Výzkum a ochrana hydrosféry

Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů

ÚvodO projektuPopis projektuČlenění projektuKe stažení

Popis projektu

Předmětem výzkumného záměru MZP0002071101 byl komplexní dlouhodobý výzkum v oblasti hydrosféry, orientovaný na vztahy a procesy ve vodní složce životního prostředí, vliv antropogenních tlaků, trvalé užívání vody a její ochranu, včetně tvorby právních nástrojů a technických opatření.

Obecná strategie výzkumného záměru spočívala v zajištění trvalého předstihu obecného poznání v jednotlivých oblastech řešení. Získané poznatky byly uplatňovány při zpracovávání reálných systémů hodnocení příslušných jevů a procesů v životním prostředí, jednotlivých antropogenních tlaků, priorit jejich závažnosti a nebezpečnosti, při zpracovávání metodických a ochranných opatření, včetně návrhů mechanismů pro směrování a funkci právních nástrojů. V rámci řešení byly kombinovány metody laboratorního a terénního měření významných charakteristik systémů s měřením, kvantifikací a modelováním vlastních procesů, které v ekosystémech probíhají.

Řešením bylo za celé období trvání výzkumného záměru dosaženo přes 800 bodovatelných druhů výsledků podle metodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace platných v jednotlivých letech trvání záměru. Náleží k nim přes 300 publikačních výstupů (odborných map, certifikovaných metodik, aplikovaných softwarů, norem, právních předpisů a výstupů podléhajících patentové ochraně na národní i mezinárodní úrovni).

Zaměření projektu

Výzkum byl zaměřen na následující základní směry:


Datum poslední aktualizace stránky: 15.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel (2005-2007)

RNDr. Josef Fuksa, CSc.
josef_fuksa@vuv.cz
+420 220 197 330

Hlavní řešitel (2008-2011)

Ing. Tomáš Mičaník
tomas_micanik@vuv.cz
+420 595 134 811

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů