ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO

Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních
jako důsledek lidské činnosti.

ÚvodO projektuPodrobnostiAktualityVýsledkyPublicita

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
Název výzvy: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí řešitel: RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D. (od 2019), Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (do 2019)
Zahájení řešení: 1. 1. 2018
Ukončení řešení: 30. 6. 2020

Charakteristika projektu

V důsledku antropogenních vlivů se do životního prostředí, a tím i do vod, dostávají celá spektra cizorodých látek (kontaminantů). Tyto kontaminanty následně více či méně ovlivňují nejen život v tocích (vodní ekosystémy), ale také člověka. Mohou totiž z vod povrchových přecházet do vod pitných a podzemních a nepřímo tak nepříznivě ovlivňovat kvalitu života lidské populace. Sledování kvality povrchových vod nám může poskytnout, vedle informací o vlastní kvalitě vod, také informace o významných zdrojích znečištění. V případě dlouhodobého sledování je možné vysledovat i různé trendy. Sledování biologické kvality povrchových vod před úpravou na vodu pitnou by mělo být součástí každé úpravny vody. Sledování biologické kvality vyrobené pitné vody napomáhá zachytit případné negativní vlivy vlastní technologie úpravy na biologické vlastnosti pitné vody. V případě sledování vybraných ukazatelů v komunálních odpadních vodách přitékajících na ČOV, případně ve vybraných klíčových bodech kanalizační sítě, je navíc možné velice dobře vysledovat různé návyky populace ve sledované lokalitě, městských částech apod.

Datum poslední aktualizace stránky: 28.11.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 596 134 176

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů