Voda pro Prahu

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe staženíVýsledkyPublicita

Podrobnosti

Popis projektu

Projekt s názvem „VODA PRO PRAHU“ se zabývá komplexním řešení problematiky pitné vody pro obyvatele hl. města Prahy. Dalším, neméně důležitým cílem projektu je zlepšení morfologického stavu a kvality vodních toků na území hl. města Prahy, včetně vlivů člověka na kvalitu průtoku vody ve Vltavě.

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?

Mezi významné problémy současnosti v ČR i ve světě patří udržitelný rozvoj zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Problematika se dotýká jak množství a jakosti povrchových a podzemních vod, tak také tématu eutrofizace vodních nádrží - významných zdrojů pitné vody.

V souvislosti s rozvojem laboratorních analytických metod se v poslední době do popředí zájmu odborné veřejnosti dostávají kontaminující látky, které se řadí do kategorie tzv. mikropolutantů (PPCP), která je tvořena různými druhy léčiv, které odcházejí z lidského těla do kanalizace. Ve vodách nacházíme i hormony, antikoncepci, drogy a další látky. Kromě zdravotnictví je zdrojem tohoto znečištění i chov hospodářských zvířat a rybí farmy, kde se běžně používají různé přípravky pro léčení, prevenci před nemocemi, nebo za účelem dosažení větší váhy.

Morfologický stav vodních toků na území hl. města Prahy je v mnoha případech změněn natolik, že toky ztrácejí své základní ekologické funkce a stávají se pouze transportními cestami vody v městském prostředí. Užívání vody a vodních toků v městském prostředí je na rozdíl od volné krajiny značně omezeno funkčností městské infrastruktury a ochranou obyvatel a zástavby před nepříznivými účinky vod (např. ochrana před povodněmi).

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU?

Problematika udržitelného rozvoje zásobování obyvtel pitnou vodou úzce souvisí s možnými dopady klimatických změn na hydrosféru.

Negativní dopady farmak ve vodách na celé ekosystémy jsou již prokázány desítkami odborných studií. Jedná se o specifickou kontaminaci, která je v povrchových a následně v podzemních vodách obsažena ve velmi nízkých koncentracích, ještě donedávna nedetekovatelných. Obsahy těchto látek se dosud systematicky nesledují, protože příslušná legislativa je na evropské i české úrovni teprve ve stavu příprav

Vodní toky a vodní nádrže na území hl. města Prahy jsou vystaveny mnoha vlivům, které omezují jejich morfologickou a biologickou diverzitu, které přinášejí různé druhy znečištění a omezují tak jejich estetickou a morfologickou hodnotu a významně snižují jejich funkční a estetický potenciál i rekreační využití.

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Projekt Voda pro Prahu je komplexní projekt, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu pitné vody pro obyvatele hl. města Prahy a zároveň přispět ke zlepšení morfologického stavu a kvality vodních toků na území hl. města Prahy.

Hlavní cíl projektu je složen z několika dílčích cílů:

Dílčím cílem č. 1 projektu je na příkladu vodních zdrojů, určených pro zásobování hlavního města Prahy pitnou vodu, v předstihu kvantifikovat obsahy PPCP v celém procesu úpravy vody a nastavit mechanismy jejich kontroly při různých hydrologických situacích včetně extrémních jevů. Výsledkem projektu bude vytvoření varovného systému pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty včetně softwaru pro predikci průtoků a koncentrací PPCP.

Dílčím cílem č. 2 je zlepšení ekologického stavu potoků na území Prahy pomocí zvýšení jejich tvarové členitosti a nabídky stanovišť pro vodní organismy. Činnosti se zaměří na vodní toky na území a ve správě hlavního města Prahy. Jako hlavní nástroj pro zlepšení morfologického stavu koryt potoků budou vyvíjeny a testovány objekty napodobující funkci přirozeného, tzv. říčního dřeva.

Dílčím cílem č. 3 je vypracování podrobné studie odtokových poměrů v povodí VD Želivka - Švihov. Studie navazuje na řešení projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, které v zájmovém povodí vodárenské nádrže identifikovala oblasti s vysokým stupněm erozního ohrožení (cca 130 km2).

Dílčím cílem č. 4 je stanovení a zhodnocení změny jakosti vody ve Vltavě během průtoku městem, včetně vlivů lokálních vodotečí a zdrojů znečištění a také změny hydromorfologických charakteristik. Výstupem bude zhodnocení významnosti jednotlivých antropogenních tlaků za různých situací (sezónní cyklus, povodeň, sucho) a zpracování provozního modelu umožňujícího predikci změn jakosti vody a optimalizaci tlaků. Výstup podporuje dlouhodobé plány na využití Vltavy v intravilánu Prahy.

JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y?

Po realizaci projektu jsou očekávány následující pozitivní změny:

Vznikne varovný systém pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty a software pro predikci průtoků a koncentrací PPCP.

Budou vyvinuty a otestovány typizované objekty dřevní hmoty, které ovlivní proudění vody a nastartují přirozené korytotvorné procesy.

Budou vypracovány podrobné návrhy opatření na komplexní pozemkové úpravy, které umožní zabránit erozi půdy.

Vznikne provozní model říční sítě v intravilánu (Vltava v Praze), který umožní hodnocení a predikci změn jakosti vody a dalších aspektů využití řeky v intravilánu.

JAKÉ AKTIVITY JSOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY?

V rámci projektového záměru jsou ověřovány a připravovány ke komercionalizaci výsledky Proof of concept celkem 4 aktivity:

  1. Varovný systém pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty včetně softwaru pro predikci průtoků a koncentrací PPCP. (Ing. Anna Hrabánková)
  2. Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků. (Mgr. Pavel Kožený)
    Tato aktivita má vlastní internetové stránky na adrese: http://heis.vuv.cz/projekty/vodaproprahu-potoky
  3. Studie odtokových poměrů a komplexní návrhy opatření v části povodí nádrže Želivka – Švihov. (Ing. Karel Drbal, Ph.D.)
  4. Říční tok v intravilánu - stanovení a optimalizace antropogenních tlaků. (RNDr. Josef Fuksa, CSc)

Doba řešení projektu - leden 2017 až prosinec 2018 v rámci 4 etap.

Datum poslední aktualizace stránky: 14.11.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor projektu

Mgr. Aleš Zbořil
ales.zboril@vuv.cz
+420 220 197 400

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů