CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

STUDIE „VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ A PRAMENNÝCH OBLASTÍ“

Bylo plánováno, že vedoucí partner vyhodnotí v obou oblastech zejména vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí; provede porovnání současného stavu s archivními záznamy; poznatky budou mimo jiné sloužit jako indikátor případného budoucího poklesu hladin podzemních vod. Saský projektový partner k tomu poskytne data a informace. Zpracování studií pro obě zájmové oblasti proběhlo v souladu se zadáním.

V obou zkoumaných oblastech probíhalo do podzimu 2013 jak v české, tak v saské části vyhledání pramenů, zaměřování jejich polohy, fotodokumentace a měření jejich vydatnosti. Práce v terénu doprovázely rešeršní práce a průběžné zpracování výsledků. Na stránkách projektu jsou zveřejněny dva informační listy o vydatnosti pramenů v češtině i v němčině, zpracované na základě předběžných výsledků. Studie o vývoji vydatnosti pramenů ve zkoumaných oblastech, které zpracoval Mgr. Pavel Eckhardt z VÚV TGM, v.v.i., a byly dokončeny v lednu 2014. Souhrny výsledků těchto studií jsou ke stažení na stránkách projektu.

STUDIE „VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ A PRAMENNÝCH OBLASTÍ“ - Fotogalerie

DUBEN 2012, OBLAST PETROVICE


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

DUBEN 2012, OBLAST HŘENSKO-KŘINICE


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

BŘEZEN 2012, OBLAST HŘENSKO-KŘINICE


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

ÚNOR 2012, LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

LISTOPAD 2011, OBLAST HŘENSKO-KŘINICE


Fotogalerie: skrýt fotogalerii

LISTOPAD 2011, LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů