Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

Rámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
AktuálněPro
řešitele

Souhrnné údaje


Publikované souhrnné údaje popisují vymezení vodních útvarů, jejich kategorii (útvary podzemních vod, útvary povrchových vod v kategorii „řeka“ a „jezero“) a hydromorfologický charakter (útvary přirozené, silně ovlivněné nebo umělé) jejich stav (ekologický stav/potenciál a chemický stav útvarů povrchových vod a kvantitativní a chemický stav útvarů podzemních vod) a opatření navržená pro dosažení stanovených environmentálních cílů.

Útvary povrchových a podzemních vod vymezil VÚV TGM, v.v.i., v gesci Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se státními podniky Povodí a Ministerstvem zemědělství. Stav útvarů povrchových vod vyhodnotil VÚV TGM, v.v.i., ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR (hodnocení ekologického stavu útvarů kategorie „jezero“) pro MŽP (2. plány) a státní podniky Povodí (3. plány). Hodnocení vychází z dat o sledování povrchových vod státními podniky Povodí a ČHMÚ (biota) převážně za období let 2010- 2012 pro 2. plánovací cyklus a 2016-2018 pro 3. plánovací cyklus. Stav útvarů podzemních vod vyhodnotil VÚV TGM, v.v.i., pro MŽP. Hodnocení vychází převážně z dat ČHMÚ o sledování podzemních vod za období let 2007- 2012 pro 2. plánovací cyklus a 2013-2018 pro 3. plánovací cyklus. Údaje o navržených opatřeních a stavu jejich realizace odpovídá úrovni roku 2018. Zdrojem údajů o opatřeních jsou státní podniky Povodí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Upozornění:

Útvary povrchových vod jsou z důvodu větší přehlednosti zobrazeny mezipovodím, nikoli samotnými řekami a jezery (vodními nádržemi).

Srovnání výsledků hodnocení stavu vodních útvarů pro 2. a 3. plánovací cyklus je limitováno změnami v metodikách hodnocení (včetně stanovených environmentálních cílů) i rozdílnému rozsahu monitoringu.

Údaje týkající se 3. plánovacího cyklu mohou před schválením plánů povodí (předpokládáno v prosinci 2021) doznat změn.

Souhrnné údaje - povrchové vody

Útvary a stav povrchových vod

Aktualizováno 30.11.2020

Vymezení, kategorie, hydromorfologický charakter, ekologický stav/potenciál a chemický stav útvarů povrchových vod.

Stav útvarů povrchových vod podle ukazatelů

Aktualizováno 30.11.2020

Chemický stav a ekologický stav/potenciál útvarů povrchových vod podle jednotlivých hodnocených chemických a fyzikálně chemických ukazatelů.

Ekologický stav útvarů povrchových vod podle složek

Aktualizováno 30.11.2020

Ekologický stav nebo potenciál útvarů povrchových vod podle jednotlivých složek kvality (biologické složky, hydromorfologie, typově specifické fyzikálně-chemické ukazatele a specifické znečišťující látky)

Povrchové vody - opatření

Aktualizováno 20.6.2019

Opatření (typu A a B, tj. na úrovni vodního útvaru nebo skupiny vodních útvarů) k dosažení environmentálních cílů vztahujících se k povrchovým vodám a stav jejich realizace.

Souhrnné údaje - podzemní vody

Útvary a stav podzemních vod

Aktualizováno 15.9.2020

Vymezení, kvantitativní a chemický stav útvarů podzemních vod.

Podzemní vody - stav podle ukazatelů

Aktualizováno 9.12. 2020

Chemický stav útvarů podzemních vod podle jednotlivých ukazatelů, trendy v koncentracích znečišťujícíh látek.

Podzemní vody - opatření

Aktualizováno 26.7.2018

Opatření typu (typu A a B, tj. na úrovni vodního útvaru nebo skupiny vodních útvarů) k dosažení environmentálních cílů vztahujících se k podzemním vodám a stav jejich realizace.

Dokumenty ke stažení

Opatření typu C - přehled

Aktualizováno

Přehled opatření typu C (celostátní opatření) k dosažení environmentálních cílů RSV a stav jejich realizace.

Datum poslední aktualizace stránky: 11.11.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů