Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

MAPE Mydlovary

Chemická úpravna uranového průmyslu MAPE se nachází cca 20 km severozápadně od Českých Budějovic u obce Mydlovary. Úpravna byla v provozu v letech 1962-1991 a celkově v ní bylo zpracováno přibližně 16,7 miliónů tun uranové rudy. Vyloužená ruda byla ukládána na sérii odkališť, jejichž celková rozloha je cca 300 ha. Odkaliště vznikla z velké části v prostorách po těžbě lignitu, který se zde těžil pro mydlovarskou teplárnu. Rudy uranu s vyšším obsahem karbonátů byly louženy sodou a rudy se sníženým obsahem karbonátů kyselinou sírovou. Od roku 1988 docházelo k omezování odbytu uranového koncentrátu a v návaznosti na postupující útlum těžby a úpravy uranu bylo v říjnu 1991 zpracování uranových rud na chemické úpravně Mydlovary zastaveno. Během ukončení činnosti chemické úpravny uranových rud byla zahájena výstavba čtyř hydrometalurgických programů. Činnost o.z. Chemická úpravna Mydlovary byla ukončena k 31.5.1996. Kal z úpravy uranové rudy byl ukládán hydraulickou dopravou (tj. pomocí vody a potrubních tras) do odkališť. Materiál byl dopravován na odkaliště pomocí systému plavící a vratné vody.

Během provozu chemické úpravny vzniklo obrovské množství kalů, které byly hydraulicky dopravovány do odkališť, která nebyla dostatečně zajištěna proti prosakování do podloží. Původ znečištění podzemních vod je smíšený, vedle vlivu činnosti související s úpravou uranu se nesporně projevuje i vliv bývalé těžby lignitu. Závažnost znečištění v této oblasti umocňuje fakt, že převládající směr proudění podzemní vody transportuje kontaminující látky do prostoru obcí Mydlovary a Zahájí, i když vlivem nízké transmisivity zatíženého horninového prostředí je jejich pohyb poměrně pomalý.

Hlavní kontaminanty jsou těžké kovy a radioaktivní látky. V současné době existuje rozsáhlé pole kontaminovaných podzemních vod. V prostoru odkališť MAPE se počítá s návozem rekultivačních materiálů. Celkové množství materiálu použitého na sanace pravděpodobně dosáhne tisíců tun.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů