ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO

Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních
jako důsledek lidské činnosti.

ÚvodO projektuPodrobnostiAktualityVýsledkyPublicita

Výsledky

Informace o dosažených výsledcích řešení projektu jsou členěny podle jednotlivých koceptů.

Koncept I.

Studie vnosu pesticidů do vodárenské nádrže Švihov (Želivka) s využitím nových vzorkovacích technik a odstranění organických látek ze sorpčních filtrů za ozonizací vysoce-účinnou chemickou destrukcí

Vodní nádrž Švihov v dolní části povodí Želivky je největší vodárenskou nádrží v České republice. Je zdrojem surové vody pro její úpravu na vodu pitnou pro hlavní město Praha a obce ve Středočeském kraji, celkem pro více než 1,1 mil. obyvatel. Povodí Želivky a jejich přítoků je kromě řady městských sídel a obcí charakteristické intenzívní zemědělskou činností. Zemědělsky obhospodařované plochy se nacházejí i kolem vlastní VN Švihov, zvláště na straně levostranných přítoků do nádrže. Hlavním a hydrologicky nejvýznamnějším přítokem do vodárenské nádrže je řeka Želivka.

Dlouhodobým monitoringem správce tohoto povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) bylo potvrzeno, že přípravky na ochranu rostlin se povrchovou erozí i podzemními vodami dostávají do vodních toků a do soustavy vodních nádrží v povodí Želivky včetně VN Švihov. Koncept 1 projektu Čistá voda – zdravé město se zaměřuje na integrální vzorkování pesticidů v povrchových vodách kolem vlastní VN Švihov v průběhu vegetační sezóny a dále na mechanismy sorpce a následné desorpce nejvíce relevantních pesticidů na vybraných typech aktivního uhlí za účelem výzkumu optimalizace regenerace exponovaných filtrů, které budou v budoucnu sloužit k dočišťování upravené pitné vody.

Po úvodní přípravné fázi řešení projektu, která zahrnovala rešerši dat o znečištění povodí VN Švihov pesticidy, přípravu pasivního monitoringu a laboratorních analýz, byl od dubna do listopadu 2018 realizován pasivní monitoring na vybraných 9 přítocích do VN Švihov a na vstupu surové vody do ÚV Želivka.

Lokalita
1Medulán
2Sedlický potok – VN Němčice
3Tomický potok
4Zahrádčický potok
5Šetějovický potok
6Blažejovický potok
7Martinický potok
8Želivka – Miletín
9Lohenický potok
10ÚV Želivka surová voda

Medulán – přepad z rybníka
VN Němčice - hráz
Tomický potok
Zahrádčický potok
Šetějovický potok
Blažejovický potok
Martinický potok pod limnigrafem u Jankovského Mlýna
Želivka-Miletín v blízkosti křížení se silnicí č. 130
Lohenický potok-ústí u Bělského Dvoru
ÚV Želivka – nátok surové vody v rozdělovacím objektu

Pro záchyt nepolárních organických látek byly do pasivních vzorkovačů použity membrány silikonové a tzv. SPMD. Pro záchyt polárních organických látek, k nimž patří většina pesticidů. Byly použity membrány typu POCIS. Doba expozice membrán se pohybovala kolem 30 dní. Exponované membrány z pasivních vzorkovačů jsou průběžně zpracovávány a analyzovány.

V polovině roku 2018 byly firmou E&H Services a.s. zahájeny testy sorpce a desorpce vybraných rostlino-lékařských přípravků na vybraných typech aktivního uhlí pomocí sorpčních kolonových testů tak, aby mohlo dojít ke komplexnímu porovnání více druhů sorpčních materiálů. Za tím účelem bylo pořízeno instrumentální vybavení zahrnující mimo jiné aparaturu pro kolonové testy, dovybavení pro laboratorní reaktor, vhodné sorbenty, analytické standardy pesticidních látek a další. Dále byla provedena modifikace již vyvinuté metody CDC za účelem regenerace aktivního uhlí a zahájen proces patentování metody. Jsou rozpracovány metody z hlediska použitých matric, teplotních režimů, použité katalytické směsi, rozsahu zájmových látek a koncentračních úrovní kontaminantů. Pokračování tohoto procesu je nezbytné pro ověření regenerační účinnosti toxikologicky nejvýznamnějších látek, se zaměřením na polární pesticidní látky a na dokončení metodiky vedoucí přímo k regeneraci filtrů v budovaném objektu GAU filtrace na ÚV Želivka.

Schéma zapojení kolonových testů.

Legenda:
A – pracovní kolona
B – průrazová kolona
N1 – vstupní nádoba o objemu 1 m3
N2 – výstupní nádoba o objemu 1 m3
P1 až P3 – cirkulační čerpadla

Datum poslední aktualizace stránky: 4.3.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 596 134 176

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů