CZ EN

Využití effect-based metod
k hodnocení stavu povrchových vod
v kontextu Rámcové směrnice o vodě

ÚvodO projektuŘešení projektuAktualityVýstupy

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě
Akronym: HOPEM
Číslo projektu: SS03010140
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Hlavní řešitel: Mgr. Jana Soldánová
Řešitelský tým: Mgr. Jana Soldánová, Mgr. Pavla Kovaláková, Ph.D., Ing. Martin Durčák, Ing. Tomáš Mičaník Ph.D.
Zahájení projektu: leden 2021
Ukončení projektu: listopad 2023

Představení projektu

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení stavu vod pomocí vybraných effect-based metod doporučených pro začlenění do Rámcové směrnice o vodě. Navržená metodika bude sloužit k hodnocení ekotoxikologického stavu povrchových vod a po eventuálním začlenění do stávajících monitorovacích programů vod bude vodítkem k následné identifikaci rizikových látek. Ve spolupráci s odborem ochrany vod MŽP bude metodika dokončena nejpozději v listopadu 2023 a její implementace do praxe proběhne v průběhu dalších dvou let.

Projekt naplňuje prioritní výzkumný cíl programu Prostředí pro život 2.11 Vývoj a zkvalitnění metodik sledování a hodnocení kvantitativního a kvalitativního stavu útvarů povrchových vod. Výstupy tohoto projektu napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí v souladu se státní politikou životního prostředí ČR.

Současný monitoring prioritních a dalších znečišťujících látek dle vyhlášky 98/2011 ve znění §21 vodního zákona není schopen zachytit veškeré zdroje znečištění, které negativně ovlivňují jakost povrchových vod. Pro sledování toxických látek v povrchových vodách je proto doporučováno začlenit effect-based monitoring do Rámcové směrnice o vodě. V současnosti dostupné metodiky použití effect-based metod nejsou v ČR dostatečné a nereflektují současné poznání v dané problematice.

Připravovaná metodika najde uplatnění při hodnocení stavu vod jako doplněk konvenčního monitoringu. Současný systém monitoringu povrchových vod neumožňuje hodnocení vlivu komplexních směsí, včetně emergentních mikropolutantů (např. průmyslové látky jako jsou ftaláty, alkylfenoly a bisfenoly, perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření, polární pesticidy jako např. organofosfáty, karbamáty a triaziny, a dále také léčiva a látky z produktů osobní péče), jejich metabolitů a transformačních produktů, na kvalitu vod. Effect-based metody jsou vhodným nástrojem pro ekotoxikologické hodnocení znečištění vod, které zohledňují efekty směsí a poskytují doplňující informace pro hodnocení stavu vod. V současnosti je effect-based monitoring používán především pro vědecké účely, avšak po schválení navržené metodiky hodnocení stavu vod zahrnující výběr standardizovaných ekotoxikologických metod bude effect-based monitoring zpřístupněn pro širší použití v institucích podílejících se na monitoringu povrchových vod.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.5.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Jana Soldánová
jana.soldanova@vuv.cz
+420 595 134 831

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2022. Statistika přístupů