Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

Spolana Neratovice

Areál Spolany se rozkládá severně od centra Neratovic v bezprostřední blízkosti toku Labe na ploše 262,5 ha. V roce 1898 byla na lokalitě zahájena chemická výroba. Vyráběn byl olej, stearin, mýdlo a svíčky. V 1939, kdy společnost odkoupil Spolek pro chemickou a hutní výrobu, bylo započato s výstavbou závodu elektrolýza a viskózová střiž. Od padesátých let se vyrábělo DDT.

V šedesátých letech byla mj. zahájena výroba Lindanu a cyklohexanonu. V roce 1967 byla spuštěna biologická čistírna odpadních vod. Od roku 1977 se vyrábí granulované PVC. V roce 1997 byl zahájen zkušební provoz termického zpracování plynných a kapalných odpadů z výroby PVC, následně byla tato jednotka v roce 1999 uvedena do trvalého provozu. Hlavní oblastí činnosti je v současnosti petrochemická a chemická výroba.

Vzhledem k tomu, že v historii podniku byly vyráběny stovky látek, nepočítaje v to suroviny a meziprodukty, je i skladba látek ve starých ekologických zátěžích podniku značně široká. Mezi hlavní kontaminanty patří dioxiny, chlorované pesticidy, chlorované alifatické uhlovodíky, ropné alifatické uhlovodíky, rtuť, toluen, sírany, chloridy a amonné ionty.

Podzemní vody okolí skládky nebezpečných odpadů jsou kontaminovány chloridy, sírany a amonnými ionty. Silná kontaminace polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny a furany (dále jen dioxiny) byla prokázána ve třech objektech v jihovýchodní části levobřežního areálu Spolany. K likvidaci ekologické zátěže byla FNM vybrána firma SITA Bohemia. V současnosti probíhají přípravné práce pro sanační zásah. Předpokládaný termín pro dokončení sanace dioxinové zátěže je rok 2008. Kontaminaci podzemních vod v okolí objektů představují dioxiny, HCH, chlorbenzeny, DDT, chlorované fenoly a toluen.

Stará amalgamováelektrolýza byla uvedena do provozu v roce 1948 a sloužila mj. k výrobě hydroxidu sodného a chlóru. V sedmdesátých letech byla postupně nahrazena novou výrobní kapacitou a v roce 1975 plně odstavena z provozu. Kontaminace podzemních vod rtutí je lokální a ve vztahu k silnému znečištění nesaturované zóny poměrně málo intenzivní, projevuje se zde velmi omezená rozpustnost kovové rtuti ve vodě.

V severozápadní části levobřežního závodu bylo zjištěno rozsáhlé znečištění chlorovanými alifatickými uhlovodíky. Původ kontaminace je v areálu petrochemie, znečištění způsobily v minulosti úniky látek související s výrobou PVC. Kontaminace pokračuje dále k severozápadu až západu mimo areál závodu do oblasti Černínovska (mokřady v údolní nivě Labe). Od roku 1992 bylo v prostorech závodu petrochemie prováděno sanační čerpání, bylo provázeno provozními komplikacemi vzhledem k extrémnímu chemismu čerpaných podzemních vod.Je navrhován zásah sanačním čerpáním podzemních vod na hranici závodu z důvodu zamezení šíření kontaminace a v ohniscích znečištění, zpracování studie proveditelnosti a následný sanační zásah (odtěžení ohnisek a vybudování reakční bariéry na hranici areálu).

V okolí bývalé sacharinky v blízkosti Labe bylo zjištěno ohraničené ohnisko závažného znečištění podzemních vod a zemin toluenem a ropnými látkami. Kontaminace pochází ze skladování toluenu.

Obtočná strouha obce Libiš odvodňuje západní část levobřežního areálu Spolany. Obsahuje kontaminované sedimenty, tyto jsou sanačně těženy. Kontaminujícími látkami jsou mj. dioxiny, chlorované organické pesticidy (DDT atd.). Povrchová voda strouhy je zatěžována mj. kontaminací sírany, chloridy, amonnými ionty a chlorovanými alifatickými uhlovodíky.

Staré ekologické zátěže jsou řešeny na základě smlouvy s FNM ČR o úhradě finančních prostředků. Předsanační etapa prací (průzkumy a další činnosti související s analýzou rizik) byla hrazena Spolanou. Dosud byla ukončena sanace staré skládky nebezpečného odpadu a prvního ze tří objektů kontaminovaného dioxiny.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů