CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

Podrobnosti

Řešená oblast a identifikace problému

Výskyt a rozšíření nepůvodních druhů raků představuje jednu z mnoha hrozeb pro biologickou rozmanitost a vodní ekosystém jako celek. Ohrožení má různé podoby, včetně vážných dopadů na původní druhy a strukturu a funkci ekosystémů v důsledku změn přírodních stanovišť, predace, konkurence, přenosu nákaz a vytlačení původních druhů ve značné části areálu. Abychom předešli této hrozbě, je třeba navrhnout kombinaci více opatření, která povedou alespoň k regulaci invazních raků a zabrání jejich šíření na nové lokality, přičemž priorita je kladena na lokality, kde se vyskytují zvláště chránění živočichové. Z hlediska šíření invazních druhů raků jsou nejohroženější rak kamenáč a rak říční, kteří jsou ohroženi jak predací nepůvodními raky, tak i nákazou račím morem (způsobenou Aphanomyces astaci). Predací je však ohrožena i další fauna i flora (invazní raci stojí např. za úbytkem perlorodky v Německu).

Za běžné situace jsou invazní druhy raků v konkurenci s našimi druhy výrazně úspěšnější. Za tímto úspěchem stojí širší ekologická valence, vyšší reprodukční potenciál, větší migrační schopnost a agresivita. Invazní raci patří, v porovnání s těmi v Evropě původními, mezi tzv. r-stratégy (krátkověcí živočichové s výjimkou raka signálního, rychle se množící a s velkým počtem potomků), kteří jsou odolnější vůči znečištění a narušení obývaného biotopu. Přestože rak pruhovaný se primárně v ČR vyskytuje ve velkých vodních tocích a jejich přítocích, protože k nám pronikl po Labi, a rak signální byl u nás primárně vysazován především ve stojatých vodách, oba druhy se díky své široké ekologické valenci šíří i do středních a malých toků, a to včetně poměrně znečištěných lokalit.

V současné době se ve volné přírodě u nás můžeme prokazatelně setkat celkem se třemi druhy nepůvodních raků z čeledí Astacidae (rak signální) a Cambaridae (rak pruhovaný, rak mramorovaný). Rak červený je (spolu s rakem mramorovaným) velmi oblíbeným druhem v akvarijních chovech a i u něho hrozí velké riziko, že bude nezodpovědně vysazen do volné přírody. Nelze vyloučit, že zejména v okolí velkých měst již existují etablované populace, které pouze dosud nebyly objeveny. Všechny čtyři vyjmenované druhy jsou potenciálními přenašeči nejzávažnějšího onemocnění našich původních raků, račího moru.

Výchozí stav a dosavadní způsoby řešení

V České republice v současné době chybí systematická praxe, která by řešila likvidaci invazních raků. Šíření alochtonních raků, jako je například rak signální nebo mramorovaný, začíná stále více ohrožovat autochtonní raky, ale i další kriticky ohroženou faunu i floru. V posledních letech se navíc zvyšuje výskyt invazních raků nakažených račím morem, kteří jako rezistentní přenašeči dokáží nakazit populace autochtonních raků. Většina opatření regulujících invazní raky probíhá v rámci výzkumných projektů, které nejsou zaměřené přímo na eradikaci nebo regulaci raků, ale na realizaci jiných typů výstupů. V průběhu řešení projektu tak pomocí aplikace metodiky a webové aplikace ověříme v praxi účinnost opatření, která nejsou v ČR běžně používána. Pro praktické ověření doporučených postupů byly vybrány různé lokality, na kterých je možné aplikovat kompletní škálu opatření.

Stručný popis navrhovaných řešení

V rámci řešení projektu bude realizována implementace výsledků aplikovaného výzkumu, jež následně povede ke snížení nebo eliminaci invazních raků nebo zamezí dalšímu šíření těchto raků na lokality se zvláště chráněnými živočichy. Opatření budou prováděna v souladu s „Metodikou regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“ (metodika popisuje různě postupy regulace alochtonních raků, které lze použít na vybraných lokalitách) s využitím aplikace „Raci v ČR - aplikace pro podporu rozhodování při ochraně našich původních raků a ryb“ (aplikace implementuje postupy definované v metodice k doporučení vhodných opatření). Pro zlepšení veřejného povědomí o problematice ochrany před invazí nepůvodních druhů raků bude též využita mobilní aplikace „Raci v ČR“ (viz výše). Všeobecná osvěta je prvním (základním) opatřením pro zabránění rozšiřování nepůvodních druhů raků z neznalosti, až následně má smysl podnikat další opatření zaměřená na regulaci či dokonce eradikaci etablovaných populací.

Osvěta a prevence

Osvěta je nejlevnější a nejefektivnější způsob jak předejít rozšíření invazních raků působením na odbornou i laickou veřejnost. Z tohoto důvodu budou pořádány přednášky o možných škodách způsobených vysazením a šířením invazních raků a budou rovněž prezentována navržená opatření, a to jak na seminářích pro státní správu, tak i formou přednášek pro veřejnost. Představeny budou také výsledky z předchozích projektů, např. mobilní aplikace „Raci v ČR“, jejímž prostřednictvím může kdokoli nahlásit nové nálezy raků a také například určit, o jaký druh raka se jedná. V aplikaci se také uživatel může dozvědět základní informace jak o původních racích a jejich ochraně, tak i o nepůvodních (invazních) racích. Osvětová činnost bude prováděna místně v oblasti vybraných lokalit i všeobecně, vždy s využitím nejvhodnějších způsobů komunikace:

Management eliminace invazních raků

Invazní raci patří mezi úspěšné a široce rozšířené invazní druhy, které za posledních 100 let osídlily převážnou část evropského kontinentu. Mezi hlavní priority patří jejich eliminace v časném stádiu šíření. Úplné vyhubení invazních druhů raků na lokalitách, kde již došlo k etablování populace, je považováno za prakticky nemožné. V takových případech je třeba směřovat úsilí k regulaci početnosti a izolaci populace. Metody používané při eliminaci invazních raků lze rozdělit na několik skupin:

Popis očekávaných cílů, výstupů a výsledků projektu

Hlavním přínosem projektu je praktické ověření nových výsledků aplikovaného výzkumu, které jsou zaměřeny na regulaci a eradikaci nepůvodních druhů raků.

Výsledkem projektu bude snížení populační hustoty nebo dokonce eradikace nepůvodních druhů raků na šesti vybraných lokalitách. Vzhledem k tomu, že jde pravděpodobně o první pokus o komplexní opatření proti nepůvodním rakům na území ČR, bude mít projekt značný demonstrační efekt. Dílčí výsledky jsou následující:

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 7.12.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů