Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyDataPublicita

Průběh řešení

Pátá etapa (leden-červenec 2020)

V páté etapě projektu bylo postupováno podle schváleného návrhu řešení ve vybraných lokalitách na území Hl. m. Prahy (HMP).

Měsíční monitoring odpadové obslužnosti 6 oblastí byl ukončen v březnu 2020. Bylo splněno dvouleté pozorování tj. validace dat z prvního roku monitoringu. Získaná data za celou dobu řešení byla zpracována a shrnuta v závěrečné zprávě. Byl vytvořen hlavní výstup projektu „Ověřený postup monitoringu složení směsného komunálního odpadu a čistoty tříděného odpadu.“ Výstup na základě zjištění reálných podmínek odpadové obslužnosti a skladby směsného komunálního odpadu shrnuje možnosti materiálového a energetického využití SKO, bariéry pro zlepšení třídění komunálního odpadu a vyhodnocuje technologie sběru komunálního odpadu. Bylo vytvořeno edukační video názorně popisující postup rozboru SKO a připraven příspěvek pro konferenci reprezentující výsledky projektu. Z důvodu koronavirové krize a souvisejících opatření byla konference přesunuta na říjen letošního roku.

V poslední etapě řešení Konceptu II byla zpracována veškerá data získaná v průběhu řešení projektu do závěrečného dokumentu „Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe v letech 2016-2025 se zaměřením na specifické území hlavního města Prahy“. Na základě výsledků monitoringu SKO a dalších aktivit Konceptu I byl proveden výběr problematických komodit odpadů a doprovodných jevů vhodných pro prevenční opatření a bylo vypracováno 14 návrhů opatření pro předcházení vzniku odpadů se zaměřením na SKO a tříděné složky odpadů a 8 návrhů opatření pro oblast separace vybraných druhů odpadů. Předložené návrhy jsou vždy rozděleny podle cílové skupiny, délky dosažení cíle, druhu dotčené komodity/odpadu a podle strategie opatření. Součástí každého opatření jeho stručný popis, charakteristiky možných úspor, možné zapojení ze strany města a kontrolní indikátory.

Veškeré výsledky a výstupy obou konceptů byly předběžně schváleny partnery a jsou připraveny ke komercionalizaci.

Třetí a čtvrtá etapa řešení (leden-prosinec 2019)

16.12.2019

Práce řešení Konceptu I. ve 3. a 4. etapě navázaly na monitoring odpadové obslužnosti spolu s rozborem směsného komunálního odpadu (SKO) ve shodných oblastech jako v 1. fázi projektu a to ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem je zvýšená vypovídací hodnota zjištěných dat – jsou hodnoceny stejné lokality ve stejných obdobích a druhým důvodem je vyhodnocení efektivity vzdělávacích akcí jak MHMP tak i odpadářských či osvětových organizací na chování obyvatel z hlediska nakládání s komunálním odpadem. Součástí rozboru SKO, který byl v prosinci ukončen, byly i v těchto etapách laboratorní analýzy jednotlivých frakcí SKO. Průběžně byly shromažďovány podklady k výstupu projektu dokumentu Ověřený postup monitoringu složení SKO a čistoty tříděného odpadu.

V průběhu 3. a 4. etapy řešení Konceptu II bylo pokračováno v hodnocení současných opatření z oblasti předcházení vzniku odpadů na území Hlavního města Prahy. I nadále byla průběžně vyhodnocována efektivita navržených opatření předcházení vzniku odpadů (se zaměřením na snížení produkce komunálních odpadů – předcházení vzniku odpadů a snížení produkce směsného komunálního odpadu – prevence + posílení třídění a recyklace odpadů) s ohledem na výsledky prováděného monitoringu směsného komunálního odpadu ve vybraných lokalitách, skutečného složení komunálních odpadů a provedené sociodemografické studie se zaměřením na oblasti svozu komunálního odpadu. Průběžně byly shromažďovány podklady k vypracování dokumentu Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe v letech 2016-2025 se zaměřením na specifické území hlavního města Prahy.

Schůzka s oddělením odpadů Magistrátu hlavního města Prahy

11. 1. 2019, Praha

Po ukončení 1. fáze řešení projektu byli zástupci oddělení odpadů Magistrátu hlavního města Prahy obeznámeni se získanými daty a zpracovanými výsledky. Po vzájemné dohodě byl dohodnut další postup a náplň 2. fáze řešení projektu.

Druhá etapa řešení (červenec-prosince 2018)

17. 12. 2018

Práce v konceptu I spočívaly v pokračování měsíčního monitoringu odpadové obslužnosti 6 oblastí, na které navazovaly další 3 cykly rozborů směsného komunálního odpadu (SKO) včetně fyzikálně-chemických analýz jednotlivých složek SKO. Na základě zjištěných dat bylo provedeno vyhodnocení stávající technologie sběru a nakládání s odpady na území HMP, které je za současného stavu legislativních podmínek a závazků POH HMP, nejvhodnější. Zjištěný stav bude tvořit základ pro vyhodnocení vlivu osvětových kampaní plánovaných pro rok 2019 na skladbu SKO a čistotu separovaných složek komunálního odpadu (KO). Dále bude ověřen postup monitoringu složení SKO a čistoty tříděných složek KO.

Činnosti konceptu II se odvíjely od dat získaných v rámci řešení konceptu I. V rámci konceptu II byly z vypracované studie vybrány konkrétní oblasti možné prevence vzniku odpadů (kompostování bioodpadu, používání látkových plen, bezobalový prodej, sdílení věcí, používání pitné vody z kohoutku), zlepšování třídění již vzniklých odpadů (svoz door-to-door, PAYT, svoz gastroodpadu, bezplatný sběr pneumatik, sběr jedlých olejů, sběr odpadů z domácího ošetřování), osvětové kampaně a akce (Praha bez odpadu, Nulová města, Chytře na odpady apod.), které jsou pro HMP nejsnáze proveditelné s předpokládaným největším efektem na stav odpadového hospodářství HMP. V roce 2019 bude ve vazbě na výsledky monitoringu konceptu vyhodnocena efektivita navržených oblastí předcházení vzniku odpadů a shromažďovány podklady pro vypracování dokumentu „Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe na území HMP“.

První etapa řešení (leden-červen 2018)

29.6.2018, Praha

V rámci první etapy řešení projektu byly ve spolupráci se zástupci Pražských služeb, a.s. vytipovány sledované oblasti. Jejich výčet včetně fotodokumentace sledovaných kontejnerových hnízd je uveden v záložce DATA. Pravidelný monitoring probíhá od března pravidelně jednou za měsíc před svozem tříděných složek komunálního odpadu (KO). Je sledována naplněnost nádob pro tříděný odpad, čistota obsahu i okolí kontejnerových hnízd, čistota celé sledované oblasti. Nedílnou součástí prací je vyhledávání možných faktorů ovlivňujících chování obyvatel při nakládání s KO.

24.–26. 4. 2018 v areálu ZEVO Malešice byly provedeny první sítové rozbory směsného komunálního odpadu (SKO), který pochází ze sledovaných lokalit. Nedílnou součástí sítového rozboru je vzorkování pro fyzikálně-chemické analýzy složek a podsítných frakcí SKO.

Proběhlo vstupní hodnocení současných opatření z oblasti předcházení vzniku odpadů realizovatelných na území Hlavního města Prahy, byly zpracovány konkrétní návrhy prevenčních opatření. Pro vybrané lokality byly zpracovány vybrané socio-demografické podklady pro zpřesnění možných prevenčních opatření.

Zpřístupněna interaktivní mapa - fotodokumentace lokalit

11.5.2018, Praha

Byla připravena a zpřístupněna fotodokumentace lokalit sběru tříděného odpadu. Interaktivní mapa bude v průběhu řešení aktivity postupně aktualizována a doplňována. Viz záložka „Data“.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

8.1.2018, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou v průběhu řešení aktivity postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a o realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2018, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Datum poslední aktualizace stránky: 10.12.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s