Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace
na vodní režim v oblasti vnější Prahy - mapový portál

O portáluMapový prohlížečInformace o datech

Dále nalezenete základní informace vztahující se k prezentovaným datům. Informace jsou rozděleny do bloků obsahující popis hlavních dat, popis propojených on-line mapových služeb a popis použitých podkladových map.

Hlavní datové sady

Řešená povodí

Úplný název: Řešená povodí
Základní informace: Polygonová vrstva vymezující řešená povodí. Vrstva je odvozena z mapové vrstvy hydrologických povodí 4. řádu a je tvořena vybranými povodími nebo jejich částmi. Měřítko 1:10 000.
Zdroj:
Další informace:

Pilotní povodí

Úplný název: Pilotní povodí
Základní informace: Polygonová vrstva vymezující pilotní povodí. Vrstva je odvozena z mapové vrstvy hydrologických povodí 4. řádu a je tvořena vybranými povodími nebo jejich částmi. Měřítko 1:10 000.
Zdroj:
Další informace:

Území hl. m. Prahy

Úplný název: Hranice území hl. m. Prahy
Základní informace: Polygonová vrstva vymezující hranici území hlavního města Prahy. Měřítko 1:10 000.
Zdroj:
Další informace:

Infiltrační kapacita

Úplný název: Infiltrační kapacita
Základní informace: Infiltrační kapacita znamená syntetické hodnocení území zahrnující infiltrační potenciál a dále hloubku hladiny podzemní vody, která odkazuje na volný zásobní prostor pro infiltrovanou vodu. Infiltrační kapacita je zobrazitelná v plochách pilotních povodí, její rozšíření na celou plochu vnější Prahy je závislé na postupu digitalizace údajů o hladině podzemní vody, které jsou zatím k dispozici na většině území jen v rastrové formě (IPR Praha http://app.iprpraha.cz/apl/app/ig_mapy/). Výsledná infiltrační kapacita je zobrazena ve 4 třídách: 1 zelená - vysoká kapacita, 2 žlutá - zvýšená kapacita, 4 oranžová - nižší kapacita, 4 červená - nízká kapacita.
Zdroj:
Další informace:

Infiltrační potenciál

Úplný název: Infiltrační potenciál
Základní informace: Infiltrační potenciál znamená vhodnost půdního a horninového prostředí pro infiltraci srážkových a povrchových vod. Jde o syntetický výstup hodnotící v zásadě hlavně propustnost půdních a horninových vrstev, a zahrnující vhodnost horninového prostředí pro infiltraci (vycházející z mapy zranitelnosti horninového prostředí - Novák, Slavík a kol. 2012), a vhodnost půdního prostředí pro infiltraci (vycházející z hydrologických skupin půd - Vopravil et al. 2018). Je zobrazitelný pro celé území vnější Prahy. Výsledný infiltrační potenciál je zobrazen ve 4 třídách: 1 zelená - vysoký potenciál, 2 žlutá - zvýšený potenciál, 4 oranžová - nižší potenciál, 4 červená - nízký potenciál.
Zdroj:
Další informace:

Půdní pokryv

Úplný název: Půdní pokryv
Základní informace: Polygonové vrstvy půdního pokryvu, pokrývají 6 pilotních povodí a jsou zpracované pro roky 1920, 1950, 1970, 1990 a 2012.
Zdroj:
Další informace:

Odtokové křivky (CN)

Úplný název: Hodnoty koeficientu odtokových křivek (CN)
Základní informace: Rastrové vrstvy čísel odtokových kčivek v rozsahu hodnot CN 0 až 100, pokrývají 6 pilotních povodí a jsou zpracované pro roky 1920, 1950, 1970, 1990 a 2012. Hodnoty jsou znázorněny barevnou škálou od zelené (CN = 0) po modrou (CN = 100)
Zdroj:
Další informace:

Podíl nepropustných ploch

Úplný název: Podíl nepropustných ploch na pozemcích
Základní informace: Rastrové vrstvy podílů nepropustných ploch v rozsahu hodnot 0 až 100 %, pokrývají 6 pilotních povodí a jsou zpracované pro roky 1920, 1950, 1970, 1990 a 2012. Hodnoty jsou znázorněny barevnou škálou od světle modré (0 %) po fialovou (100 %)
Zdroj:
Další informace:

Propojené on-line mapové služby

Propojené on-line mapové služby obsahují mapy přímo propojené do mapové kompozice z externích mapových zdrojů (služeb). V mapové kompozici plní funkci doplňkových referenčních podkladových dat. Jejich zobrazením lze nahradit nebo doplnit (s využitím možnosti nastevení sytosti/průhlednosti jejich zobrazení) výchozí podkladové mapy mapové kompozice (Základní mapu ČR, resp. Ortofoto ČÚZK).

Stabilní katastr (IPR Praha, on-line)

Úplný název: Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 1440
Základní informace: Mapa Stabilního katastru (povinné císařské otisky) obsahuje stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842. Digitální rastrový obraz mapových listů na území Prahy pochází od správce díla, kterým je Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu. V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bylo provedeno spojení do souvislého zobrazení celého území Prahy a transformace do souřadnicového systému S-JTSK. (uvedená informace je převzata z Geoportálu hl. m. Prahy)
Zdroj: IPR Praha, Geoportál hl. m. Prahy (data jsou v mapovém prohlížeči zobrazena prostřednictvím on-line služeb)
Další informace: Metadata dostupná na Geoportálu hl. m. Prahy

Archiv map (IPR Praha, on-line)

Úplný název: Archiv mapových podkladů
Základní informace: Službu tvoří rastrové reprezentace historických plánů hl. m. Prahy. Jüttnerův plán Prahy z roku 1816, Polohopisný plán královského města Prahy se Smíchovem a Karlínem z roku 1869, Polohopisný plán královského hlavního města Prahy z roku 1884, Plán polohy a výšek královského hlavního města Prahy z roku 1889, Orientační plán královského hlavního města Prahy a obcí sousedních z let 1909-1914, Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím z let 1920 – 1924, Orientační plán hlavního města Prahy s okolím z roku 1938 a Plán Prahy z roku 1944. Podkladové archiválie byly naskenovány a transformovány do souřadného systému S-JTSK. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových podkladů znehodnocených stářím. (uvedená informace je převzata z Geoportálu hl. m. Prahy)
Zdroj: IPR Praha, Geoportál hl. m. Prahy (data jsou v mapovém prohlížeči zobrazena prostřednictvím on-line služeb)
Další informace: Metadata dostupná na Geoportálu hl. m. Prahy

Archiv ortofoto (IPR Praha, on-line)

Úplný název: Archiv ortofotomap
Základní informace: Služba obsahuje ortofotomapy hl. m. Prahy, příp. jejího okolí, dostupné na IPR. Dostupné jsou historické černobílé mapy z let 1938, 1945, 1953, 1975 a 1989, barevné mapy na celém území města z let 1996 a 2003, na části území Prahy pak také z let 2000, 2001-2002, 2004-2005, dále okolí Prahy z let 2006 a 2011. Od roku 2007 po současnost je ve službě každý rok zastoupen barevnou ortofotomapou celé Prahy o velikosti pixelu 10cm. Služba dále obsahuje speciální ortofotomapy, a to TrueOrto 2012 středu města, ortofotomapu zaplavených území z června 2013 a od roku 2012 v ročních aktualizacích ortofotomapu mimovegetační. (uvedená informace je převzata z Geoportálu hl. m. Prahy)
Zdroj: IPR Praha, Geoportál hl. m. Prahy (data jsou v mapovém prohlížeči zobrazena prostřednictvím on-line služeb)
Další informace: Metadata dostupná na Geoportálu hl. m. Prahy

Vývoj zástavby (IPR Praha, on-line)

Úplný název: Vývoj zástavby v Praze 1840 - 2010
Základní informace: Mapa obsahuje stav zástavby na území hl. m. Prahy pro roky 1840, 1880, 1920, 1950, 1970, 1990 a 2010.
Zdroj: IPR Praha, Geoportál hl. m. Prahy (data jsou v mapovém prohlížeči zobrazena prostřednictvím on-line služeb)
Další informace: Metadata dostupná na Geoportálu hl. m. Prahy

Podkladové mapy

Podkladové mapy plní funkci referenčního mapového podkladu. Do mapové aplikace jsou propojeny jako on-line mapové služby poskytované ČÚZK.

Základní mapa České republiky (ČÚZK, on-line)

Úplný název: Základní mapa ČR
Základní informace: Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je základním státním mapovým dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví (včetně názvů ulic), kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, že nedochází k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa tak poskytuje velmi podrobnou představu o zobrazovaném území. (uvedená informace je převzata z Geoportálu ČÚZK)
Zdroj: ČÚZK, Geoportál ČÚZK (data jsou v mapovém prohlížeči zobrazena prostřednictvím on-line služeb)
Další informace: Metadata dostupná na Geoportálu ČÚZK

Ortofoto (ČÚZK, on-line)

Úplný název: Ortofoto České republiky
Základní informace: Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot. Ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu. Jde o fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. Ortofota jsou barevně vyrovnaná a zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). (uvedená informace je převzata z Geoportálu ČÚZK)
Zdroj: ČÚZK, Geoportál ČÚZK (data jsou v mapovém prohlížeči zobrazena prostřednictvím on-line služeb)
Další informace: Metadata dostupná na Geoportálu ČÚZK


Datum poslední aktualizace stránky: 23.11.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Česká republika
http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS VÚV)
http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů