Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

Partneři

VÚV TGM, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
řešitel projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (VÚV TGM, v.v.i.) je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919.

Předmětem činnosti ústavu je výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a hospodaření s odpady a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady, založená na uvedeném výzkumu.

Hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Jde o objektivní odbornou službu poskytovanou přednostně pro veřejnou správu, zejména podle zákona o vodách a pro tvorbu a uplatňování státní politiky v oblasti vod.

Ústav se podílí na řešení řady výzkumných projektů z různých agentur a dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni. v současnosti řeší nebo již úspěšně ukončil projekty pro zadavatele veřejných zakázek a projektů, jako jsou GA ČR, TA ČR, resortní programy výzkumu v působnosti MZe ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MZ ČR nebo MK ČR.

VÚV TGM, v.v.i., se dále podílí na činnostech v rámci mezinárodních skupin - GWP (Global Water Partnership), IWA (International Water Association) a NORMAN (Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances) a dále spolupracuje s celou řadou výzkumných institucí a průmyslových podniků doma i v zahraničí.

Problematikou nepůvodních druhů vodních živočichů se VÚV TGM, v.v.i., již několik let systematicky zabývá. Příkladem může být projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“, řešený v období od 1.1.2015 do 31.12.2016 (EHP-CZ02-OV-1-007-2014) v mezinárodní spolupráci s norským partnerem (NINA).

V rámci řešení projektu VÚV TGM, v.v.i., zajišťuje odborné činnosti vztahující se k vodním ekosystémům, laboratorní i terénní testování vybraných regulačních a eradikačních opatření včetně souvisejícícho výběru vhodných lokalit, odpovídá za zpracování certifikované metodiky kontroly a eradikace vybraných invazních vodních živočichů (raků a ryb) a výběru nejvhodnějšího postupu eradikace/regulace, zajišťuje realizaci a provoz internetových stránek projektu a ve spolupráci s dalším řešitelem projektu zajišťuje vývoj výstupu typu software (aplikace typu DSS umožňující uživateli na základě přesně definovaných vstupních údajů provést výběr optimálních řešení pro konkrétní lokality).

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
další řešitel projektu

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. je firma zabývající se vývojem a poskytováním služeb v oblasti informačních technologií. Zabývá se jak vývojem nástrojů poskytovaných k přímému použití, tak přizpůsobováním těchto nástrojů požadavkům konkrétního uživatele nebo zpracováním informačních řešení přímo na základě konkrétního požadavku.

Mezi oblasti působnosti patří realizace nástrojů pro vytváření a provoz mapových aplikací, vývoj informačních systémů, vývoj nástrojů a řešení úloh v oblasti vodního hospodářství a územního plánování, nabízí služby v oblasti programování a také služby v oblasti geografických informačních systémů.

V rámci řešení projektu zajišťuje Hydrosoft Veleslavín s.r.o. vývoj systémového software používaného pro potřeby řešení (mapový server, nástroje pro přípravu a zpracování dat) a dále se spolu s hlavním řešitelem projektu podílí na vývoji softwarového výstupu (aplikace) formou zpracování dílčích specializovaných komponent (šablony, výstupní sestavy, funkční komponenty).

Datum poslední aktualizace stránky: 11.4.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů