Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyData

Podrobnosti

Aktivity realizované v rámci projektu

V rámci řešení projektu budou realizovány dva koncepty:

 • Koncept I. ověření a zavedení metody monitoringu kvality směsného komunálního odpadu a jeho tříděných složek, na jejímž základě bude optimalizována „odpadářská obslužnost“.
 • Koncept II. ověření a zavedení metod a postupů pro realizaci a hodnocení opatření pro předcházení vzniku odpadů.

Koncept I.

Ve fázi – OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI studie proveditelnosti budou prováděny následující činnosti konceptu I:

 • Aktivita I: Monitoring a sběr stávajících podmínek vzniku a nakládání s odpady
 • Aktivita II: Vyhodnocení dat

Ve fázi – PŘÍPRAVA KE KOMERCIALIZACI budou prováděny následující činnosti konceptu I:

 • Aktivita III: Příprava metody monitoringu a nastavení a částečné zavedení optimálních podmínek „odpadářské obslužnosti“
 • Aktivita IV: Vyhodnocení dat po nastavení optimalizovaných podmínek – tvorba výstupů
 • Aktivita V: Prezentace a šíření výsledků

Popis prováděných činností

Aktivita I: Monitoring a sběr dat o stávajících podmínkách vzniku a nakládání s odpady

Klíčovou aktivitou bude, na základě zmapování celého kraje HMP, výběr vhodných lokalit, které budou představovat reprezentativní/modelové oblasti. Bude se jednat o tři druhy zástaveb: sídlištní, venkovská a smíšená. Zmapování situace v kraji MHP bude provedeno na základě dostupných dat z internetu, POH HMP, ČSÚ, jednotlivých městských částí, Pražských služeb a.s., Informační systém odpadového hospodářství, apod. Ve vybraných lokalitách bude proveden navíc podrobný monitoring základních charakteristik faktorů ovlivňující odpadové hospodářství formou fyzické rekognoskace vybraných oblastí a fyzického rozboru jak tříděných složek, tak i samotného směsného komunálního odpadu podle platné metodiky (Z. Kotoulová: Metodika vzorkování a analýz skladby směsného komunálního odpadu). Detailní monitoring bude probíhat čtvrtletně podobu 24 měsíců. Konkrétně se bude jednat o identifikaci výskytu a množství dalších využitelných složek v závislosti na charakteru směsného komunálního odpadu (SKO). Určování charakteru SKO dle původu (venkov/město, občan/podnikatelsky´ subjekt, roční období). Zaměření na tyto zájmové složky SKO - papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), odpady z domácího ošetřování, pneumatiky, objemný´ odpad, textil, odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), nebezpečné složky, odpady z domácího spalování uhlí, dřeva a biomasy. Současně se bude jednat o sledování, sumarizaci a vyhodnocení materiálových toků SKO a jeho složek – využitím údajů databáze Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), poskytnuté magistrátem HMP, POH HMP nebo Pražských služeb a.s. Určení modelových regionálních oblastí - produkce a způsoby nakládání se SKO, systémy třídění, sběru a zpracování zájmových složek. Sledování skutečné produkce a složení SKO před uložením na skládku v modelových oblastech.

Aktivita II: Vyhodnocení dat

Na základě získaných dat bude vypracována studie proveditelnosti, na jejímž základě bude stanoveno rozhodnutí, zda je projekt technicky proveditelný a zda je jeho výstup komerčně využitelný. Výsledky monitoringu budou zpracovány jako přehledy produkce a nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) ve zvolených modelových oblastech, přehledy výskytu a množství zájmových složek SKO, vyhodnocení trendů. Vyhodnocení efektivity jednotlivých vlivů na odpadové hospodářství v jednotlivých modelových oblastech, které bude možno použít na modelaci celého kraje HMP.

Aktivita III: Příprava metody monitoringu, nastavení a částečné zavedení optimálních podmínek „odpadářské obslužnosti“

Posouzení možností a předpokladů zavádění inovativních technologií nakládání se zájmovými složkami SKO - separace, předúpravy, recyklace a materiálové a/nebo energetické využití. Stanovení minimální a maximální míry materiálového a energetického využití a recyklace směsného komunálního odpadu (SKO) v závislosti na jeho charakteru (původ, systémy sběru a třídění složek, roční období, modelová oblast).

Aktivita IV: Vývoj a tvorba výstupů - vypracování dokumentu „Ověřený postup monitoringu složení SKO a čistoty tříděného odpadu“

Záměrem je vytvoření systému určování vlastností a hodnocení SKO s cílem jeho minimalizace. Při selekci dalších zájmových složek dojde ke změně nejen složení SKO ale i vlastností, které je nutné, s ohledem na jeho další nakládání, vyhodnotit. Cílem je nezávislé posouzení složení a vlastností jak vyseparovaných složek komunálního tak i směsného odpadu s cílem co největšího omezení ukládání využitelných odpadních materiálů na skládky a získat co nejširší a nejčistší spektrum využitelných složek komunálního odpadu.

Aktivita V: Prezentace a šíření výsledků

Výsledky Konceptu I budou prezentovány formou specializované internetové stránky projektu. Současně budou publikovány v článku v recenzovaném časopisu a sborníku konference.

Koncept II.

Ve fázi – OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI studie proveditelnosti budou prováděny následující činnosti konceptu II:

 • Aktivita I: Hodnocení materiálových, surovinových a odpadových toků, analýzy možností realizace prevenčních opatření
 • Aktivita II: Vyhodnocení dat

Ve fázi – PŘÍPRAVA KE KOMERCIALIZACI budou prováděny následující činnosti konceptu II:

 • Aktivita III: Tvorba soubor aktivit (podrobných pracovních návodů a postupů), jejich ověření a stanovení základních indikátorů a monitorovacích a vyhodnocovacích nástrojů
 • Aktivita IV: Vypracování dokumentu „Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe na území HMP“.
 • Aktivita V: Prezentace a šíření výsledků

Aktivita I: Hodnocení materiálových, surovinových a odpadových toků, analýzy možností realizace prevenčních opatření

Pro vstupní vyhodnocení a analýzy budou použity současná opatření z oblasti předcházení vzniku odpadů (POH, Národní program environmentálního značení, Udržitelná spotřeba a výroba, systémy environmentálního řízení, Čistší produkce, charitativní a jiné dobrovolné organizace, dobrovolné dohody, environmentální ekonomika, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, potravinové banky, Program podpory environmentálních technologií , politika druhotných surovin, podpora vědy a výzkumu v oblasti prevence a další. Z hlediska analýzy vybraných odpadových a surovinových toků bude pozornost zaměřena na komunální odpad, nebezpečný odpad, odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterie, automobily na konci životnosti – autovraky, stavební a demoliční odpad a druhotné (vedlejší) suroviny. Pro shrnutí informací řešené problematiky bude využita metoda textové analýzy, pro zisk informací o aktuálních informacích o prostředí HMP v oblasti odpadů a prevence jejich vzniku bude použita řada metod tzv. data miningu; zpracování sekundárních dat z veřejných databází, zisk primárních dat dotazníkovými šetřením a odbornými rozhovory a dalšími, včetně statisticko-matematického zpracování a interpretace potřebné informace. Pro vyhodnocení bude použita metoda založena na souboru indikátorů pro hodnocení dopadů opatření a jejich účinnosti působení na obyvatelstvo a souboru motivačních postupů. Cílem je vytvořit podklad pro rozhodování ÚSC (evidence basedpolicy). Následně budou procesovány postupy pro realizace nápravných opatření.

Aktivita II: Vyhodnocení dat

Na základě získaných dat bude vypracována studie proveditelnosti na jejímž základě bude stanoveno rozhodnutí, zda je projekt technicky proveditelný a zda je jeho výstup komerčně využitelný. Výsledky monitoringu budou zpracovány jako přehledné odpadové a surovinové produkce a vybrané strategické oblasti vhodného užití prealizace prevenčních postupů a činností. Bude vyhodnocena efektivita jednotlivých činností na oblast předcházení vzniku odpadů s ohledem na realizaci v rámci území HMP s přihlédnutím k možnosti realizace také v kraji HMP.

Aktivita III: Tvorba soubor aktivit (podrobných pracovních návodů a postupů) a stanovení základních indikátorů a monitorovacích a vyhodnocovacích nástrojů

Na základě vyhodnocených dat bude vytvořen návrh konkrétních činností (aktivit), které bude možno na území HMP prakticky zavádět. Bude vytvořen návrh pro dostatečnou a funkční informační základnu o prevenční problematice s cílem přenosu informací na veřejnost a zvyšování povědomí obyvatelstva. Analyzovány budou možnosti v oblasti zapojení neziskových organizací, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, snižování produkce odpadů z potravin a stravování, BRO, textilu a oděvů, snižování nebezpečných látek v odpadech, možnosti sběru dále využitelných výrobků včetně elektrických a elektronických zařízení, možností zapojení průmyslového sektoru apod.

Aktivita IV: Vypracování dokumentu „Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe na území HMP“

Na základě předchozích monitorovacích a analytických činností bude navržen finální dokument „Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe na území HMP“. Prostřednictvím dokumentu bude cílový subjekt ve své vlastní režii schopen podle konkrétních návodů realizovat různé typy činností za účelem naplnění opatření pro předcházení vzniku odpadů v rámci území HMP definovaných v krajském Plánu odpadového hospodářství. Součástí dokumentu budou také nástroje pro monitoring a vyhodnocení úspěšnosti realizace činností a návrhy případných nápravných řešení.

Aktivita V: Prezentace a šíření výsledků

Výsledky Konceptu budou prezentovány formou specializované internetové stránky projektu. Současně budou publikovány v článku v recenzovaném časopisu a sborníku konference. V rámci aktivity bude uspořádán informační seminář pro praktické užívání hlavního výstupu „Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe na území HMP“.

Plánované přínosy, výsledky a výstupy řešení

Životní prostředí – Předcházení vzniku odpadů, snižování jejich produkce, zvyšování podílu materiálového a/nebo energetického využívání a omezování odstraňování odpadů skládkováním přispívá (obecně) ke snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí. Konkrétní přínos realizace projektu bude spočívat v nezávislém zhodnocení „odpadářské obslužnosti“ v modelových lokalitách s návrhem a částečným zavedením separace dalších složek SKO a následným vyhodnocením kvality SKO. Separací dalších složek a z zefektivnění separace stávajících složek dojde ke změně kvality SKO a bude doporučen způsob nakládání. Předpokládáme snížení množství zbytkového SKO ukládaného na skládky. Tyto nové způsoby nakládání s odpadními materiály dále umožní udržitelné využívání zdrojů náhradou primárních surovin druhotnými. Energetické využívání odpadů se řadí mezi obnovitelné zdroje energie.

Předcházení vzniku odpadů a snižování jejich nebezpečných vlastností má významný vliv na spotřebu primárních surovin a v této souvislosti podstatný vliv na snižování zátěže životního prostředí zejména v oblasti těžby surovin, jejich zpracování a dopravy. Řešení prevenční problematiky má přímý vliv na naplňování cílů v rámci plnění Plánu odpadového hospodářství HMP. Předpokládáme zvyšování povědomí o problematice a přenos zodpovědnosti za stav životního prostředí na občany.

Zdraví obyvatelstva - Současné společenské poměry a obecně nadměrná spotřeba a konzumace nabízejí i další rozměr prevence v oblasti odpadů. Efektivním působením na společnost s cílem změnit vzorce spotřebního chování jednotlivce a snížit spotřební a konzumní návyky (potraviny, věcí denní potřeby) totiž může vést nejen ke snížení množství komunálních odpadů či biologicky rozložitelných odpadů a primárních surovin na počátku výrobního a zpracovatelského procesu (ať už ve formě látek, materiálu či energií), ale může být podporou zdravějšího životního stylu a podílet se například na celosvětovém úsilí v boji s obezitou a civilizačními chorobami. Je patrné, že rozměr prevence odpadového hospodářství může mít skutečně velký rozsah a dotýkat se i poměrně vzdálených oblastí a oborů.

Mezi cíle projektu patří i optimalizace odpadového hospodářství s co možná nejefektivnějším tříděním a tedy odklonu komunálních odpadů k využití ve formě druhotných materiálů. Komunální odpad podle zákona o odpadech není nebezpečným odpadem, ale při nedostatečném třídění může obsahovat nebezpečné složky, jako například barvy, léky, baterie apod. Nevhodným nakládáním se mohou tyto nebezpečné složky dostat do životního prostředí, kde se mohou dlouhodobě ukládat v biomase a dále se šířit potravním řetězcem. Snahou je docílit co nejmenší podíl nevyužitelných odpadů a nastavit takový způsob nakládání, který by zajistil co nejmenší množství emisí do ovzduší a vod, které přímo či nepřímo ovlivňují zdraví obyvatel i ekosystémů. Konkurenceschopnost jiných subjektů, využívajících výstupy projektu

Výsledky projektu budou sloužit k přímému užití v oblasti odpadového hospodářství HMP bez další potřeby zpracovávání finančně nákladných studií a expertíz. Uživatel se bude schopen sám rozhodovat, kterým směrem se bude v budoucnu odvíjet jeho vývoj v oblasti odpadového hospodářství a bude mít nástroj k efektivnímu užití vlastních finančních prostředků.


Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s