ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO

Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních
jako důsledek lidské činnosti.

ÚvodO projektuPodrobnostiAktualityVýsledkyPublicita

Výsledky

Informace o dosažených výsledcích řešení projektu jsou členěny podle jednotlivých koceptů.

Koncept III.

Predikce možného výskytu nebezpečných chemických látek při haváriích a povodních, riziko úniků látek závadných vodám a preventivní opatření - podklad k havarijnímu plánu

Hlavní město Praha, které je situováno na dolním toku řeky Vltavy, je vystaveno potenciálnímu nebezpečí úniků prioritních a prioritních nebezpečných látek ve zvýšené míře, protože se nachází pod rozsáhlým územím, ve kterém jsou tyto látky používány. Z nebezpečných látek jsou z hlediska ohrožení vodního prostředí a jejich šíření podstatné prioritní a prioritní nebezpečné látky (dále jen PPN látky), které představují ohrožení vodního prostředí účinky, jako jsou akutní a chronická toxicita u vodních organizmů, akumulace znečišťujících látek v ekosystému, úbytek stanovišť a biologické rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského zdraví. Vodní toky jsou recipientem PPN látek, které mj. mohou být do vodních toků vypouštěny spolu s jinými látkami v odpadních vodách. Vypouštění odpadních vod s možným obsahem těchto látek se dá označit za setrvalý stav až na výjimky nepřekračující jakostní standardy, který se však může změnit pohybem říčních sedimentů, ve kterých mohou být tyto látky ve zvýšené míře akumulovány. Zvýšené riziko nadlimitních koncentrací PPN látek je tak za povodní a při zvýšených vodních stavech, kdy dochází k pohybu sedimentů a k uvolňování látek v nich obsažených.

Na základě požadovaných kritérií byla v rámci řešení konceptu vybrána 4 odběrná místa říčních sedimentů:

  • Vltava-Štěchovice nad jezem, místo u hráze vodního díla
  • Vltava – Modřany nad jezem, jako závěrné místo, ve kterém se přepokládá případné ovlivnění z přítoků řek Berounky a Sázavy
  • Berounka – Černošice nad jezem, významný levobřežní přítok Vltavy, místo v nadjezí elektrárny v Černošicích
  • Sázava – Žampach nad jezem, významný pravobřežní přítok Vltavy
Vltava-Štěchovice, hráz vodního díla
Vltava – Modřany nad jezem
Berounka – Černošice nad jezem
Sázava – Žampach nad jezem

Odběry říčních sedimentů byly provedeny pracovníky brněnské pobočky VÚV TGM, v.v.i., na profilu vodního díla Štěchovice bylo využito pro odběry sedimentů služeb potápěčů, zprostředkovaných společností MT facility. Rozšířený odběr sedimentů byl realizován za pomocí lodě společnosti Povodí Vltavy a potápěčů.

Loď Povodí Vltavy na vodním díle Štěchovice, ze které byly potápěči odebírané vzorky říčních sedimentů
Potápěči se speciální plošinou na lodi
při odběrech říčních sedimentů (Štěchovice)
Potápěči po ukončení akce
Datum poslední aktualizace stránky: 4.3.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 596 134 176

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů