Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita III: Návrh efektivního postupu monitoringu diagnostiky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží

Úvod

Projektový tým:

Ing. Karel Drbal, Ph.D.Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Radek Bachan Ing. Petr Tesař
Ing. Pavel Balvín Ing. Jana Uhrová, Ph.D.
Ing. Jan Hlom Ing. Lucie Vysloužilová
Ing. Kamila Osičková

Cíle aktivity dle zadání:

 1. Ověření aplikačního potenciálu technologie pro batymetrická a sonarová měření na příkladu vodních nádrží Hostivař, Džbán a Jiviny
 2. Vyhodnocení a verifikace měřících technologií
 3. Návrhy modelů
 4. Návrh postupu údržby vodních nádrží
 5. Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků

Popis etap:

Etapa 1 (1/2018-6/2018)
Ověření aplikačního potenciálu technologie pro batymetrická a sonarová měření

 • Shromáždění základních podkladů pro VN Hostivař, VN Džbán a VN Jiviny
  • původní stav dna nádrží, technický stav hrází a funkčních objektů v nádrži, stav vtoků do spodních výpustí, výsledky dosavadních potápěčských průzkumů,
  • projektová dokumentace výstavby VN, manipulační řády, provozní řády atd.
 • Batymetrická měření stavu sedimentů ve VN
  • měření batymetrie v celé ploše nádrží VN Džbán, VN Hostivař a VN Jiviny,
  • měření sedimentů ve vybraných profilech sonarovou metodou ve VN Džbán, VN Hostivař a VN Jiviny,
  • odběr sedimentů z měřených lokalit pro kalibraci sonarových měření a pro laboratorní analýzy,
 • Rekognoskace stavu konstrukčních prvků VN z hlediska bezpečnosti (zachycení současného stavu, identifikace možných poruch)
  • sonarová diagnostika ponořených částí konstrukcí VN,
  • laser scan stavebních objektů VN nad hladinou


Etapa 2 (7/2018-12/2018)
Vyhodnocení a verifikace měřících technologií

 • ověření měření mocnosti sedimentů a jejich stratifikace v laboratorních podmínkách (kalibrace, validace metod sonarového průzkumu),
 • hydrochemický a fyzikální rozbor odebraných sedimentů,
 • porovnání výstupů batymetrického měření s návrhovými parametry VN,
 • zpracování a vyhodnocení naměřených dat.

Etapa 3 (1/2019-6/2019)
Návrhy modelů

 • Hydraulické modelování,
  • sestavení podrobného simulačního modelu nádrže pro posouzení transformace povodňových vln v závislosti na změny rozdělení prostorů nádrže,
  • sestavení 2D hydrodynamického modelu území pod vodním dílem,
  • posouzení efektů změny ochrany území pod vodním dílem s využitím postupů rizikové analýzy založené na semikvantitativním a kvantitativním vyjádření povodňových rizik.
 • Stanovení míry erozního smyvu v povodí nad nádrží,
  • výpočet erozního smyvu v povodí nad nádrží,
  • posouzení vlivu změn hospodaření na množství materiálu transportovaného do nádrže.

Etapa 4 (7/2019-12/2019)
Návrh postupu údržby

 • návrh postupu těžby a nakládání se sedimenty,
 • posouzení ekonomické efektivity těžby sedimentů a jejich případné likvidace v souvislosti s výsledky rozboru kvalitativních charakteristik sedimentů,
 • návrh podrobného průzkumu zatopených částí stavebních konstrukcí VN (identifikace lokalit a přesný plán pro podrobný průzkum potápěči)
 • návrhy na opravy, případně úpravy stavebních objektů VN,
 • návrhy na úpravu manipulačních řádů.

Etapa 5 (1/2020-6/2020)
Popularizace a propagace použitých postupů a výsledků

 • organizace semináře pro možné uživatele navrhovaných postupů
 • vytvoření a aktualizace webové stránky představující jednotlivé fáze řešení projektu a jejich výstupy,
 • zveřejnění specializované mapy batygrafie nádrží,
 • příprava informačních letáků,
 • prezentace výsledků v recenzovaném časopise.


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity III: Ing. Karel Drbal, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů