Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

ÚvodZákladní
údaje
Náplň a cíle
projektu
Výsledky

Základní údaje o projektu

Název projektu: Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
Název výzvy: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí řešitel: Ing. Anna Hrabánková
Zahájení řešení: 1. 1. 2018
Ukončení řešení: 30. 6. 2020

Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů