O stránkách / o projektu


Vítáme vás na stránkách věnovaných problematice emisí a jejich vlivu na vodní prostředí.

O projektu

Označení projektu QJ1220346
Název projektu Emise a jejich dopad na vodní prostředí
Období řešení projektu 04/2012 - 12/2014
Řešitel Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Povodí Vltavy, státní podnik (další účastník projektu)
Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství České republiky

Tyto stránky (portál) byly realizovány jako jeden z výstupů projektu QJ1220346 "Emise a jejich dopad na vodní prostředí".

Cílem projektu je vytvoření nástrojů - metodiky a příslušného programového vybavení - pro vyhodnocení dopadu emisí na stav vod. Metodika a software umožní, aby pro vodní útvar, kde z hlediska určitého ukazatele jakosti hrozí riziko nedosažení cílů ochrany vod, bylo možné kvantifikovat podíl jednotlivých zdrojů znečištění, které se na nepříznivém stavu vod podílejí, a poskytne tak podklady pro návrh příslušných opatření. Nástroje zohlední specifické vlastnosti látek a charakteristiky prostředí (půda, horninové prostředí), kterým se do vod dostávají. Nástroje budou koncipovány tak, aby byly využitelné v procesu plánování a při rozhodovací činnosti vodoprávních úřadů a jednotně aplikovatelné na celém území ČR. Aplikace metodiky a programu bude ověřena na pilotním povodí.

Obsah stránek

Stránky obsahují informace týkající se řešení projektu výzkumu a vývoje č. QJ1220346 Emise a jejich dopad na vodní prostředí. Stránky zpracoval a udržuje VÚV TGM, v.v.i., s využitím technických prostředků Hydroekologického informačního systému VÚV TGM. Při zobrazování dat prostřednictvím interaktivní mapy je využit mapový prohlížeč WebMap firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Stránky jsou členěny na několik částí. Jednotlivé části jsou přístupné prostřednictvím nabídky v horní části okna.

Organizační a technické zajištění

Stránky (portál) vyvinul Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce v rámci řešení výzkumného projektu QJ1220346 "Emise a jejich dopad na vodní prostředí".

Portál využívá technických prostředků Hydroekologického informačního systému VÚV TGM. Při zobrazování dat prostřednictvím interaktivní mapy je využit mapový prohlížeč WebMap firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

VÚV TGM, v.v.i. Povodí Vltavy, s.p. MZe

Datum poslední aktualizace stránky: 14.1.2014