Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

ÚvodZákladní
údaje
Náplň a cíle
projektu
Plánované aktivity
a výstupy
Průběh
řešení
Výsledky

Plánované aktivity a výstupy

Plánované aktivity

V rámci projektu budou realizovány tři hlavní aktivity projektu:

 1. Hydrologické a hydrogeologické poměry povrchových a podzemních vod v zájmovém území
  První aktivita pokryje zpracování hydrologických a hydrogeologických poměrů povrchových a podzemních vod, bude komplexně pojatá a bude řešena na celém vybraném území pražské periférie s rozptýlenou zástavbou.
 2. Analýza dopadů hydrologických extrémů a zhodnocení adaptačních opatření
  V počáteční fázi bude zhodnoceno generelně celé definované území okrajových částí Prahy, a poté bude vybráno cca pět pilotních modelových povodí 4. řádu (na základě závažnosti zjištěných skutečností a jejich vhodnosti k řešení, mj. v úzké spolupráci s potenciálními uživateli výsledků), které budou zpracovány podrobněji.
 3. Kvalita vod pilotních území - hodnocení pomocí kvantitativně-jakostního modelu
  Třetí aktivita bude řešit kvalitu vod ve stanoveném území, její časový vývoj, změny a trendy, včetně vazeb na zdroje a příčiny zjištěného znečištění vod. Bude vycházet z dostupných existujících dat, které budou doplněny cílenými odběry vzorků vod v předem stanovených místech, profilech a objektech. Výsledky poslouží jako jeden ze zdrojů údajů pro výše uvedený mapový portál a náplň odborných map. Na základě zjištěného kvalitativního stavu vod bude vybráno několik povodí 4. řádu, které budou zpracována ve větší podrobnosti a získaná data budou vyhodnocena pomocí kvantitativně-jakostního modelu, který umožní potřebné časové simulace šíření látek, změn koncentrací v závislosti na průtocích a dalších charakteristikách. Modelové výstupy pomohou definovat potenciální rizika zhoršování kvality vody do budoucna a navrhnout účinná adaptační opatření.

Plánované výstupy

Výsledkem projektu budou tři významné výstupy:

 1. Software – interaktivní mapový portál
  Interaktivní mapový portál srážkoodtokových poměrů v přírodních podmínkách, v podmínkách současného antropogenního ovlivnění a v podmínkách výhledových změn klimatu a navrhovaných urbanistických změn v krajině s možností napojení na Geoportál hl.m. Prahy pomocí WMS služeb.
 2. Poloprovoz - systém hodnocení okamžitých srážkoodtokových poměrů
  Systém umožňující hodnocení okamžitých srážkoodtokových poměrů v různých lokálních podmínkách, v kombinaci s užitným vzorem - typovým projektem modelového adaptačního opatření na konkrétní lokalitě.
 3. Software – simulační model
  Simulační model šíření kontaminace ve vodách vybraných lokalit založený na modelování hydrologické bilance a stanovení příslušných koncentrací znečišťujících látek, které se ukáží jako problematické při různých stavech hladin ve vodním toku.Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů