Aktivita projektu „Voda pro Prahu“

Využití umělých a přírodních struktur
pro revitalizace a zvýšení biologické
a morfologické pestrosti pražských potoků

ÚvodO projektuLokalityPrůběh řešeníVýsledky

O projektu

Základní údaje o projektu (aktivitě)

Název projektu: Voda pro Prahu
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118
Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
Název výzvy: Výzva č. 7 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Název aktivity: Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků
Vedoucí řešitel aktivity: Mgr. Pavel Kožený
Zahájení řešení: 1. 1. 2017
Ukončení řešení: 31. 12. 2018
Zmrzlík

Cíle projektu

Naším cílem je zlepšení ekologického stavu drobných vodních toků na území a ve správě hlavního města Prahy. Po důkladném průzkumu stávající situace proběhnou aktivity vedoucí ke zvýšení tvarové členitosti vodních toků a rozšíření nabídky stanovišť pro vodní organismy. Jako hlavní nástroj pro zlepšení morfologického stavu koryt budou vyvíjeny a testovány objekty napodobující funkci přirozeného, tzv. říčního dřeva. Říční dřevo ovlivňuje hydraulické podmínky v korytě, formuje jeho tvar a vytváří pestrou nabídku stanovišť pro vodní organismy. Je tedy nedílnou součástí přirozených koryt a jeho funkce se též využívá při revitalizacích a přírodě blízkých úpravách vodních toků. Po ukončení projektu se předpokládá komerční využití jednotlivých typů objektů, které budou chráněny jako užitné vzory.

Hlavní činnosti projektu

Projekt je řešen ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí MHMP a navazuje na revitalizační aktivity, které jsou uskutečňovány v rámci programu „Potoky pro život“.

Datum poslední aktualizace stránky: 6.11.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel aktivity

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů