CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR
Číslo projektu: 3211100013 (číslo smlouvy SFŽP)
Poskytovatel grantu: Norské fondy administrované Státním fondem životního prostředí České republiky
Dotační titul: Norské fondy 2014-2021
Název programu: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu
Programová oblast: Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech, výzva Call-1 „Rago“
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (Česká republika)
✓ odborné vedení: RNDr. Jitka Svobodová
✓ projektový manažer: Mgr. Pavel Kožený
Partner: Povodí Vltavy, státní podnik (Česká republika)
✓ koordinace prací: Mgr. Jiří Vait
Partner: Norwegian Institute for Nature Research (Norsko)
✓ koordinace prací: Stein I. Johnsen
Partner: blattfisch e.U. (Rakousko)
✓ koordinace prací: DI Sarah Höfler
Zahájení projektu: 1.3.2022
Ukončení projektu: 30.4.2024
Celkový rozpočet: 11 280 347 Kč
Výše dotace: 10 152 312 Kč (90%)

Charakteristika projektu

Projekt „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ navazuje na předchozí projekt „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“ (TH02030687) řešený v letech 2017 až 2020, jehož výsledkem byla mj. „Metodika regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“ (RIV/00020711:_/20:00005085), webová aplikace „Raci v ČR - aplikace pro podporu rozhodování při ochraně našich původních raků a ryb“ (RIV/00020711:_/20:00005078) nebo mobilní aplikace „Raci v ČR“ (RIV/00020711: /19:00004833).

Cílem projektu je praktické ověření výsledků předchozího aplikovaného výzkumu, zejména pak výše uvedeného projektu, podle kterého budou realizovány a aplikovány kombinace různých regulačních a eradikačních opatření, a to s cílem dosažení významného omezení populací invazních druhů raků (rak pruhovaný, rak signální, rak mramorovaný, popř. rak červený).

Pro realizaci opatření byly vybrány lokality s kriticky ohroženými živočichy (převážně evropsky významné lokality - EVL), které jsou ohrožované invazí nepůvodních raků. Jedná se o lokality, kde je eradikace invazních raků prioritou při ochraně zvláště chráněných druhů organismů a tedy povede k zachování biodiverzity ve vodách. Zároveň jde o lokality různého přírodního charakteru s rozdílným ovlivněním nepůvodními druhy raků. Na tomto výběru bude možné prakticky ověřit pestrou škálu opatření a jejich kombinací.

Pro zvolené lokality byly pomocí výše uvedené webové aplikace vybrány vhodné regulační a eradikační zásahy a opatření proti invazním rakům, které budou v souladu s výše uvedenou metodikou na zvolených lokalitách provedeny. Projekt tedy bude demonstračním příkladem dobré praxe pro použití metodiky a webové aplikace v širším měřítku ČR.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 14.12.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů