Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

Rámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
AktuálněPro
řešitele

Souhrnné údaje


Publikované souhrnné údaje popisují vymezení vodních útvarů, jejich kategorii (útvary podzemních vod, útvary povrchových vod v kategorii „řeka“ a „jezero“) a hydromorfologický charakter (útvary přirozené, silně ovlivněné nebo umělé) jejich stav (ekologický stav/potenciál a chemický stav útvarů povrchových vod a kvantitativní a chemický stav útvarů podzemních vod) a opatření navržená pro dosažení stanovených environmentálních cílů.

Útvary povrchových a podzemních vod vymezil VÚV TGM, v.v.i., v gesci Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se státními podniky Povodí a Ministerstvem zemědělství. Stav útvarů povrchových vod vyhodnotil VÚV TGM, v.v.i., ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR (hodnocení ekologického stavu útvarů kategorie „jezero“) pro MŽP (2. plány) a státní podniky Povodí (3. plány). Hodnocení vychází z dat o sledování povrchových vod státními podniky Povodí a ČHMÚ (biota) převážně za období let 2010- 2012 pro 2. plánovací cyklus a 2016-2018 pro 3. plánovací cyklus. Stav útvarů podzemních vod vyhodnotil VÚV TGM, v.v.i., pro MŽP. Hodnocení vychází převážně z dat ČHMÚ o sledování podzemních vod za období let 2007- 2012 pro 2. plánovací cyklus a 2013-2018 pro 3. plánovací cyklus. Údaje o navržených opatřeních a stavu jejich realizace odpovídá úrovni roku 2018. Zdrojem údajů o opatřeních jsou státní podniky Povodí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Upozornění:

Útvary povrchových vod jsou z důvodu větší přehlednosti zobrazeny mezipovodím, nikoli samotnými řekami a jezery (vodními nádržemi).

Srovnání výsledků hodnocení stavu vodních útvarů pro 2. a 3. plánovací cyklus je limitováno změnami v metodikách hodnocení (včetně stanovených environmentálních cílů) i rozdílnému rozsahu monitoringu.

Souhrnné údaje - povrchové vody

Útvary a stav povrchových vod

Aktualizováno 11.02.2022

Vymezení, kategorie, hydromorfologický charakter, ekologický stav/potenciál a chemický stav útvarů povrchových vod.

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období.

Stav útvarů povrchových vod podle ukazatelů

Aktualizováno 15.08.2022

Chemický stav a ekologický stav/potenciál útvarů povrchových vod podle jednotlivých hodnocených chemických a fyzikálně chemických ukazatelů.

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období.

Ekologický stav útvarů povrchových vod podle složek

Aktualizováno 11.02.2022

Ekologický stav nebo potenciál útvarů povrchových vod podle jednotlivých složek kvality (biologické složky, hydromorfologie, typově specifické fyzikálně-chemické ukazatele a specifické znečišťující látky)

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období.

Vlivy a výjimky u útvarů povrchových vod

Aktualizováno 21.11.2023

Antropogenní vlivy zabraňující dosažení dobrého chemického a ekologického stavu/potenciálu u jednotlivých chemických a fyzikálně chemických ukazatelů a jednotlivých složek kvality stavu útvarů povrchových vod a související uplatněné výjimky z dosažení environmentálních cílů.

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období, pro složky ekologického stavu údaje z 3. plánovacího období.

Souhrnné údaje - podzemní vody

Útvary a stav podzemních vod

Aktualizováno 15.9.2020

Vymezení, kvantitativní a chemický stav útvarů podzemních vod.

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období.

Chemický stav útvarů podzemních vod podle ukazatelů

Aktualizováno 11.02.2022

Chemický stav útvarů podzemních vod podle jednotlivých ukazatelů, trendy v koncentracích znečišťujících látek.

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období.

Vlivy a výjimky u útvarů podzemních vod

Aktualizováno 21.11.2023

Antropogenní vlivy zabraňující dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu u jednotlivých chemických ukazatelů útvarů podzemních vod a související uplatněné výjimky z dosažení environmentálních cílů.

Obsahuje údaje z 2. a 3. plánovacího období.

Souhrnné údaje - opatření

Opatření

Aktualizováno 22.11.2023

Opatření pro dosažení environmentálních cílů RSV pro 3. plánovací období.

ARCHIV

Opatření pro 2. plánovací cyklus

Povrchové vody - Stav realizace opatření

Aktualizováno 20.6.2019

Opatření (typu A a B, tj. na úrovni vodního útvaru nebo skupiny vodních útvarů) k dosažení environmentálních cílů vztahujících se k povrchovým vodám a stav jejich realizace.

Stav opatření pro 2. plánovací cyklus.

Podzemní vody - Stav realizace opatření

Aktualizováno 26.7.2018

Opatření typu (typu A a B, tj. na úrovni vodního útvaru nebo skupiny vodních útvarů) k dosažení environmentálních cílů vztahujících se k podzemním vodám a stav jejich realizace.

Stav opatření pro 2. plánovací cyklus.

Opatření typu C - přehled

Aktualizováno

Přehled opatření typu C (celostátní opatření) k dosažení environmentálních cílů RSV a stav jejich realizace.

Přehledové mapy ke stažení 2. plánovací cyklus

Chemický stav útvarů povrchových vod

Chemický stav povrchových vod - výsledný stav
Chemický stav povrchových vod - benzo(a)pyren
Chemický stav povrchových vod - benzo(b)fluoranten
Chemický stav povrchových vod - benzo(k)fluoranten
Chemický stav povrchových vod - benzo(g,h,i)perylen
Chemický stav povrchových vod - fluoranten
Chemický stav povrchových vod - bromovaný difenyleter
Chemický stav povrchových vod - kadmium - rozpuštěné
Chemický stav povrchových vod - rtuť - rozpuštěná
Chemický stav povrchových vod - olovo - rozpuštěné
Chemický stav povrchových vod - nikl - rozpuštěný

Ekologický stav útvarů povrchových vod

Ekologický stav povrchových vod - výsledný stav
Ekologický stav povrchových vod - alachlor - metabolity
Ekologický stav povrchových vod - halogeny adsorbovatelné organicky vázané
Ekologický stav povrchových vod - biologická spotřeba kyslíku
Ekologický stav povrchových vod - uhlovodíky C10-C40
Ekologický stav povrchových vod - amoniakální dusík
Ekologický stav povrchových vod - dusičnanový dusík
Ekologický stav povrchových vod - rozpuštěný kyslík
Ekologický stav povrchových vod - celkový fosfor
Ekologický stav povrchových vod - pH

Výjimky a vlivy týkající se útvarů povrchových vod

Výjimky týkající se chemického stavu povrchových vod
Výjimky týkající se ekologického stavu povrchových vod
Útvary povrchové vody, jejichž chemický stav byl ovlivněn atmosférickou depozicí
Útvary povrchové vody, jejichž chemický stav byl ovlivněn neznámým antropogenním vlivem
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn komunálními čistírnami odpodních vod
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn vyšším podílem obyvatel nepřipojených na veřejnou kanalizaci
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn zemědělstvím
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn fyzikálními změnami
Útvary povrchové vody, jejichž ekologický stav byl ovlivněn neznámým antropogenním vlivem

Klíčové typy opatření

Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM1 (výstavba nebo modernizace komunálních ČOV)
Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM4 (sanace starých kontaminovaných míst)
Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM5 (zlepšení podélné kontinuity)
Útvary s opatřením nebo opatřeními typu KTM6 (jiná zlepšení hydromorfologických podmínek)

Další charakteristiky

Přeshraniční útvary povrchových vod

Chemický stav útvarů podzemních vod

Chemický stav podzemních vod - výsledný stav
Chemický stav podzemních vod - dusíkaté látky
Chemický stav podzemních vod - dusičnany
Chemický stav podzemních vod - amonné ionty
Chemický stav podzemních vod - obecné ukazatele
Chemický stav podzemních vod - kovy
Chemický stav podzemních vod - kadmium
Chemický stav podzemních vod - olovo
Chemický stav podzemních vod - nikl
Chemický stav podzemních vod - hliník
Chemický stav podzemních vod - pesticidy
Chemický stav podzemních vod - alachlor
Chemický stav podzemních vod - metolachlor
Chemický stav podzemních vod - acetochlor
Chemický stav podzemních vod - polycykolické aromatické uhlovodíky
Chemický stav podzemních vod - benzo(a)pyren
Chemický stav podzemních vod - benzo(g,h,i)perylen
Chemický stav podzemních vod - indeno(1,2,3-cd)pyren
Chemický stav podzemních vod - ostatní uhlovodíky

Výjimky a vlivy týkající se chemického stavu útvarů podzemních vod

Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné zemědělstvím
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné atmosférickou depozicí
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné starými kontaminovanými místy
Útvary podzemních vod význmně ovlivněné blíže neurčeným antropogenním vlivem

Kvantitativní stav útvarů podzemních vod

Kvantitativní stav povrchových vod - výsledný stav

Datum poslední aktualizace stránky: 11.11.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů