Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita III: Návrh efektivního postupu monitoringu diagnostiky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží

Výsledky

Hlavním výstupem aktivity III jsou postupy efektivního monitoringu, diagnostiky a údržby vodních nádrží, včetně zatopených návodních částí hrází a souvisejících objektů, které směřují k efektivnějšímu využívání nádrží pro dané vodohospodářské účely a minimalizaci vzniku tzv. zvláštní povodně a následných hospodářských škod nejen na vlastních dílech, ale i v přilehlém území pod nimi.

Dalším výstupy jsou:

  • Závěrečná zpráva podrobně popisující výsledky řešení na pilotních lokalitách Džbán, Hostivař a Jiviny

  • Návrh aktualizace manipulačního a provozního řádu pro vodní dílo Džbán, který byl sestaven na základě výstupů řešení aktivity III.

  • Batygrafické mapy pro vodní díla Džbán, Hostivař a Jiviny

  • Mapy erozního smyvu v povodích nad VD Džbán a Hostivař – současný stav a stav po realizaci navrhovaných opatření
    - současný stav

    - stav po realizaci navrhovaných opatření

  • Mapy návrhů protierozních opatření v povodích nad VD Džbán a Hostivař

Výstupy projektu byly prezentovány na on-line semináři zástupcům příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy – správce VD Džbán, Hostivař a Jiviny.

Původně plánované prezentace výsledků projektu na konferencích pro odbornou veřejnost vzhledem k epidemiologické situaci neproběhly z důvodů zrušení těchto akcí bez náhrady.


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity III: Ing. Karel Drbal, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů