Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

Prostor po sovětské armádě Milovice

V roce 1904 zřídila rakouská vláda v Milovicích vojenský tábor. Pro zřízení vojenského tábora bylo zabráno 3465 ha půdy a vysídlena obec Mladá, která v průběhu let postupně zcela zmizela. Vojenský výcvikový prostor (VVP) byl využíván i za první republiky. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v r. 1968 byl VVP obsazen a využíván Sovětskou armádou. Postupně zde žilo okolo 100000 obyvatel (většinou okupačních vojáků a jejich rodin). Od dubna 1991 je bývalý vojenský prostor Milovice opuštěn. V současnosti dochází na jeho území k likvidaci následků vojenské činnosti, především odstraňování nevybuchlé munice a dekontaminaci horninového prostředí a podzemních vod. V budoucnu by měla být sousedství Milovic a Benátecké Vrutice vybudována městská aglomerace pro 13 000 - 14 000 obyvatel, měly by být privatizovány vojenské objekty a opraveny důležité komunikace. Na lokalitě Milovice existuje celá řada průzkumů a dokumentace k vrtům. Průzkumné práce probíhají v zájmovém území již od roku 1975. Všechny práce v celém prostoru VVP Mladá zajišťovala firma Stavební geologie Praha (později Aquatest Praha). Sanace byla zahájena v září 1998 a je financována přímo ze státního rozpočtu. Hlavními kontaminanty jsou chlorované alifatické uhlovodíky a ropné látky. V současné době jsou zde rozlišovány tři nejdůležitější dílčí lokality – "Velkosklad", "Horní autopoark" a "Jižní okraj areálu".

Jižní okraj areálu

Znečištění chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU) na této dílčí lokalitě pochází z činnosti bývalé vojenské prádelny a čistírny, kdy byly ClU používány k praní prádla, ClU byly po použití vylévány na travnatou plochu nebo do kanalizace odkud se dostávaly přímo do horninového prostředí. Lokalita se nachází na kvartérních sedimentech s průlinovou propustností v blízkosti vodního toku Mlynařice. Kontaminovanými matricemi jsou zeminy a především podzemní vody. Byla zde vybudována provzdušňovací sanační stanice, k sanačnímu čerpání se používají tzv. spodní čerpadla vzhledem k tomu ,že ClU jsou těžší než voda. Kontaminační mrak se nešíří, ClU se rozkládají na tyto produkty – metan, etan a chloridy. V roce 2004 zde byla firmou provádějící sanaci – OPV provedena poloprovozní zkouška norné reakční stěny. Elementární železo reaguje s ClU na metan, etan a chloridy. Norná stěna tvořená ocelovým granulátem byla postavena kolmo na směr proudění podzemní vody.

Velkosklad

Na této lokalitě došlo ke znečištění benzínem a naftou. Pro podporu přiřozené atenuace jsou zde do podzemních vod přidávány dusičnany a hnojiva (NPK). Byla zde použita biodegradační metoda – bakterie Pseudomenas. DO roku 2007 by mělo být odstaraněno zbývajících 200 kg ropných látek, pokud nedojde k dotaci kontaminace z okolí.

Horní autopark

Podzemní vody jsou znečištěny ropnými látkami – směsí nafty a olejů. Pro sanaci byl použit gravitační odlučovač a sorpční metody. Též zde je s úspěchem prováděna stimulace přirozené atenuace za pomoci dusičnanů a NPK. NPK bylo použito pouze v omezené míře, aby nevnikaly hydroxyapatity, které by mohly způsobit znehodnocení vrtů. Zbývající desítky kg ropných látek by měly být odstraněny do roku 2007.

Následující obrázek znázorňuje celkovou situaci na lokalitě Prostor po Sovětské armádě Milovice


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů