Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

Synthesia Pardubice

Odštěpný závod průmyslového podniku Aliachem, a.s. leží u města Pardubice, v severozápadní průmyslové zóně na levém břehu Labe. Celková plocha areálu činí 12 km2, z toho zastavěná plocha (1700 budov) zaujímá 4 km2. Část areálu leží v zátopovém území. Na lokalitě je nejvýznamnější mělká zvodeň v kvartérních sedimentech, kolektorem jsou zejména štěrkopísky teras Labe, navětralé křídové horniny tvoří podložní izolátor.

Historie lokality se začíná v roce 1920, kdy byla založena Československá akciová továrna na látky výbušné, později přejmenovaná na Explosia, její sesterský závod Synthesia, vyrábějící anorganické produkty pro výrobu výbušnin, byl založen roku 1928 v Pardubicích - Semtíně. V roce 1938 buduje Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Pardubicích - Rybitví závod na výrobu organických barviv a léčiv. Roku 1942 byl v Semtíně založen závod UMA na výrobu plastických hmot, v roce 1958 byly všechny uvedené podniky sloučeny do n.p. VCHZ Synthesia. Po roce 1990 byly jednotlivé části tohoto n. p. opět vyčleněny. Hlavní činností je výroba barviv a pigmentů, organická chemie, anorganická chemie, nitrocelulóza. Jsou zde vyráběny aktivní komponenty léčiv a pesticidů.

Z hlediska starých ekologických zátěží se na lokalitě vyskytují v prvé řadě nezabezpečené skládky nebezpečných odpadů, silně kontaminované zeminy a podzemní vody. Kontaminované podzemní vody se z větší části odvodňují do Velké strouhy, z menší části přímo do toku Labe. Kvalita povrchové vody Labe byla a je činností Synthesie silně ovlivněna.

Kontaminaci představuje široká škála látek, jako ropné alifatické uhlovodíky, jednoduché aromatické uhlovodíky, chlorované aromatické uhlovodíky, amonné ionty, kovy, arsen a další. Ze jmenovaných skupin se zde vyskytují především toluen, nitrobenzen, chlorbenzen, dichlorbenzen nebo anilin. Tyto látky jsou většinou toxické a stabilní.

Skládky nebezpečných odpadů v areálu závodu nebyly opatřeny žádnými těsnícími prvky, čímž dochází k postupnému uvolňování kontaminace, k migraci do podzemních vod a odtoku znečištění ve směru proudění do toku Labe. Odpady zde byly ukládány především v letech 1956 až 1994. Celkový objem odpadů na nezabezpečených skládkách v Synthesii se odhaduje na více než jeden milion tun:

Laguna betasmoly obsahuje odpad z výroby betasmoly, celkem asi 35 tisíc tun. Laguna železitých kalů obsahuje odpad z redukcí aromatických nitrolátek, celkem 35 tisíc tun. Laguna sádry obsahuje odpad z neutralizační stanice, celkem cca 83 tisíce tun. Laguna destilačních zbytků obsahuje odpad z destilací organických látek, celkem cca 7 tisíce tuny, na ploše 0, 2 ha jsou zde uloženy destilační zbytky z chloračních výrob s vysokým obsahem aromatických halogenovaných uhlovodíků. STOH II obsahuje tuhé chemické odpady z výrob, celkem 312 tisíc tun. STOH III obsahuje chemický odpad z výrob, celkem 178 tisíc tun. Sedimentační jímka na kanále A obsahuje zachycené nerozpuštěné látky, celkem 5 tisíc tun. Sediment z retenční nádrže Lhotka obsahuje odpadní sediment z technologie odpadních vod, celkově 375 tisíc tun.

Sanace zátěží je vyčíslena na 3,2 miliardy korun a potrvá do roku 2010, část nákladů bude kryta ekologickou smlouvou s FNM. V první fázi musí dojít k likvidaci nezabezpečených skládek odpadů. Poté budou prostřednictvím sanačních drénů čerpány podzemní vody a po dekontaminaci budou čištěny v podnikové čistírně odpadních vod. Pro realizaci sanace nesaturované byly vybrány biodegradace a řízené provzdušňování a reverzní osmóza. V případě, že budou práce probíhat podle předpokládaného časového harmonogramu, měly by být práce spojené s odstraňováním starých ekologických zátěží ukončeny v roce 2015, včetně dvouletého postsanačního monitoringu kvality vod.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů