odlišné trofické i organizační úrovně – bakterie, řasy, makrozoobentos a ryby. Tematické okruhy byly zaměřeny na výzkum vlivu variability hydrologických a chemických parametrů na dynamiku společenstva fytoplanktonu v tekoucích vodách, sledování struktury společenstva makrozoobentosu a fytobentosu ve vztahu k hydromorfologii toku a antropogennímu ovlivnění, modelování struktury společenstva ryb pod vlivem variability průtoku a geomorfologie toku a na výzkum v oblasti mikrobiálního znečištění povrchových a odpadních vod.

C – Antropogenní vlivy na povrchové vody

Cílem byl výzkum antropogenních tlaků na vodní ekosystémy, způsobených specifickým druhem znečištění a radioaktivními látkami. Byly studovány účinky, transformace a míra zastoupení nově definovaných nebo objevovaných pro hydrosféru nebezpečných látek se zapojením specializovaných analytických postupů, technik a ekotoxikologických metod. Pozornost byla věnována především endokrinně účinným látkám, PPCP a pesticidům. Byly zkoumány časoprostorové změny a distribuce radioaktivních látek v jednotlivých matricích vodního prostředí především v lokalitách jaderných elektráren a oblastech těžby uranových rud.

D – Voda a zvláště chráněné části přírody

Tematicky byl oddíl zaměřen na studium působení suchozemských ekosystémů a dalších vlivů na ochranné podmínky na vodu vázaných zvláště chráněných území, na vliv lesních ekosystémů s různým způsobem obhospodařování a na výzkum podmínek pro zachování výskytu zvláště chráněných druhů vodních a mokřadních organismů.

E – Plošné a difuzní zdroje znečištění

Hlavní zájmovou oblastí byl výzkum vlivu zemědělsky obhospodařovaných povodí na kvalitu odtékající vody. Další oblastí bylo řešení interakce povrchových a podzemních vod se zaměřením na vliv stavu podzemních vod na ekologický a chemický stav útvarů podzemních vod. Zvláštní pozornost byla věnována plošnému znečištění podzemních vod vlivem dusíku a acidifikujících látek. V oblasti výzkumu difuzního znečištění bylo významné studium extenzivních způsobů čištění odpadních vod, vsakování odpadních vod do horninového prostředí a problematika kombinovaných systémů čištění odpadních vod v oblastech s nadstandardními nároky na ochranu vod.

F – Legislativní nástroje, bilanční, predikční, hodnoticí a informační systémy

V této oblasti byl výzkum orientován na vývoj, zpracování a aplikaci různých typů nástrojů zaměřených zejména na možnosti trvalého užívání a ochrany vodní složky životního prostředí. Zahrnoval vývoj a aplikaci informačních nástrojů zaměřených na oblast vodního hospodářství a vodní politiky, využití nových technologií v oblasti tvorby vodohospodářských map (zvl. využití laserového leteckého skenování), řešení problematiky pasivního vzorkování vod, hodnocení stavu vod a právní aspekty současných i historických právních předpisů v oblasti ochrany vod a hospodaření s vodou.

Datum poslední aktualizace stránky: 15.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel (2005-2007)

RNDr. Josef Fuksa, CSc.
josef_fuksa@vuv.cz
+420 220 197 330

Hlavní řešitel (2008-2011)

Ing. Tomáš Mičaník
tomas_micanik@vuv.cz
+420 595 134 811

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů