Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Historické vodohospodářské objekty v povodí Moravice – soubor specializovaných map s odborným obsahem

Číslo osvědčení schvalovacího orgánu (Ministerstvo kultury ČR): MK 55438/2021 OVV

Dokument osvědčení: (dokument pdf, 323 kB)

Realizace výstupu: 1. 1. 2019 – 19. 7. 2021

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Kamila Osičková, Ing. Radka Račoch, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Mgr. Radek Bachan

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Roman Borovec, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Historický ústav Akademie věd ČR:

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Obsah souboru specializovaných map

Mapa syntetická

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY V POVODÍ MORAVICE OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Dokument Soubor Velikost
Mapa 1a: syntetická mapa současného stavu 9,1 MB
Mapa 1b: VH-objekty na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768) 9,1 MB
Mapa 1c: VH-objekty na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852) 9,1 MB
Mapa 1d: VH-objekty na mapách 3. vojenského mapování (1876-1880) 9,1 MB
Mapa 1e: VH-objekty na topografických mapách ČSR (1953-1957) 9,1 MB
Mapa 1f: VH-objekty na současných mapách ČR (2020) 12,4 MB
Mapy tematické (tzv. mapy ohnisek zájmu)

Dokument Soubor Velikost
Mapa 2: Hodnocení vodárenské soustavy Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev) z hlediska památkové péče (stav k roku 2021) 9,2 MB
Mapa 3: Hodnocení funkčního celku Weisshuhnova papírenského náhonu z hlediska památkové péče (stav k roku 2021) 10,6 kB
Mapa 4: Soubor vodohospodářských objektů v povodí Podolského potoka (stav k roku 2021) 41,9 MB
Tabulky a texty

Dokument Soubor Velikost
Tabulka: Seznam identifikovaných VH-objektů v povodí Moravice 7,9 MB
Text: Popis souboru map 17,1 MB

Stručný popis výstupu

Soubor specializovaných map s odborným obsahem pod názvem „Historické vodohospodářské objekty v povodí Moravice“ je dalším, v pořadí druhým souborem map vytvořených v rámci řešeného projektu NAKI II. Jak z jeho názvu vyplývá, představuje výsledky výzkumu vodohospodářských staveb v povodí Moravice, a to v kontextu fyzicko-geografických a historicko-společenských souvislostí v období od 2. poloviny 18. století po současnost.

Cílem předkládaného souboru map je představit možnosti a způsoby mapování, identifikace a interpretace vývoje VH-objektů na hydrologickém celku povodí Moravice a zároveň otestovat vhodnost, komplexnost, správné nastavení a srozumitelnost navrženého souboru hodnoticích kritérií, které jsou součástí zpracovávané metodiky.

Prvních šest map s průvodním textem, obdobně jak tomu bylo u souboru map VH-objektů povodí Svitavy, prezentuje prostorovou identifikaci, popis a interpretaci podmínek a příčin vzniku a vývoje VH-objektů v pěti časových řezech zastřešujících období od 2. poloviny 18. století po současnost.

Na dalších třech tematicky pojatých mapách tzv. ohnisek zájmu jsou představeny výsledky průzkumu a hodnocení historických VH-objektů a funkčních celků s využitím hodnotících postupů vznikající metodiky.

Ohniska zájmu byla vybrána tak, aby reprezentovala charakter a specifika povodí Moravice, aby byly zastoupeny významné samostatné VH-objekty i různorodé funkční celky. Při výběru bylo zváženo i hledisko pokrytí celého vybraného hodnoceného časového období, tj. rozsah 2 a půl století. Práce byly zaměřeny zejména na výzkum a popis technických a technologických řešení a hodnot vybraných objektů zájmu, na míru dochovanosti a autenticity hmoty a technologického provedení se zasazením do historického kontextu vývoje. Důraz byl kladen na identifikaci a popis funkčních celků, protože především u VH-typů objektů je tento pohled pro posouzení jejich významu zásadní.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů