Nové metodické přístupy pro kontrolu
a hodnocení povrchových vod ke koupání

O projektuRok 2011Rok 2012Rok 2013Ke staženíPublikace

Rok 2012

Byly podrobně vyhodnoceny výsledky ze vzorkovací sezóny 2011 získané na obou pracovištích, a závěry byly prodiskutovány. Na tomto základě byly připraveny pracovní a vzorkovací plány pro koupací sezónu 2012. Byly doplněny další profily (koupaliště VN Hostivař – průběžné napouštění bylo kontrolováno pochůzkou, VN Džbán – odběr byl prováděn z hráze, odtok z ČOV Písek (znečišťuje profil Vojníkov) a Otava nad odtokem z ČOV Písek (kontrolní profil). Profil Vojníkov limnigraf nebyl dále odebírán. Vzorkování začalo 14.5.2012 a pokračovalo v 14 denních intervalech až do 3.9.2012. Do plánu vzorkování bylo zahrnuto i víkendové vzorkování ve vrcholné sezóně a při dvou odběrech. Celkem bylo provedeno v koupací sezóně 10 odběrů, ve dvou odběrech byly odebírány i sedimenty.

Byly upřesněny soubory stanovovaných ukazatelů (doplněno stanovení enterokoků na médiu od firmy Trios, další typ Enterolertu, úprava metod záchytu salmonel a listerií tampóny). Byla zkonzultována a upravena metoda stanovení Staphylococcus aureus (ve VÚV Ostrava), byly prokonzultovány další metody molekulární identifikace Campylobacter a Staphylococcus aureus pomocí PCR (na VŠCHT). Z vybraných kmenů byla izolována DNA tepelnou lýzou, v příštím roce bude ověřeno PCR.

Pomocí kmenů z České sbírky mikroorganismů s definovaným obsahem byla ověřena záchytnost nových médií na stanovení E. coli (CCM, Rapid 2 E. coli agar, tergitolové médium) a enterokoků (SB různých firem).

Byla testována nová metoda na stanovení Clostridium perfringens (které bylo stanovováno v sedimentech), která by měla v normě nahradit stávající metodu na mCP agaru. Zúčastnili jsme se i mezinárodního mezilaboratorního porovnávání.

Dne 26.4.2012 se konal seminář „Metody analýz koupacích vod v České republice“, na nějž byli pozváni pracovníci hydroanalytických laboratoří, které dodávají výsledky do IS PiVo. Zúčastnilo se jej téměř 40 lidí. Součástí semináře byly prezentace výsledků řešení tohoto úkolu v loňském roce, současné problémy a výhled do letošní koupací sezóny a praktické ukázky nových médií (CCM, mikrotitrační destičky, Rapid 2 E. coli agar), včetně počítání výsledků jednotlivými účastníky. Výsledky byly vyhodnoceny. Nejpozitivnější ohlas zaznamenal Rapid 2 E. coli agar. Prezentace jsou přiloženy.

Na konferenci Mikrobiológia vody a prostredia 2012 (září 2012, Slovensko) byly prezentovány 4 příspěvky (Nové metody stanovení indikátorů fekálního znečištění v koupacích vodách, Výskyt bakterií rodu Campylobacter v koupacích vodách, Problematika koupání vers. vodní sporty v českých tocích, a Výskyt a význam Pseudomonas aeruginosa v koupacích vodách), výsledky stanovení bakterií v sedimentech byly prezentovány na konferenci Analytika odpadů II ve Žďáru nad Sázavou.

Bylo zorganizováno MPZ, týkající se nových metod stanovení indikátorů fekálního znečištění v koupacích vodách (chromogenní média, mikrotitrační destičky, Enterolert E a DW. Celkem se zúčastnilo 10 laboratoří. Účastníkům byly předány podrobné pokyny, jak nové metody provádět a veškerý potřebný laboratorní materiál. Zpráva o výsledcích MPZ je přiložena.

Dne 10.5. 2012 se konal seminář „Vzorkování přírodních koupališť“ (co všechno by vzorkař mohl/měl znát), kterého se zúčastnilo 37 lidí, a který byl zaměřen na změny, týkající se vzorkování přírodních koupališť přicházející s novou legislativou, obecné znalosti (o mikrobiologii a hydrobiologii), které by vzorkaři měli mít (ale obvykle nemají), a znalosti k dobrému posouzení situace v místě odběru (rozpoznání vodních květů sinic a dalších pouhým okem pozorovatelných organismů).

Na konferenci Vodárenská biologie byly prezentovány 2 příspěvky (věnované nové legislativě pro přírodní koupací vody a odběrům přírodních koupacích vod) a jeden poster (věnovaný stanovení chlorofylu-a).

Po celou sezónu byly odebírány a stanovovány parazitičtí prvoci Giardia spp. a Cryptosporidium spp. Metoda pracovala s dobrou výtěžností, což bylo potvrzeno i účastí v mezinárodních MPZ. Nejvyšší nálezy byly v řekách (Otava - Vojníkov, Berounka - Černošice). Korelace mezi indikátory a prvoky byla v profilu Černošice velmi těsná.

Byly zkoumány některé aspekty metodiky pro stanovení sinic (různé způsoby dezintegrace kolonií s důrazem na využití ultrazvukového homogenizátoru a obtížně dezintegrovatelné taxony - především Microcystis viridis). Dále byly prováděny pokusy se zahuštěním v terénu pomocí sít.

V rámci standardních MPZ pro stanovení sinic byla laboratořím, které mají přístroje k měření kvantity sinic pomocí fluorescence (in situ sondy, laboratorní fluorometry), nabídnuta možnost srovnat si metodu na 4 vzorcích. Využila toho však pouze jedna laboratoř, takže možnost srovnání byla omezená.

Na mezinárodní konferenci Pitná voda 2012 (Tábor, květen 2012) byl jako vyžádaná přednáška prezentován příspěvek „Metoda QMRA a její využití při hodnocení kvality povrchových i upravených vod“, který teoreticky popisuje metodu kvantitativního hodnocení mikrobiologického rizika (QMRA) a uvádí řadu příkladů jeho praktické aplikace.

Výsledky sledování výskytu referenčních patogenů (prvoci Cryptosporidium spp. a Giardia spp. a bakterie Campylobacter spp. (termotolerantní) a Salmonella spp.) na pěti vybraných profilech povrchových vod využívaných ke koupání byly zpracovány metodou QMRA (kvantitativní hodnocení mikrobiologického rizika) a bylo vypočteno zdravotní riziko pro koupající se osoby, které se na jednotlivých lokalitách pohybuje v řádu 1/10 (onemocní jedna osoba z deseti exponovaných) až 2/100.

Byla zpracována odborná zpráva hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování a to jak teoreticky, tak na vybrané lokalitě (nádrž Horka u Stráže pod Ralskem).

Hodnocení výsledků stanovení indikátorových bakterií - společné metody

Vybrané metody byly prováděny paralelně ve VÚV TGM, v.v.i.a SZÚ a výsledky byly zhodnoceny. Nejednalo se o dělené vzorky, nýbrž o vzorky paralelně odebírané (v jeden čas na jedné lokalitě).

V případě E. coli, obě laboratoře prováděli detekci metodou Colilert, na chromogenním médiu CCM (kultivace při 36°C, bez přídavku antibiotik) a na Rapid E. coli agaru.

Statistické hodnoty u paralelně odebíraných a analyzovaných vzorků –E. coli

ColilertCCMRapid 2 E. coli agar
Rapid 2 E. coli agar604036
Celkový průměr výsledků VÚV/SZÚ 280/236309/220345/188
Korelační koeficient R20,93850,9340,2424
Regresní přímkaY=0,7612xY=0,6565xY=0,320x
Průměr RSD23,5%40,6%41,,8%

Absolutně nejlepší výsledky byly získány metodou Colilert, která je pro analýzy koupacích vod velmi vhodná. U chromogenních médií mohly být rozdíly způsobeny jednat subjektivním pohledem na barvy kolonií a především díky vysokému podílu doprovodné mikroflóry, která rušila stanovení a muselo se odečítat kolonie z vyššího ředění (nižší absolutní počet odečtených kolonií). Lepší výsledky byly překvapivě získány na CCM agaru oproti Rapid2 E. coli agaru (odlišný výsledek ve srovnání s MPZ).

V případě intestinálních enterokoků, obě laboratoře prováděli detekci na SB od firem Merck, Himedia a Trios a Enterolerty E a DW.

Statistické hodnoty u paralelně odebíraných a analyzovaných vzorků – intestinální enterokoky

SB MerckSB HimediaSB TriosEnterolert EEnterolert DW
Počet paralelních analýz6023285656
Celkový průměr výsledků VÚV/ SZÚ131/62302/139112/9781/76108/102
Korelační koeficient R20,59790,6570,92750,79530,4091
Regresní přímkaY=0,3602xY=0,3577xY=0,8092xY=1,0268xY=0,7907x
Průměr RSD38,3%45,6%30,9%40,3%39%

Absolutně nejlepší výsledky byly získány standardní metodou dle ČSN EN ISO 7899-2 a to na médiu SB od firmy Trios, které zároveň vykazovalo nejmenší podíl presumptivních enterokoků. Překvapivě dobré výsledky byly dosaženy i metodou Enterolert E, a to i přes určité nejasnosti při hodnocení někdy se vyskytujících slabě fluoreskujících jamek u stojatých vod.

Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
dana_baudisova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů