Mapy limitů vsakování
odpadních vod

ÚvodO projektuO stránkáchOnline mapyPřehledové mapy

O projektu

Vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních (vsakování)

Cílem subprojektu výzkumného záměru Výzkum a ochrana hydrosféry, který byl v ústavu řešen v období 03/2005–12/2011, bylo především připravit návrh znění metodického pokynu zaměřeného na „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“. Text stanovil rozsah a náležitosti hydrogeologického posudku jako nedílného podkladu při procesu rozhodování o povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 38 odst. (7) vodního zákona. Text metodického pokynu byl plánován jako výstup typu certifikovaná metodika.

Text certifikované metodiky, doplněný o odborné mapy, se měl stát doplňkovým nástrojem pro zpracování vyjádření osob s odbornou způsobilostí v souladu s tehdy připravovaným metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP k v té době platnému nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních voda náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V uvedeném metodickém pokynu tvoří text certifikované metodiky základ přílohy č. I.

V souladu s obsahem povinné osnovy vyjádření s odbornou způsobilostí podle obsahu výše uvedené certifikované metodiky, resp. připravovaného metodického pokynu MŽP, byl vytvořen seznam limitů, které musí být zohledněny při vypracování vyjádření ke vsakování odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních.

Tyto limity byly rozděleny do dvou kategorií, a to na limity, které znemožňují nebo omezují výstavbu vsakovacího prvku jako součásti domovní čistírny odpadních vod, a na limity, které znemožňují nebo omezují možnost vyjádření kladného stanoviska na základě výsledků konceptuálního modelu vypouštění (resp. předpokládané lokalizace oblastí vstupu vsakované odpadní vody do vody podzemní).

Byla provedena analýza mapových podkladů a nad vybranými dostupnými mapovými vrstvami byly provedeny GIS analýzy, jejichž výsledky jsou obsaženy ve dvou specializovaných mapách s odborným obsahem. Těmito mapami jsou:

Obě uvedené základní mapy byly zpracovány v měřítku 1 : 1 250 000 (velikost obrázku A3). Pro obě základní mapy byly zpracovány mapy pracovní se zobrazením v měřítku 1 : 750 000 (velikost obrázku A1), jako podklad je použita rastrová vrstva Základní vodohospodářské mapy (ZVM 50) a zobrazení jednotlivých kategorií limitů je transparentní.

Při interaktivním prohlížení lze zapínat (zobrazovat) nebo vypínat jednotlivé vrstvy, nebo také celé skupiny vrstev. Rozdělení vrstev se řídí barevným roztříděním podle závažnosti limitů (červená – oranžová – žlutá – zelená). Zároveň je možné zjišťovat, jaké konkrétní limity se vyskytují na posuzované lokalitě. Pro zjištění výskytu zvolených limitů na posuzované lokalitě je třeba vybrat příslušnou vrstvu, případně vrstvy nebo celé skupiny vrstev (pomocí klávesy CTRL), kliknout na ikonu a následně kliknout na konkrétní místo v mapě. V novém okně se zobrazí seznam vybraných vrstev, přičemž po kliknutí na název vrstvy se zobrazí údaj Ano/Ne.

Datum poslední aktualizace stránky: 8.11.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Kateřina Poláková
katerina_polakova@vuv.cz
+420 220 197 381

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2011-2016. Statistika přístupů