Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledky

Aktivita II: Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy
(od historie po současnost)

Praha: Homolka (Praha - Újezd)

Stav řešení

Rekreace u vody v teplých letních měsících patří od nepaměti k vyhledávaným možnostem trávení volného času. Tato záliba byla rozšířena i v Praze, kde byla již v roce 1810 založena nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě. Tato vojenská plovárna se nacházela pod Letnou nedaleko od později postavené Strakovy akademie. I po zániku říčních plováren, způsobeném především snížením teploty a zhoršením jakosti vody ve Vltavě, existuje v Praze velké množství různých možností rekreace u vody. Charakterizace současného stavu je cílem projektu „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“, který je financován Magistrátem hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR/Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy 2018-2020. Úkolem je prověřit současný stav a možnosti vodní rekreace na území Prahy (říční plovárny, koupaliště, vodní nádrže aj.) a jejich potenciál, zmapovat vývoj vodní rekreace na území Prahy od konce 19. století po současnost, prověřit rekreační potenciál dosud aktivně nevyužívaných vodních ploch a zvýšit informovanost občanů o pražských rekreačních možnostech.

S cílem vybrat „nová“ místa, splňující definici „koupacích vod“, byl proveden rozsáhlý průzkum všech dostupných zdrojů (GISové vrstvy, informace na stránkách Magistrátu Hl. m. Prahy, internet, publikace, ústní sdělení) a z nich proveden užší výběr pro další sledování. V roce 2018 bylo vybráno 24 lokalit, s cíleně vybranými rozdílnými typy vodních ploch, tj. říční plovárny, rybníky, zatopené lomy, požární a retenční nádrže a revitalizované vodní plochy, na nichž byl v letní sezóně prováděn monitoring jakosti. V období červen až srpen 2018 byly uskutečněny 4 série odběrů vod a terénních šetření v rozsahu inspirovaném Vyhláškou č. 238/2011 Sb. Byly stanovovány indikátory fekálního znečištění: enterokoky, Escherichia coli a fekální koliformní bakterie, dále byla měřena průhlednost Secchiho kotoučem; vizuálně bylo stanovováno znečištění odpady, přírodní znečištění a výskyt sinic (vodní květ).

Vybrané vodní plochy, nacházející se na území Prahy byly rozděleny do kategorií: 1) říční plovárny, 2) rybníky, 3) nádrže a přírodní koupaliště, 3) plovárny a koupaliště, 4) bazény. Z této skupiny byla vyčleněna oficiální koupací místa a koupaliště s provozovateli, jejichž kontrola jakosti je zdravotnickými orgány zajištěna. Naše pozornost byla zaměřena na zbývající skupinu, tzv. „ostatní vodní plochy“.

Pro získání informací o aktuálním vztahu obyvatel Prahy k rekreaci u vody bylo připraveno dotazníkové šetření, které obsahovalo otázky na současný stav, preference, potřeby a přání a také na historické plovárny v Praze. Do května 2019 se průzkumu zúčastnilo 398 respondentů.

Na námi sledovaných profilech byl proveden screeningový monitoring pro zjištění potenciální využitelnosti místa k vodní rekreaci. Kromě ukazatelů uvedených výše, byl hodnocen celkový estetický dojem, sociální zázemí, aktuální počet rekreantů, přístup k vodě, dostupnost a jiné faktory. Ze zjištěných výsledků byly orientačně s pomocí Vyhlášky č. 238/2011 Sb. vytvořeny charakteristiky lokalit v sezóně 2018 a doporučení jejich rekreačního využívání. Výsledky byly zpracovány do webové mapové prohlížečky, v níž byly průběžně presentovány výsledky monitoringu (www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha). Výsledky všech aktivit jsou publikovány i na facebookové stránce projektu (www.facebook.com/plovarnypraha).

V roce 2019 byla rozšířena skupina zájmových lokalit. Z celkem 145 lokalit, které zahrnují koupací místa všech typů, tj. bazény a koupaliště s provozovatelem (45), zaniklé plovárny a koupaliště (22), přírodní místa vhodná (50) i méně vhodná (29) ke koupání bylo pro monitoring v roce 2019 z kategorie „ostatní vodní plochy“ vybráno cca 30 lokalit. Výběr byl proveden na základě posouzení 55 lokalit průzkumem přímo na místě a na základě loňských výsledků. Monitoring bude probíhat ve stejném rozsahu jako v roce 2018 od června do srpna.


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity II: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 3.3.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů