Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
Název výzvy: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí řešitel: Mgr. Pavel Rosendorf
Zahájení řešení: 1. 1. 2018
Ukončení řešení: 30. 6. 2020
Praha: okolí Šáreckého potoka

Charakteristika projektu

Voda v podobě vodních toků, vodních nádrží, mokřadů nebo jiných vodních biotopů představuje v městském prostředí významný funkční a estetický prvek, který dotváří celkový charakter města a zvyšuje hodnotu jeho životního prostředí. Voda ve svém přirozeném prostředí současně poskytuje široké možnosti rekreačního využití, které výrazně klesají s jejím znečištěním, nevhodnými úpravami koryt vodních toků, hospodářským využíváním některých vodních nádrží a dalšími zásahy do vodního režimu krajiny.

Vodní toky a vodní nádrže na území hl. města Prahy jsou vystaveny mnoha vlivům, které omezují jejich morfologickou a biologickou diverzitu, které přinášejí různé druhy znečištění a omezují tak jejich estetickou a morfologickou hodnotu a významně snižují jejich funkční a estetický potenciál i rekreační využití. Vodní toky a nádrže jsou organickou součástí města a zlepšování jejich stavu a funkčnosti je důležitým cílem zkvalitňování městského životního prostředí.

Na území Prahy je díky odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dlouhodobě věnována velká pozornost postupné revitalizaci řady potoků a rybníků. Ve dvou projektech „Potoky pro život“ a „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ se podařilo od roku 2005 realizovat mnoho desítek akcí, které přispěly k obnově a revitalizaci řady pražských rybníků a drobných vodních ploch a několika kilometrů pražských potoků. V projektech byl a je kladen velký důraz na ekologické funkce toků a nádrží a jejich samozřejmé začleňování jako funkčních prvků do městského prostředí. Realizované akce výrazně zvýšily rekreační potenciál mnoha lokalit a přiblížily řadu vodních biotopů obyvatelům a návštěvníkům Prahy. Přesto k plnému rozvinutí rekreačního potenciálu na lokalitách brání řada vnějších faktorů, které nelze v rámci již probíhajících projektů postihnout a následně ovlivnit. Mezi ty nejvýznamnější patří silné znečištění řady potoků a nádrží na území Prahy, které limituje rozvoj přirozených společenstev vodních živočichů a zejména v řadě vodních nádrží a rybníků se projevuje eutrofizací doprovázenou vegetačními zákaly řas nebo i masovými vodními květy sinic.

Cílem řešení projektu je posílení rekreačního potenciálu vody ve všech jejích přírodních formách na území hl. m. Prahy a to ať ve formě přímého využití vody formou koupání ve vodních nádržích a vodních tocích, tak i rekreace vázané na terestrické aktivity spojené s vodními plochami, potoky a dalšími vodními biotopy.


Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů