Odkazy

České geologická služba: Mapy on-line. Dostupné na http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online

ČUZK: Geoportál Dostupné na http://geoportal.cuzk.cz

ČHMÚ: Informační systém kvality ovzduší (ISKO): Znečištění ovzduší. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html

ČHMÚ: Informační systém kvality ovzduší (ISKO): Atmosférická depozice. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

ČHMÚ: Pasporty pesticidů. Dostupné na http://hydro.chmi.cz/pasporty

VÚMOP, v.v.i.: Geoportál SOWAC-GIS. Dostupné na http://geoportal.vumop.cz

MZe: Registr půdy – LPIS. Dostupné na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS

MŽP: SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst. Dostupné na http://info.sekm.czDatum poslední aktualizace stránky: 27.2.2018