Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území
v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti

ÚvodO projektuPodrobnostiFotogalerieKe stažení

Podrobnosti projektu

Řešení projektu bylo zaměřeno na návrh postupů optimalizace systémů integrované ochrany území a řízení vodního režimu povodí v kontextu ekonomické udržitelnost.

Hlavní prioritou bylo vytvořit systém optimalizace hospodaření s vodními a půdními zdroji v dlouhodobém horizontu včetně jejich bilancování v systému půda – rostlina - atmosféra, omezit dopady klimatických změn na zemědělské ekosystémy.

Navrhované postupy integrovaného řízení vodního režimu byly testovány v povodích Husího potoka a Litavy se zaměřením na vypracování návrhů nejvhodnější ochrany a organizace území a optimální orientace vývoje zemědělského a lesního hospodaření v těchto silně ohrožených povodí. Zvláštní pozornost byla věnována vymezení nejvhodnějších organizačních, agrotechnických, lesotechnických, biotechnických a vodohospodářských opatření na celé ploše povodí, která vedou k integrované ochraně sídel, vodohospodářské infrastruktury, dopravní infrastruktury a významných objektů v krajině a také k zabezpečování vodních zdrojů pro suchá období.

Pro obě zájmová území byl vytvořen srážko-odtokový hydrologický model, který byl využit pro zhodnocení vlivu navrhovaných opatření. Tyto modely byly dále využity v následujícím řešení při vytváření a testování komplexního matematického optimalizačního modelu, který umožní konkrétní řešení ochrany zájmového území a řízení vodního režimu v povodích Husího potoka a Litavy jako hydrologických celcích.

Řešení projektu probíhalo v následujících etapách:

  1. Návrh monitorovacího a informačního systému, jeho instalace a ověření na modelovém povodí Husího potoka (měření intenzit a srážkových úhrnů u přívalových dešťů, sledování změn hladin v kontrolních profilech, pasivní vzorkování plavenin, přenos informací).
  2. Návrh integrované protipovodňové ochrany (PPO) v povodí Husího potoka (povodí Odry) a Litavy (povodí Moravy).
  3. Návrh postupu optimalizace systému integrované ochrany území a řízení vodního režimu v povodí a vytvoření struktury optimalizačního matematického modelu pro celé řešené zájmové povodí.
  4. Vývoj softwarového nástroje pro optimalizaci návrhu integrované ochrany území.

Výsledky projektu

Popis uplatnění výsledků

Návrhy systému opatření v povodí Husího potoka budou využity Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) jako podklad pro připravované komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), které jsou v tomto území plánovány. Další z výstupů projektu - prováděcí projekt vodní nádrže v povodí Stříbrného potoka (VN Jerlochovice) – umožní bezprostřední realizaci tohoto vodního díla hned po skončení KoPÚ v daném katastru.

Návrh systému opatření v pilotní části povodí Litavy bude sloužit dalšímu účastníku projektu – Povodí Moravy, s. p. – jako podklad pro vykonávání činností správy povodí.

Certifikovaná metodika Integrovaná ochrana území v rámci sběrných ploch kritických bodů (včetně softwarového nástroje pro výpočet charakteristik nebezpečnosti zdrojové plochy lokality kritického bodu) bude zapracována do nově připravované metodiky pro projektování pozemkových úprav.

Měření pomocí monitorovacího systému v povodí Husího potoka, který byl nainstalován a využíván v průběhu řešení projektu, bude pokračovat. Zaznamenané hodnoty budou sloužit pro případnou verifikaci účinnosti realizovaných opatření (především organizačních a plošných). Dále také budou sloužit pro možný popis extrémních hydrologických situací, pokud se takové v průběhu monitoringu vyskytnou.

Nové poznatky s pojené s integrovanou ochranou území v rámci sběrných ploch kritických bodů a s ní spojenými analýzami efektivnosti navrhovaných ochranných opatření na zemědělské půdě budou v odpovídajícím rozsahu zapracovány do učebních osnov předmětů na VUT v Brně, popř. Masarykově univerzitě.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.3.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Karel Drbal, Ph.D.
karel.drbal@vuv.cz
+420 541 126 300

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2019. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů