Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

Jihočeské dřevařské závody Soběslav

Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji města Soběslav. Areál leží podél železniční trati Praha - České Budějovice ve směru S-J. Na severu je ohraničen pozemkem stavební firmy Mader-Klípa, na severozápadě pozemkem firmy ČMO. Na západě je závod v celé délce ohraničen železniční tratí Praha - České Budějovice, za níž se rozkládá městská zástavba. Na jihu a jihozápadě je areál obtékán Andělskou stokou a Dírenským potokem a na východě je ohraničen zeměděsky obdělávanými pozemky, zahradkářskou kolonií a příjezdovou komunikací.

Od roku 1915 se v závodě prováděla impregnace telegrafních sloupů a železničních pražců dehtovým olejem, dále byla prováděna tzv. bílá impregnace - máčení v sublimátu a impregnace roztokem chloridu zinečnatého. Během provozu docházelo k únikům imregnačních látek nejen při vlastním procesu impregnace, ale i v souvislosti s dopravou a skladováním impregnačních látek, naipregnovaného dřeva a odpadů z provozu impregnace.

Důsledkem je masivní znečištění především polycyklickými aromatickými uhlovodíky a fenoly, lokálně doprovázené kontaminací těžkými kovy a ropnými látkami. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou pro svou schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a zdravotní závažnost (projevují karcinogenní a mutagenní účinky) považovány za typické představitele perzistentních organických prioritních polutantů. Celkové množství polutantů se odhaduje na 2800 t.

Podzemní vody jsou znečištěny především polyaromatickými uhlovodíky, fenoly a benzenem, dále došlo ke znečištění ropnými látkami a těžkými kovy. V podzemních vodách se vyskytuje volná fáze polyaromatických uhlovodíků a ropných látek v maximální mocnosti 3 m.

Dále jsou znečištěny zeminy, dnové sedimenty Dírenského potoka a Andělské strouhy, z kterých se kontaminace šíří do povrchových vod.

Na území závodu jsou kontaminované navážky, v jejich podloží jíly, které se chovají jako hydrogeologický izolátor, pod jíly se nacházejí rozpukané krystalinické horniny, do kterých kontaminace bohužel také pronikla.

Sanaci provádí firma EarthTech. Sanační zásah probíhá od konce roku 1999 a spočívá v maximálním odtěžení kontaminovaného materiálu (zemin a dnových sedimentů Dírenského potoka a Andělské strouhy) a jeho likvidaci biodegradací, resp. solidifikací na externích plochách. Čištění kontaminovaných podzemních vod probíhá na dílčích lokalitách v sanačních stanicích (odsazení produktu a dočištění na filtrech s aktivním uhlím). Součástí sanačního zásahu jsou i demolice starého kanalizačního řádu, ČOV a objektu tlakové impregnace a likvidace odpadů s tím spojených.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů