Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

Rámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
AktuálněPro
řešitele

Data pro 3. plánovací cyklus ve struktuře podle datového modelu

Entita (tabulka) Popis entity (tabulky) Stav Datum Soubor Velikost
- DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH PRO POTŘEBY REPORTINGU EK, VERZE 2.4 - - 6 MB
- Stav naplnění datového modelu - 26.01.2022 0,6 MB
POVODI Oblast povodí (na území ČR) kompletní 14.10.2019 1,6 MB
OBLAST Dílčí povodí ČR kompletní 14.10.2019 2,4 MB
UPOV_HLGP Mezipovodí útvaru povrchové vody kompletní 15.01.2020 16 MB
UTV_POV Útvar povrchové vody rozpracováno 29.09.2020 0,1 MB
UPOV_R Útvar povrchové vody kategorie "řeka" kompletní 15.01.2020 9,7 MB
UPOV_J Útvar povrchové vody kategorie "jezero" kompletní 14.10.2019 1,5 MB
UPOVSO_UZV Užívání vod související s označením útvaru povrchové vody jako silně ovlivněný kompletní 15.11.2020 0,02 MB
UPOVSO_FZM Fyzická změna související s označením útvaru povrchové vody jako silně ovlivněný kompletní 15.11.2020 0,02 MB
UPOV_VLIV Významný vliv na stav útvaru povrchové vody rozpracováno 19.12.2020 0,1 MB
UPOV_DOPAD Dopad vlivu na stav útvaru povrchové vody rozpracováno 19.12.2020 0,1 MB
UPOV_STAV Stav/potenciál útvaru povrchové vody kompletní 26.01.2022 0,07 MB
UPOV_STEKO Ekologický stav/potenciál útvaru povrchové vody podle složky kvality kompletní 01.09.2021 0,7 MB
UPOV_STUK Stav/potenciál útvaru povrchové vody podle chemického nebo fyzikálně chemického ukazatele kompletní 01.09.2021 2,5 MB
UPOV_VJMEKO Výjimka z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchové vody uplatněná pro složku kvality kompletní 26.01.2022 2,5 MB
UPOV_VJMUK Výjimka z dosažení dobrého chemického nebo ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchové vody uplatněná pro chemický nebo fyzikálně chemický ukazatel kompletní 26.01.2022 2,5 MB
PRF_JAK Profil sledování stavu útvaru povrchové vody kompletní 26.01.2022 0,1 MB
PRFJAK_UPOV Přiřazení útvaru povrchové vody k reprezentativnímu profilu sledování jeho stavu kompletní 28.09.2020 0,04 MB
PRFJ_STAVUK Stav/potenciál v profilu sledování povrchových vod podle chemického nebo fyzikálně chemického ukazatele kompletní 15.11.2020 1,5 MB
PRFJ_STAVBS Ekologický stav/potenciál biologické složky v profilu sledování stavu útvaru povrchové vody rozpracováno 19.12.2020 0,1 MB
PRFJ_STAVPO Vyhodnocení plnění požadavku na stav/potenciál pro chemický nebo fyzikálně chemický ukazatel v profilu sledování stavu útvaru povrchové vody kompletní 15.11.2020 11,8 MB
PRFJAK_UCEL Účel sledování stavu povrchových vod v monitorovaném profilu kompletní 26.01.2022 0,1 MB
UTV_PZV Útvar podzemní vody kompletní 26.01.2022 5,2 MB
UPZV_UPOV Vazba útvaru podzemní vody na povrchové vody kompletní 15.01.2019 5,2 MB
UPZV_VLIV Významný vliv na stav útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,02 MB
UPZV_DOPAD Dopad vlivu na stav útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,02 MB
UPZV_STAV Stav útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,02 MB
UPZV_DPMNO Důvod nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody kompletní 29.09.2020 0,01 MB
UPZV_DRMNO Důvod rizika nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,01 MB
UPZV_RCILMNO Rizikovost z hlediska dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,01 MB
UPZV_DPCHE Důvod nedosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody kompletní 29.09.2020 0,01 MB
UPZV_RCILCHE Rizikovost z hlediska dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,01 MB
UPZV_STUK Stav útvaru podzemní vody podle chemického ukazatele kompletní 26.01.2022 0,05 MB
UPZV_VJMMNO Výjimka z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemních vod kompletní 26.01.2022 0,01 MB
UPZV_VJMCHE Výjimka z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemních vod kompletní 26.01.2022 0,07 MB
OBJ_PZV Objekt sledování stavu útvaru podzemní vody kompletní 26.01.2022 0,2 MB
OBJPZ_UCEL Účel sledování stavu podzemních vod v monitorovaném objektu kompletní 26.01.2022 0,1 MB
OBJPZ_UKJAK Sledovaný ukazatel chemického stavu v objektu sledování stavu útvaru podzemní vody rozpracováno 15.11.2020 2,1 MB
CHR_UZ Chráněná oblast s vazbou na vodu kompletní 26.01.2022 0,04 MB
KOUP_OBL Koupací oblast kompletní 15.01.2020 0,01 MB
ZRAN_OBL Zranitelná oblast kompletní 29.09.2020 39 MB
PTOBL_VODA Ptačí oblast s vazbou na vodu kompletní 15.01.2020 0,219 MB
EVL_VODA Evropsky významná lokalita s vazbou na vodu kompletní 15.01.2020 12 MB
MZCHU_VODA Malé zvláště chráněné území s vazbou na vodu kompletní 15.01.2020 1 MB
RAMSAR Mokřad podle Ramsarské úmluvy kompletní 15.01.2020 0,4 MB
CHRUZ_UPOV Vazba chráněné oblasti na útvar povrchové vody, stanovení environmentálních cílů a hodnocení stavu kompletní 01.09.2021 0,04 MB
CHRUZ_UPZV Vazba chráněné oblasti na útvar podzemní vody, stanovení environmentálních cílů a hodnocení stavu kompletní 26.01.2022 0,03 MB

Další dokumenty a data ke stažení

Dokument Soubor Velikost
P. Rosendorf a kol.: Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody. Certifikovaná metodika. Praha: VÚV TGM, v.v.i., 2020. 2,7 MB
H. Janovská a kol.: Metodika monitoringu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody. Certifikovaná metodika. Praha: VÚV TGM, v.v.i., 2020. 1,7 MB
Formalizovaný formulář pro údaje, požadované pro silně ovlivněné vodní útvary. VÚV TGM, v.v.i., pro MŽP, srpen 2019. 0,1 MB
Vybrané ukazatele hodnocení stavu útvarů povrchových vod v reprezentativních profilech podle dat za období let 2013-2015. Podle údajů státních podniků Povodí zpracoval VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP, 2019. Datová sada má pracovní charakter a je určena výhradně pro potřeby vymezení silně ovlivněných vodních útvarů. 0,1 MB
H. Prchalová: Aktualizace metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP, 2019. 0,9 MB
P. Rosendorf: Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického potenciálu útvarů povrchových vod kategorie řeka. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Aktualizace 2019. 1,2 MB
ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY PRO EK O ZMĚNÁCH VŠEOBECNÝCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH CHARAKTERISTIK POVODÍ. POSTUP IMPLEMENTACE PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH, VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Prosinec 2018. 1,7 MB
Pracovní postup určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim. Verze 3.0. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Červen 2019. 10 MB
DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH PRO POTŘEBY REPORTINGU EK, VERZE 2.3 6 MB
Pracovní jednotky útvarů podzemních vod: datová sada (VÚV TGM, v.v.i., 2013) 14 MB
Dotazník pro sběr dat o pokroku opatření typu C 5,9 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - upravený návrh dotazníku (9.4.2018) 1 MB
Pokyny k podávání zpráv podle rámcové směrnice o vodě za rok 2016 3,4 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - návrh dotazníku 0,5 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - prezentace ze semináře 5 MB
WFD REPORTING 2016 - zpráva (opravená verze 2018) 27 MB
WFD REPORTING 2016 - background document 2 MB
Statistika a přehledové mapy výsledků hodnocení chemických a fyzikálně chemických ukazatelů stavu útvarů povrchových vod pro 2. plánovací cyklus 5 MB

Přihlášení/odhlášení (uživatel není přihlášen)

Datum poslední aktualizace stránky: 14.10.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů