Nové metodické přístupy pro kontrolu
a hodnocení povrchových vod ke koupání

O projektuRok 2011Rok 2012Rok 2013Ke staženíPublikace

Rok 2013

Bylo provedeno Kritické zhodnocení výsledků z minulých let a doplnění dalších či chybějících údajů v koupací sezóně (především stanovení mikrobiologických ukazatelů metodami doporučenými ve výstupech s ohledem na aktuální situaci v oblasti norem a patogenních mikroorganismů, včetně parazitárních prvoků). Pokračovalo vzorkování některých lokalit (bude upřesněno před sezónou). Pokusit se zjistit důvody pro velký podíl prázdných cyst giardií (resp. vyloučit vliv zpracování v laboratoři). Metoda pro stanovení parazitických prvoků byla v SZÚ akreditována u Českého institutu pro akreditace.

Sinice a fytoplankton. V laboratoři byly průběžně zpracovávány některé dosud nezpracované Lugolem fixované vzorky fytoplanktonu a zamražené vzorky pro stanovení microcystinů. Dále byly zkoumány některé metodické aspekty stanovení sinic (dezintegrace ultrazvukem, zahušťování) a stanovení chlorofylu-a, u nějž bylo plánováno na různých vzorcích prozkoumat vliv doby extrakce na její účinnost.

Bylo provedeno zhodnocení zdravotních rizik (pomocí metody QMRA - kvantitativního hodnocení mikrobiologického rizika) pro koupající se osoby vyplývající z přítomnosti podmíněných patogenů (bakterií Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes a Pseudomonas aeruginosa) a sinic, které se vybraných profilech povrchových vod sledovaly během koupací sezóny 2012.

Proběhla prezentace všech získaných výsledků a příprava výstupů. Proběhla též příprava certifikované metodiky a ČSN 75 7717. V roce 2012 bylo zahájeno jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o přípravě certifikované metodiky. Počátkem roku 2013 byl upřesněn postup a připraven časový harmonogram, aby mohla být metodika schválena a certifikována. S Hydroprojektem pak byl rovněž projednán časový harmonogram pro revizi ČSN 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic.

Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
dana_baudisova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů