Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem
a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešitele

Partneři

VÚV TGM, v. v. i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
koordinátor projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (VÚV TGM, v.v.i.) je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Ústav se podílí na řešení řady výzkumných projektů z různých agentur a dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni. v současnosti řeší nebo již úspěšně ukončil projekty pro zadavatele veřejných zakázek a projektů, jako jsou GA ČR, TA ČR, resortní programy výzkumu v působnosti MZe ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MZ ČR nebo MK ČR.

VÚV TGM, v. v. i., se dále podílí na činnostech v rámci mezinárodních skupin a spolupracuje s celou řadou výzkumných institucí a průmyslových podniků doma i v zahraničí.

Pracoviště VÚV TGM zapojená do projektu disponují výkonnou výpočetní technikou včetně databázových serverů pro zpracování a archivaci dat. V systému HEIS VÚV jsou k dispozici data potřebná pro úspěšné řešení projektu včetně výsledků řešení předchozích výzkumných projektů a dat z průzkumů zdrojů znečištění v různých částech povodí Labe. Pracoviště vyvíjí řadu simulačních modelů pro různé úlohy ve vodním hospodářství a má dlouhodobé zkušenosti s jejich aplikací při plánování v oblasti vod a při analýze vlivů a dopadů. Pracoviště dále disponuje týmem pracovníků pro realizaci průzkumů v povodí a má k dispozici akreditované laboratoře pro analýzy vzorků. Tým řešitelů má unikátní zkušenosti s problematikou eutrofizace a eutrofizačního potenciálu zdrojů, včetně jejich uplatnění na mezinárodní úrovni.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze
další účastník projektu

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů.

Fakulta stavební ČVUT v Praze je řešitelem nebo se podílí na řešení celé řady výzkumných projektů.

Pracoviště ČVUT v Praze je vybaveno výkonnou výpočetní technikou pro provádění rozsáhlých výpočtů modelování eroze a transportu sedimentu. Jako jedno z mála pracovišť v ČR má dlouhodobé zkušenosti s výpočty eroze a transportu sedimentu s modelem WATEM/SEDEM, který je vhodný pro modelování transportu a retence sedimentů ve velkých povodích. Tým řešitelů je složen ze špičkových odborníků na danou problematiku, kteří aktivně spolupracují s předními výzkumnými týmy na erozní problematiku v Evropě i mimo ni. Tým řešitelů se aktivně zapojuje již mnoho let do řady výzkumných projektů s tématy erozní ohroženosti a transportu znečišťujících látek.

AQUATIS a.s.

AQUATIS a.s.
další účastník projektu

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Společnost vznikla v roce 1990 ze státního podniku Hydroprojekt osamostatněním závodu Brno. V průběhu privatizace se v roce 1990 přeměnila v akciovou společnost AQUATIS a.s. a od roku 1993 do roku 2004 byla součástí rakouské společnosti Verbundkonzern. V roce 2004 byla společnost začleněna do finské nadnárodní slupiny Pöyry Oyj, ve které setrvala až do června 2015. V současné době je společnost součástí průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, působící v oblasti chemického, petrochemického, strojírenského a farmaceutického průmyslu a nyní i v oblasti vodního hospodářství. AQUATIS a.s. zaměstnává 140 kvalifikovaných odborníků v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí.

AQUATIS a.s. je jednou z významných inženýrských firem, která působí dlouhodobě ve vodním hospodářství. Zabývá se problematikou plánování v oblasti vod a modelováním zdrojů znečištění a návrhy vhodných opatření k jejich eliminaci. Je zpracovatelem plánů dílčích povodí, vodohospodářských studií a podkladů pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů v ČR. Řešitelský tým má rozsáhlé zkušenosti s modelováním v rozsáhlých povodích a s průzkumy a dotazníkovými kampaněmi pro zajišťování podkladů ke studiím.

Datum poslední aktualizace stránky: 1.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021. Statistika přístupů