Aktivita projektu „Voda pro Prahu“

Využití umělých a přírodních struktur
pro revitalizace a zvýšení biologické
a morfologické pestrosti pražských potoků

ÚvodO projektuLokalityPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Průběh řešení

Aktualizace stránek aktivity

20.11.2018, Praha

Do fotogalerií lokalit (viz záložka „Lokality“) jsme u experimentálních lokalit doplnili fotografie vloženého dřeva, resp. fotografie z jeho umisťování a úprav.

Úprava objektů říčního dřeva

20.11.2018, Praha, Klukovice

V polovině listopadu byla provedena úprava objektů říčního dřeva na Dalejském potoce u Klukovic. Kmeny byly nově usazeny do štěrkového koryta a dodatečně stabilizovány po následcích červnové povodně.

Konference „Říční krajina“

5.11.2018 - 7.11.2018, Praha

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 se v Praze konala konference „Říční krajina“. Sešlo se na ní více než sto odborníků, kteří navzájem sdíleli zkušenosti s revitalizacemi vodních toků a poznatky získané výzkumem vodních ekosystémů a říčních krajin. Jedním z hlavních témat programu byly revitalizace v městském a příměstském prostoru. Zúčastnili jsme se prezentací dvou příspěvků s tematikou ryb a vodních bezobratlých živočichů. Exkurze konference Říční krajina 2018 vedla shodou okolností kolem naší experimentální lokality na Dalejském potoce u Klukovic. Měli jsme tak možnost prezentovat odborné veřejnosti problematiku říčního dřeva a konzultovat funkci pokusně vložených dřevěných objektů.

Prezentace a texty příspěvků z konference najdete na záložce „Výsledky“.

Aktualizace stránek aktivity

6.11.2017, Praha

Internetové stránky aktivity byly aktualizovány. Byla upravena struktura stránek, byly doplněny fotogalerie monitorovaných a experimentálních lokalit (viz nová záložka „Lokality“) a byly publikovány informace o výsledcích řešení první etapy projektu (viz záložka „Výsledky“).

Vkládání říčního dřeva na vybraných lokalitách

31.10.2017, Praha

V průběhu října 2017 byly do vybraných revitalizovaných vodních toků na území hlavního města Prahy vloženy dřevěné objekty napodobující přirozené říční dřevo. Na lokalitě Šárecký potok – Žežulka mělo vložené dřevo formu krátkých břehových výhonů tvořených kmeny a pařezy. Podobný charakter měly i dřevěné objekty na lokalitě Rokytka pod Hořejším rybníkem. Na lokalitě Rokytka nad Hořejším rybníkem byl kromě břehových objektů použit i kořenový systém umístěný do středu koryta a kmen oddělující koryto a boční rameno. Odlišný charakter mělo vložené dřevo na Dalejském potoce u Klu-kovic, jehož mělké koryto bylo rozčleněno dvěma přírodě blízkými prahy lokálně vzdouvajícími vodu.

První etapa řešení

30.6.2017, Praha

V rámci první etapy řešení, rozvržené do první poloviny roku 2017, byl proveden úvodní průzkum potoků na území hlavního města Prahy s následným výběrem lokalit pro další práce. Na větších potocích bylo započato vzorkování fyzikálně–chemických a biologických ukazatelů. Značná péče byla věnována zejména výběru experimentálních lokalit, kam bude v následující etapě projektu vloženo říční dřevo. Kvůli posouzení efektu plánovaných opatření bylo stanoveno schéma biologického a hydromorfologického sledování těchto experimentálních lokalit.

Zpřístupnění internetových stránek aktivity

12.4.2017, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stránky aktivity. Stránky budou v průběhu řešení aktivity postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a o realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2017, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Datum poslední aktualizace stránky: 20.11.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel aktivity

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů