Zajištění dostupnosti vodních zdrojů

ve vybraných oblastech Karlovarského kraje

ÚvodO projektuVýstupyData

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje
Číslo projektu: QJ1520318
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství České republiky
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018
Hlavní obor: DA - Hydrologie a limnologie
Vedlejší obor: DO - Ochrana krajinných území
Řešitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
✓ hlavní řešitel: Ing. Adam Beran
✓ další řešitelé: Ing. Libor Ansorge, Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, Ph.D., Ing. Petr Vyskoč
Další účastník projektu: Povodí Ohře, státní podnik
✓ řešitel: Ing. Václav Svejkovský
✓ další řešitelé: RNDr. Pavel Poledníček
Zahájení projektu: 1.4.2015
Ukončení projektu: 31.12.2018

Anotace projektu

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky pro návrh opatření vedoucích k zabezpečení požadavků na užívání vod v období nedostatku vody s důrazem na maximální využití stávající infrastruktury. Její ověření bude provedeno na pilotních povodích na území Karlovarského kraje. Navržená metodika bude mít uplatnění pro státní podniky Povodí, vodárenské společnosti či jiné významné uživatele vody, nebo např. vodoprávní či krajské úřady, čímž podpoří udržitelný rozvoj vodních zdrojů v podmínkách změny klimatu při plánování v oblasti vod. Metodika bude doplněna příslušným programovým vybavením, které usnadní její aplikaci, zejména s ohledem na zařazení navrhovaných opatření do plánů dílčích povodí.

Řešitelé projektu

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (řešitel)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV TGM, v.v.i.), je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919. Ústav byl založen jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady z 19. prosince 1919. Po roce 1989 byl ústav převeden do působnosti nově vzniklého Ministerstva životního prostředí a od roku 1993 začal fungovat jako jeho příspěvková organizace. Jako veřejná výzkumná instituce byl VÚV TGM, v.v.i., zřízen opatřením č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce ze dne 12. prosince 2006. Do Rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ústav zapsán dne 1. ledna 2007.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podporá ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu. Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Zázemí ústavu se nachází na třech pracovištích, a to na pražském pracovišti, které je zároveň sídlem veřejné výzkumné instituce, a na pobočkách v Brně a v Ostravě. Odbornou činnost ústavu na těchto pracovištích zajišťuje celkem sedm výzkumných odborů.

Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik (další účastník projektu)

Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

Na území o celkové rozloze téměř 10 000 km2 v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje státní podnik Povodí Ohře vodní toky, umělé kanály, přivaděče, velké vodní nádrže, ostatních vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Podnik působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně.

Povodí Ohře, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Ohře, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství.

Datum poslední aktualizace stránky: 24.1.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Adam Beran
adam.beran@vuv.cz
+420 220 197 238

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů