Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice

Historische Landnutzung und ihre Bedeutung für den zukünftigen Schutz bedeutender Arten entlang der bayerisch-tschechischen Grenze

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice
Historische Landnutzung und ihre Bedeutung für den zukünftigen Schutz bedeutender Arten entlang der bayerisch-tschechischen Grenze
Obchodní partner projektu: Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií
Řešitel projektu: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (Česká republika)
Spoluřešitelé projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (Česká republika)
BUND Naturschutz in Bayernn (Bavorsko)
Fakulta biologie a preklinické medicíny Univerzity v Řezně (Bavorsko)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Česká republika)
Vedoucí řešitel za VÚV TGM, v. v. i.: Ing. Věra Kladivová
Další řešitelé za VÚV TGM, v. v. i.: Mgr. Kamila Tichá, Ph.D., Ing. Adam Beran, Ph.D., Ing. Vojtěch Moravec, Ing. Adam Vizina, Ph.D., Bc. Radka Čablová, RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D., Mgr. Pavel Eckhardt
Zahájení projektu: 1.1.2020
Ukončení projektu: 31.12.2022

Popis projektu

Povodí Rokytnice, Lužního a Újezdského potoka

Dvojstranný česko-bavorský projekt, podpořený z programu Interreg je realizován čtyřmi partnery na obou stranách hranice: Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, BUND Naturschutz in Bayern, Fakultou biologie a preklinické medicíny Univerzity v Řezně a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i.

Projekt je zaměřen na řešení problematiky úbytku populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v povodí Rokytnice a Lužního potoka v oblasti ašského výběžku a povodí řeky Pfreimd v oblasti Českého lesa resp. Hornofalckého lesa. Zájmové druhy představují indikátory kvality pramenných oblastí, povrchových vod nebo mokřadních, lučních a lesních společenstev. Tato společenstva budou v rámci projektu analyzována z hlediska jejich dlouhodobých kvantitativních i kvalitativních změn.

Cílem je navrhnout takové způsoby hospodaření, pomocí nichž se bude možno přiblížit stavu přírody a krajiny v době, kdy byly sledované druhy široce rozšířené. Návrhy hospodaření budou diskutovány s odborníky z oblasti ochrany přírody a krajiny, z oblasti zemědělství, s představiteli veřejné správy a místními zemědělci a vlastníky půdy. S jejich pomocí budou hledány způsoby, jak navržené způsoby hospodaření uvést do praxe.

VÚV TGM, v. v. i., jako jeden z partnerů projektu má na starosti část, týkající se změn vodního režimu v zájmovém území. Hranice České republiky a Bavorska zde vede prostředkem vodního toku a povodí je tvořeno přítoky z českého i bavorského území. Na obou stranách hranice existovaly a stále existují rozdílné přístupy k využívání vodních zdrojů. Vlivem posledních suchých let dochází v některých měsících k výraznému snížení průtoků, místy i vyschnutí toků, obdobně k úbytku vody v půdním profilu. Tato opakující se zátěž zájmové druhy přímo či nepřímo ohrožuje. V průběhu celého projektu budeme mapovat z hydrologického hlediska území na obou stranách hranice stejnými metodami a shromažďovat dostupná data o současném i historickém stavu povodí, především o zásazích do vodního režimu povodí (napřímení toků, odvodnění i zadržení vody, meliorační zásahy, vrty a studny). Cílem projektu je na základě těchto poznatků navrhnout konkrétní opatření, jejichž následná realizace zlepší srážkoodtokové procesy Ašska na obou stranách hranice.

Průzkum makrozoobentosu v lesním prameništi

V prvním roce projektu (2020) byly pro upřesnění srážko-odtokových poměrů vybudovány 2 vodoměrné a jedna meteorologická stanice. V průběhu minulého roku bylo prováděno měření průtoků a kontrola vodoměrných stanic a proběhly tři mapovací kampaně na prameništích v povodí Lužního potoka a Bystřiny. Data byla porovnána s dřívějšími údaji o těchto prameništích, některá prameniště byla popsána nově. Z dostupných zdrojů byly shromážděny informace o drenážních systémech, vybudovaných v zájmové oblasti v 2. polovině 20. století.

V roce 2021 připravujeme vzorkování vod pro fyzikálně – chemické analýzy, zimní mapovací kampaň na prameništích a zpracováváme již shromážděná data z letních mapovacích kampaní na prameništích a údaje o drenážních systémech v zájmové oblasti. Letos také chystáme hydrogeologický průzkum zájmové oblasti.

Měření výšky hladiny
Nově instalovaná vodoměrná stanice
Nová meteostanice Pastviny
Luční prameniště poškozené pastvou dobytka
Drenážní systémy na letecké fotografii z roku 1966...
... a v mapě


Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Věra kladivová
vera.kladivova@vuv.cz
+420 220 197 366

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021. Statistika přístupů