Bilance vodních zdrojů ve východní části
česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti
jejich dlouhodobého užívání (ResiBil)

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání (ResiBil)
Typ projektu: Zahraniční projekt
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí řešitel: doc. RNDr. ZBYNĚK HRKAL, CSc.
Řešitelé projektu: Ing. Marie Kalinová, Mgr. Pavel Eckhardt, Mgr. Marta Martínková, RNDr. Vratislav Nakládal, RNDr. Eva Novotná, Mgr. David Rozman
Zahájení projektu: 13.1.2016
Ukončení projektu: 30.6.2020

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Na základě dosavadních zkušeností a získaných poznatků při výzkumu klimatických změn a jejich dopadu na životní prostředí je možné dlouhodobě počítat s poklesem tvorby nové podzemní vody. Jelikož tvorba nové podzemní vody je rozhodující veličinou pro objem podzemních vod, v důsledku toho je nutné počítat i se snížením zásob podzemních vod. Proto je důležité analyzovat a hodnotit dopady možných budoucích klimatických změn na využitelné zásoby podzemních vod, což zahrnuje hodnocení zranitelnosti a odolnosti sledovaného systému, včetně zásobování vodou, z hlediska klimatu a povětrnostních podmínek.

Pro dosažení cíle projektu jsou zásadní dva aspekty:

  1. Bilancování jak statických, tak dynamických zásob podzemních vod pomocí modelů proudění podzemních vod na základě fundovaných poznatků z oblasti geologie a hydrogeologie jako podklad pro akumulaci a pohyb podzemních vod.
  2. Analýza a vyhodnocení klimatických údajů, včetně modelování klimatu pomocí scénářů a projekcí.

Zpracování těchto poznatků v rámci modelů pro bilancování půdních vod je významné pro kvantitativní podchycení tvorby nové podzemní vody a vytváření prognóz tvorby nové podzemní vody. V souladu s cílem tohoto projektu, propojením výše uvedených modelových nástrojů je možné provést metodicky ucelené a obsáhlé vyhodnocení získaných poznatků. Analýza a hodnocení stability vodních zdrojů a ekosystému vůči změnám klimatu a povětrnostních podmínek bude probíhat v pilotních oblastech. Projekt tak rozhodujícím způsobem přispěje k zodpovězení společných otázek z oblasti vodohospodářského plánování a k institucionální spolupráci v tomto regionu.

Další informace naleznete na stránkách projektu: http://www.resibil.sachsen.de/cs


Datum poslední aktualizace stránky: 20.3.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Marie Kalinová
marie.kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů