Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů
na rozvoj společnosti v územích chráněných
pro akumulaci povrchových vod

ÚvodO projektuSeminářVýstupyKe stažení

Výstupy

Metodika

Na základě provedených studií a analýz, poznatků získaných ze strany obcí, široké veřejnosti a odborníků byla navržena „Metodika pro přípravu podkladů k územnímu plánování a využívání území v lokalitách chráněných pro akumulaci povrchových vod“. Metodika se zaměřuje zejména na doplnění a zpřesnění postupů územního plánování. Nabízí způsob, jakým efektivně zahrnout výsledky vyplývající z procesu plánování v oblasti vod a další strategické výhledové záměry z oblasti vodního hospodářství do procesu územního plánování. Podklady připravené dle Metodiky umožní zapracování návrhů LAPV do územně plánovací dokumentace a napomohou optimalizovat užívání těchto lokalit.

Metodika

Územní studie

Územní studie jako jeden z nástrojů územního plánování ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, k jejich změně a pro rozhodování v území. Samostatnou částí tohoto výstupu je Struktura územní studie LAPV, která obsahuje návod, které nepominutelné položky by mělo obsahovat zadání územní studie v případě, že součástí řešeného území je LAPV. Výsledkem je Pilotní studie LAPV Plaveč, která navrhuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů a také doporučuje úpravu dokumentů územního plánování, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Lokalita Plaveč byla zvolena na základě jednání s Odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Struktura územní studie

Specializované mapy

Výsledky analýz a hodnocení pro jednotlivé hodnocené lokality zahrnuje soubor specializovaných map s odborným obsahem „Vyhodnocení změn ve vybraných územích chráněných pro akumulaci povrchových vod“.

Soubor map

Popis map


Datum poslední aktualizace stránky: 29.8.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Milena Forejtníková
milena_forejtnikova@vuv.cz
+420 541 126 324

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů