ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO

Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních
jako důsledek lidské činnosti.

ÚvodO projektuPodrobnostiAktualityVýsledkyPublicita

Aktuality

11. jednání projektového týmu

15.10.2019, Ostrava

Dne 15. října 2019 se uskutečnilo 11. jednání projektového týmu projektu Čistá voda - zdravé město. Z provozních záležitostí byly konzultovány s manažerem projektu převody nevyčerpaných nákladů. Dále byl zvolen konečný termín konání workshopu v roce 2020 a bylo diskutováno monotematické číslo časopisu VTEI.

10. jednání projektového týmu

23.7.2019, Ostrava

Dne 23. července 2019 se uskutečnilo 10. jednání projektového týmu projektu Čistá voda - zdravé město pod vedením nového manažera projektu RNDr. P. Soldána, Ph.D. Na programu jednání byly drobné provozní záležitosti (pracovní výkazy) a dále všichni vedoucí konceptů informovali o postupu řešení na jednotlivých úkolech a čerpání finančních prostředků. Podle plánu byly za měsíce leden až červen 2019 zhotoveny a odevzdány etapové zprávy za všechny čtyři koncepty.

9. jednání projektového týmu

27.3.2019, Ostrava

Dne 27. března 2019 se uskutečnilo 9. jednání projektového týmu projektu Čistá voda - zdravé město. Na programu jednání byly diskutovány závěry a postřehy z kontroly poskytovatele - Magistrátu hl.m. Prahy a auditu Ministerstva financí ČR. Těchto kontrol se přímo účastnil i hlavní manažer projektu. Kontroly proběhly bez problémů a nebyl zjištěny žádné závažně nedostatky, které by měly negativní dopad na další průběh řešení projektu. V rámci jednání projektového týmu byly diskutovány otázky spojené s aktualizací rozpočtu na 2. fázi řešení projektu a to zejména s ohledem na uplatnění nedočerpaných finančních prostředků z 1. fáze řešení (rok 2018). Byly diskutovány rovněž předběžné termíny realizace jednotlivých výstupů projektu a následnou udržitelnost projektu, která je stanovena smlouvou na dobu 5 let od ukončení 2. fáze projektu. V rámci 2. fáze řešení projektu bude nutné realizovat některé subdodávky formou výběrového řízení. Je připraveno společné výjezdní 10. jednání kompletního projektového týmu na květen 2019.

8. jednání projektového týmu

14.2.2019, Ostrava

Dne 14. února 2019 proběhlo 8. jednání projektového týmu projektu Čistá voda-zdravé město. Na programu jednání byly především otázky plánu rozpočtu projektu do jeho 2. fáze, která bude probíhat od ledna 2019 do června 2020. Byla podána informace o ukončení 1. fáze, o závěrech zasedání Interní komise VÚV TGM, v.v.i., která vyjádřila souhlas s pokračováním projektu do jeho 2. fáze. Všechny formální a administrativní záležitosti související s 1. fází projektu byly uzavřeny a odevzdány v požadovaném termínu, v současnosti probíhá účetní kontrola této fáze ze strany poskytovatele finančních prostředků. Probíraly se otázky související s nastavením čerpání prostředků a plán prací v letošním roce v jednotlivých Konceptech I - IV. Jsou průběžně připravovány první výstupy projektu, které by měly být hotové ve druhé polovině letošního roku. V průběhu února bude připravena prezentace vybraných výsledků projektu z 1. fáze řešení a jejich umístění na webové stránky.

7. jednání projektového týmu

7.1.2019, Ostrava

Dne 7. ledna 2019 se konalo 7. jednání projektového týmu projektu „ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“ (Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378)“. Program jednání byl zaměřen zejména na finalizaci průběžných zpráv z řešení jednotlivých Konceptů projektu a pokračující jednání o podpoře potenciálních uživatelů výsledků. Mezi oslovenými uživateli výsledků jsou s.p. Povodí Vltavy, Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR - odbor prevence kriminality, Magistrát hlavního města Prahy - odbor ŽP, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti, Želivská provozní a.s., Městská část Praha 13. Dále se v rámci jednání konzultovala příprava řešení jednotlivých aktivit na rok 2019, včetně návrhu rozpočtu na 2. fázi projektu. V závěru se diskutovala i podoba prezentace průběžných výsledků řešení na webových stránkách projektu. Příští jednání projektového týmu proběhne v únoru 2019.

6. jednání projektového týmu

18.12.2018, Ostrava

Dne 18. prosince 2018 proběhlo na ostravské pobočce VÚV TGM, v.v.i. 6. jednání projektového týmu k řešení projektu Čistá voda - zdravé město. Jednání se zúčastnili všichni hlavní řešitelé jednotlivých Konceptů a hlavní manažer projektu. V rámci jednání byly diskutovány zejména otázky související s ukončením 1. fáze řešení projektu. Byly připraveny Analýzy proveditelnosti za jednotlivé Koncepty a tyto budou následně rozeslány potenciálním uživatelům výsledků projektu - Povodí Vltavy, s.p., želivská provozní a.s., Magistrát hlavního města Prahy, Národní protidrogová centrála ČR, Ministerstvo vnitra ČR. Bylo konstatováno, že dosavadní řešení projektu probíhá v souladu se schváleným harmonogramem a jsou realizovány všechny plánované aktivity v požadovaném čase a rozsahu. Manažer projektu informoval vedoucí jednotlivých Konceptů o způsobu ukončení 1. fáze projektu, která probíhala v období leden až prosinec 2018. V další části jednání se probíraly potenciální změny v rozpočtu 2. fáze projektu, které souvisejí s různými požadavky zejména v oblasti personálního a materiálového zajištění výzkumných aktivit. Příští porada projektového týmu se uskuteční v lednu 2019.

5. jednání projektového týmu

9.11.2018, Ostrava

Dne 8. listopadu 2018 proběhlo na ostravské pobočce VÚV TGM, v.v.i. 5. jednání projektového týmu k řešení projektu Čistá voda - zdravé město. Jednání se zúčastnili všichni hlavní řešitelé jednotlivých Konceptů a hlavní manažer projektu. V rámci jednání byly diskutovány zejména otázky související s probíhajícím řešením každého z Konceptů a jejich harmonogramem. V rámci schůzky byly diskutovány zejména otázky související s probíhajícím řešením každého z Konceptů a jejich harmonogramem. Bylo konstatováno, že dosavadní řešení projektu probíhá v souladu se schváleným harmonogramem a jsou realizovány všechny plánované aktivity v požadovaném čase a rozsahu. Manažer projektu informoval vedoucí konceptů o způsobu ukončení 1. fáze projektu (leden až prosince 2018) tzv. Analýzou proveditelnosti. Manažer projektu seznámil vedoucí jednotlivých konceptů s formou zprávy „Analýza proveditelnosti“ a dále se Zprávou o průběhu řešení. Zpracovaná Analýza proveditelnosti bude ve stanoveném termínu odeslána manažerem projektu Příjemcům výsledku, kteří následně v případě zájmu deklarují pokračování projektu. V další části jednání se probíraly potenciální změny v rozpočtu projektu, které souvisejí s různými požadavky zejména v oblasti materiálového zajištění výzkumných aktivit. Příští porada projektového týmu se uskuteční v prosinci 2018.

Účast na 18th International Nutrition & Diagnostic Conference

25.9.2018, Praha

Na 18th International Nutrition & Diagnostic Conference, kterou pořádal Institut nutrice a diagnostiky Pardubice, RADANAL s.r.o., ve dnech 22. – 25. 9. 2018 v Praze, byl prezentován poster s názvem Municipal Wastewater as a Diagnostic Medium of the City. Konference si klade za cíl propojit specialisty různých vědních oborů, zejména z oblasti výživy, klinické biochemie, potravinářské technologie, analytické chemie a medicíny. Poster informoval odborníky z výše uvedených oborů o možnosti využití komunální odpadní vody pro diagnostiku velkých skupin populace prostřednictvím epidemiologického přístupu k odpadní vodě (wastewater-based epidemiology (WBE) approach). Byly prezentovány prvních výsledků monitoringu komunálních odpadních vod z ÚČOV Praha.

Poster: dokument pdf (910 kB)

4. jednání projektového týmu

6.9.2018, Ostrava

Dne 6. září 2018 proběhlo na ostravské pobočce VÚV TGM, v.v.i. 4. jednání projektového týmu k řešení projektu Čistá voda - zdravé město. Jednání se zúčastnili všichni hlavní řešitelé jednotlivých Konceptů a hlavní manažer projektu. V rámci jednání byly diskutovány zejména otázky související s probíhajícím řešením každého z Konceptů a jejich harmonogramem. Hlavní manažer seznámil přítomné s ukončením 1. etapy řešení projektu, která byla ukončena k 30.6.2018. Bylo konstatováno, že dosavadní řešení projektu probíhá v souladu se schváleným harmonogramem a jsou realizovány všechny plánované aktivity v požadovaném čase a rozsahu. V průběhu měsíce srpna byl projekt a zejména Koncept IV prezentován řediteli odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na Magistrátu hlavního města Prahy PhDr. Tomáši Klineckému. Pro získání prostorových sociodemografických dat pro zpracování části Konceptu IV. byla získána data z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. V další části jednání se probíraly potenciální změny v rozpočtu projektu, které souvisejí s různými požadavky zejména v oblasti materiálového zajištění výzkumných aktivit. Příští porada projektového týmu se uskuteční v listopadu 2018.

3. jednání projektového týmu

18.6.2018, Ostrava

Dne 18. června 2018 proběhlo na ostravské pobočce VÚV TGM, v.v.i., 3. jednání projektového týmu k řešení projektu Čistá voda - zdravé město. Jednání se zúčastnili všichni hlavní řešitelé jednotlivých Konceptů a hlavní manažer projektu. V rámci schůzky byly diskutovány zejména otázky související s probíhajícím řešením každého z Konceptů a jejich harmonogramem. Bylo konstatováno, že dosavadní řešení projektu probíhá v souladu se schváleným harmonogramem a jsou realizovány všechny plánované aktivity v požadovaném čase a rozsahu. V průběhu měsíce května byl projekt prezentován v rámci národní konference VITATOX ve Dvoře Králové nad Labem. Pro získání prostorových sociodemografických dat pro zpracování části Konceptu IV. byl kontaktován Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a byla dohodnuta další spolupráce při řešení tohoto Konceptu. V další části jednání se probíraly podkladové informace a dokumenty potřebné k uzavření 1. etapy projektu, která byl plánována na období leden-červen 2018. Rovněž se společně stanovily termíny pro předání těchto podkladů a etapových zpráv administrátorovi projektu a to do konce července 2018. Příští porada projektového týmu se uskuteční v září 2018.

Informace o konferenci VITATOX 2018

16.5.2018, Dvůr Králové nad Labem

Na konferenci VITATOX 2018, kterou pořádal Institut nutrice a diagnostiky Pardubice, RADANAL s.r.o. ve dnech 14. – 16. 5. 2018 ve Dvoře Králové nad Labem, byl prezentován příspěvek s názvem Komunální odpadní voda jako diagnostické medium města. Cílem příspěvku bylo informovat odbornou veřejnost o projektu „ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“, a to především o Konceptu IV. Příspěvek informuje o použitých principech a metodice a o plánovaných výstupech projektu.

Prezentace: dokument pdf (1,9 MB)

Přednáška na semináři na Krajském úřadu Kraje Vysočina

16.4.2018, Jihlava

Dne 16. dubna 2018 na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě proběhl odborný seminář „Ochrana povrchových a podzemních vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce“, který byl pořádán za účasti hejtmana Kraje Vysočina - MUDr. J. Běhounka, předsedy senátu ČR - V. Štěcha, generálního ředitele s.p. Povodí Vltavy - P. Kubaly a zástupců Zemědělského svazu ČR a Krajské agrární komory Kraje Vysočina. Seminář byl zaměřen na řešení problematiky ochrany kvality povrchových a podzemních vod v povodí VN Švihov na toku Želivka. Byly prezentovány nejnovější řešené projekty v této oblasti, legislativní změny související s novelou zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v této souvislosti zde byl i představen projekt Čistá voda - zdravé město (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378), který je řešen od počátku roku 2018 ve VÚV TGM, v.v.i. a této problematiky se velice úzce, zejména v rámci řešení Konceptů I a II, dotýká.

Prezentace: dokument pdf (2,7 MB)
Další prezentace ze semináře: viz internetové stránky Kraje Vysočina

2. jednání projektového týmu

12.4.2018, Ostrava

Za účelem koordinace řešení projektu Čistá voda - zdravé město proběhla na pobočce VÚV TGM, v.v.i. v Ostravě dne 12.4.2018 2. schůzka projektového týmu. Na programu tohoto jednání byly především otázky spojené se zahájením vzorkovacích a terénních prací v povodí VN Švihov, kdy byly v souladu s harmonogramem řešení projektu na počátku měsíce dubna instalována vzorkovací zařízení na vybraných monitorovacích místech v povodí VN Švihov a na ÚV Želivka v Hulicích. Pro účely řešení projektu bylo vydáno rovněž Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, které stanoví výjimku ze zákazu vjezdu a vstupu do ochranného pásma I. stupně a do zóny souvislé ochrany vodního zdroje VN Švihov na Želivce, které umožňuje výše uvedené terénní a vzorkovací práce realizovat i těchto ochranných pásmech. Současně byl nainstalován i přístroj Daphnia Toximeter na přítoku surové vody do ÚV Želivka. Dále byly rovněž zahájeny odběry vzorků komunálních odpadních vod na přítoku do ÚČOV v Praze-Tróji a na kanalizačních sběračích před ČOV. Během měsíce března byla ukončena jednání o spolupráci se společnostmi Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Želivská provozní, a.s. a současně proběhly výběrová řízení na subdodávky odborných služeb potřebných k realizaci řešení projektu. V závěru jednání bylo konstatováno, že všechny potřebné práce probíhají v souladu s plánovaným harmonogramem projektu.

Prezentace na jednání výboru pro životní prostředí ZHMP

20.2.2018, Praha

Dne 20. února 2018 se uskutečnilo na Magistrátu hlavního města Prahy 18. jednání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP). V rámci tohoto jednání byly členům výboru a pozvaným hostům prezentovány hlavní cíle a výstupy řešení projektu Čistá voda - zdravé město (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378).

Prezentace: dokument pdf (1,2 MB)

1. jednání projektového týmu

7.2.2018, Ostrava

V rámci zahájení řešení projektu Čistá voda - zdravé město se dne 7.2.2018 uskutečnila 1. schůzka projektového týmu. Na programu jednání byly především otázky koordinace a plánování vzorkovacích terénních prací a jejich lokalizace, příprava laboratorní analytické techniky, specifikace předmětu plnění pro výběrová řízení na externí subdodávky služeb, způsoby a možnosti prezentace řešení, forma zveřejňování průběžných výstupů a výsledků projektu pro odbornou i laickou veřejnost a informace o uskutečněných jednáních se spolupracujícími subjekty v zájmovém území, která proběhla v lednu 2018 - s.p. Povodí Vltavy, Želivská provozní, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

8.1.2018, Praha, Ostrava

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou v průběhu řešení aktivity postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a o realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2018, Praha, Ostrava

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace stránky: 29.11.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 596 134 176

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů