Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů
do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje

ÚvodO projektuVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje“, akronym PESPOM, který probíhá v období let 2020 až 2023 v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, Podprogramu 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Cílem je posouzení časoprostorové dynamiky vnosu pesticidů, jejich metabolitů a dalších vybraných mikropolutantů do pěti vodárenských nádrží pomocí pasivních vzorkovacích technik.

Na této webové stránce jsou prezentovány hlavní deklarované výstupy projektu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Prostředí pro život.
Datum poslední aktualizace stránky: 18.4.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
tomas.micanik@vuv.cz
+420 595 134 811
+420 595 134 850

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2023. Statistika přístupů