Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů
na rozvoj společnosti v územích chráněných
pro akumulaci povrchových vod

ÚvodO projektuSeminářVýstupyKe stažení

Seminář

Seminář „Dopady ochrany lokalit pro budoucí výstavbu vodních nádrží na společnost a krajinu“

Dne 24. 11. 2015 se v kinosále Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i., konal seminář „Dopady ochrany lokalit pro budoucí výstavbu vodních nádrží na společnost a krajinu“.

Seminář zahájil ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., Mgr. Mark Rieder, který přivítal účastníky semináře, zejména náměstka ministra životního prostředí Ing. Dolejského, Ph.D., ve stručnosti představil projekt, v rámci kterého byl seminář pořádán, a informoval o současné situaci v oblasti problematiky Sucho.

V úvodní přednášce Ing. Forejtníkové byla blíže představena struktura a očekávané výstupy projektu TAČR OMEGA „Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod“ a popsán cíl semináře, to je především seznámení široké odborné veřejnosti s řešenou problematikou a dosavadními výsledky tohoto projektu.

Forejtníková, M., Ošlejšková, J.: Hodnocení dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.)

V navazujících přednáškách byly prezentovány jednotlivé tématiky řešené v rámci projektu, spolu s několika doplňujícími přednáškami navazujícími tematicky na uvedené okruhy řešení.

Významnou součástí projektu je socio-ekonomický pohled na problematiku výstavby nádrží i na ochranu lokalit pro jejich případnou výstavbu, zejména z pohledu obyvatel dotčených lokalit. Kolegové z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně toto zajímavé téma prezentovali na ukázce případové studie v povodí Odry.

Kala, L., Chabada, T.: Výsledky socio-ekonomické analýzy dopadů výstavby nádrží pro akumulaci povrchových vod v povodí Odry (Masarykova univerzita)

Nezbytnou částí projektu je i hodnocení stavu ochrany přírody v LAPV z pohledu výskytu ohrožených druhů a jedinečnosti stanovišť, kterou se zabývá Mgr. Kroča.

Kroča, J.: Ochrana přírody v lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.)

Tato přednáška byla doplněna o příspěvek doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D., z Ostravské univerzity, který posluchače seznámil se svými zkušenostmi s důsledky příčných staveb na morfologii štěrkonosných koryt.

Hradecký, J.: Efekty příčných staveb na morfologii štěrkonosných koryt - příklady z Karpat (Ostravská univerzita)

Po přestávce byla pozornost zaměřena směrem do historie, a to na vývoj ochrany lokalit vhodných pro výstavbu údolních nádrží. O bližší pohled na vznik pojmu LAPV se zasloužil Ing. Ansorge, který má v této problematice bohaté zkušenosti, i vzhledem ke svému dřívějšímu působení na Ministerstvu zemědělství.

Ansorge, L.: Historie vzniku institutu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.)

Další přednáška opět směrovala k prezentovaným výsledkům projektu. Ing. Polešáková, Ph.D., účastníky seznámila s vazbami LAPV na vodohospodářské a územní plánování a upozornila rovněž na možné problémové situace.

Polešáková, M.: Lokality pro akumulaci povrchových vod v územním plánování

Ing. Kučera se ve svém příspěvku, vzhledem ke svému dřívějšímu působení v obecním zastupitelstvu, věnoval některým vybraným aspektům územního plánování v souvislostech s pravomocemi na této úrovni rozhodování.

Kučera, J.: Zkušenosti s územním plánováním z pohledu obecního zastupitelstva (VÚV TGM, v.v.i.)

V diskusích v odpovědi na dotazy i v komentářích bylo několikrát zdůrazněno, že Generel nepředstavuje plán výstavby přehrad v nejbližších letech, má jen zabezpečit ochranu těchto území pro případné budoucí využití k zamýšlenému účelu. Není tedy možné v současné době jednoznačně říct, jaký bude přesný účel případné nádrže a manipulace s hladinou.

Již nyní jsou však prověřovány různé scénáře dopadu probíhajících klimatických změn na hydrologickou bilanci v ČR a přínosy a účinnosti zamýšlených opatření. Proto byla do semináře na závěr zařazena prezentace vybraných výsledků projektu „Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“, které mohou v předstihu ověřit účinnost realizace jednotlivých nádrží ve více variantách.

Kožín, R., Hanel, M., Horáček, S.: Vyhodnocení potenciálu jednotlivých LAPV v současných podmínkách a dle scénářů klimatické změny (VÚV TGM, v.v.i.)

Všechny prezentace


Datum poslední aktualizace stránky: 29.8.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Milena Forejtníková
milena_forejtnikova@vuv.cz
+420 541 126 324

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů