Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita III: Návrh efektivního postupu monitoringu diagnostiky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží

Stav řešení

Na všech zájmových vodních nádržích proběhlo měření speciálně upraveným plavidlem CAPEREA, které je vybaveno moderními technologiemi pro měření spojitého digitálního modelu dna, monitoring sedimentů a snímání podvodních konstrukcí. Použité technologie umožňují získat spojitý digitální model dna nádrže namísto řady příčných profilů. Toto měření pod vodou svou přesností a podrobností odpovídá běžnému měření na souši. GPS umístěná na lodi zajišťuje okamžité a přesné určení polohy. Náklonová jednotka a další sensory pak korigují chyby způsobené pohybem plavidla a rozdílnými charakteristikami vodního prostředí. Plavidlo umožňuje měření ve vodách s hloubkami 0,5 až 100 m s výkonem měřící soupravy za den až 1 km2 při spojitém měření povrchu dna vodního útvaru.

Měření dna bylo doplněno o povrchové měření nad hladinou včetně blízkého okolí. K tomuto byl použit přenosný systém pro mobilní laserové skenování RIEGL VMX-250. Systém generuje v podobě bodového mračna rychlá a přesná 3D data ve vysokém rozlišení. Skener pak ještě doplňuje panoramatická kamera Ladybug 5. Ta vytváří 30 megapixelové obrazy, kterými pokrývá 90 % svého okolí. Plavidlo je také schopné identifikace jednotlivých vrstev sedimentů. Jejich skladba a mocnost se měří parametrickým sonarem pro záznam podélného profilu sedimentovaných vrstev.

Pro VN Džbán a VN Hostivař byly vytvořeny batymetrické mapy na základě geodeticky zaměřených dat po odtěžení sedimentu v letech 2008 (VN Džbán) a 2011 (VN Hostivař) a na základě dat získaných sonarovým měřením v květnu 2018 (VN Džbán i VN Hostivař). Získané informace o nadmořské výšce dna ze dvou časových období posloužily k vytvoření rozdílové analýzy mocnosti sedimentů pro jednotlivé nádrže a umožnily získat představu o změnách batygrafických křivek oproti hodnotám z manipulačních řádů.

V návaznosti na sonarová měření na vodních nádržích bylo provedeno také ověřovací měření sedimentačních vrstev různých frakcí pomocí parametrického sonaru v tárovacím žlabu na pracovišti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Výstupy tohoto měření byly analyzovány a porovnány s výsledky reálných měření mocnosti a stratifikace sedimentů ve vodních nádržích.

Na VN Jiviny byla také otestována technologie sidescan – měření bočním sonarem. Využito bylo zařízení StarFish 990F, které je schopno rozlišit předměty o minimálním rozměru 1 cm. Zařízení umožňuje bezkontaktní průzkum pod hladinou vody ponořených stavebních objektů a břehových částí. Slouží tak k diagnostice stavu konstrukcí hrází a objektů vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků.

V květnu roku 2018 byla na VN Hostivař pomocí bezpilotního letadla nasnímána hráz nádrže a stavební objekty nad vodní hladinou. V únoru roku 2020 byl za účelem digitální fotogrammetrie bezpilotním letadlem nasnímán odhalený prostor zátopy VN Jiviny.

V průběhu řešení projektu bylo provedeno několik terénních šetření s důrazem na vodohospodářskou infrastrukturu pod nádržemi i v dílčích povodích nad nádržemi. Pro jednotlivé VN byl zaměřen a sestaven podrobný simulační model pro posouzení transformace povodňové vlny v závislosti na změnách rozdělní prostorů v nádrži. Sestaven byl také 2D hydrodynamický model území pod vodními díly pro posouzení efektů změny ochrany území, respektive rizik s využitím postupů rizikové analýzy.

V neposlední řadě byl proveden odběr vzorků sedimentů z VN Džbán, VN Hostivař a VN Jiviny. Za účelem vyhodnocení možnosti jejich využití budou vzorky podrobeny analýzám dle Vyhl. 257/2009 Sb. (Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě) a Vyhl. 294/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity III: Ing. Karel Drbal, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů