Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyData

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000379
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
Název výzvy: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí řešitel: Ing. Dagmar Vološinová
Zahájení řešení: 1. 1. 2018
Ukončení řešení: 30. 6. 2020

Charakteristika projektu

Prospěšnost výsledků a výstupů navrhovaného projektu spočívá v přesném vyhodnocení stávajícího stavu produkce a identifikaci inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním odpadem s cílem dosáhnout výše uvedených cílů POH HMP. Znalost výchozího stavu je důležitým předpokladem nastavení reálně dosažitelných cílů a indikátorů jejich plnění v oblasti nakládání s komunálními (a jim podobnými)odpady.

Potřebnost a aktuálnost projektu dále vyplývá z aktualizované Surovinové politiky České republiky (červenec 2012), která reaguje na změny přístupu Evropské komise ke zdrojům primárních nerostných surovin a využívání druhotných surovin. Její součástí je Politika druhotných surovin, která se týká druhotných surovin materiálově využitelných (např. kovy, papír, plasty, sklo) a druhotných surovin energeticky využitelných. Hlavní cíle Politiky druhotných surovin jsou:

  1. Zvyšovat soběstačnost v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.
  2. Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu.
  3. Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.

K naplnění těchto cílů přispějí také výsledky a výstupy získané realizací projektu.

Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s